دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


SWOT در کشاورزی - بیمه محصولات کشاورزی ـ بخش هجدهم


SWOT در کشاورزی - بیمه محصولات کشاورزی ـ بخش هجدهم
● امکانات و قابلیت‌ها
- وجود صندوق بیمه محصولات کشاورزی با تجارب مفید
- آمادگی نسبی بخش غیردولتی جهت افزایش پوشش خدمات بیمه‌ای
- وجود توان کارشناسی و تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای توسعه فعالیت‌های بیمه‌ کشاورزی
- وجود شبکه گسترده بانک کشاورزی به عنوان کارگزار اصلی برای اجرای خدمات صندوق بیمه
- امکان گسترش فرصت‌های اشتغال در کشور از طریق گسترش فعالیت‌ها و خدمات بیمه
- وجود انواع تعاونی‌های مختلف تولیدی در سطح کشور
- افزایش تعداد تعاونی‌ها درسطح کشور
- ایجاد و افزایش تشکل‌های صنفی تولیدی
● محدودیت‌ها و تنگناهای اصلی
- پایین بودن توان مالی تولیدکنندگان در پرداخت کامل حق بیمه
- پایین بودن شناخت مدیریت ریسک
- کمبود دانش فنی و اطلاعات علمی موردنیاز در برآورد ریسک و ارزیابی خسارات محصولات کشاورزی ناشی از بحران‌ها
- محدودیت‌های حقوقی و قانونی
- فقدان الزام قانونی برای بیمه نمودن محصولات از سوی کشاورزان
- مشکلات اجرایی مشتمل بر روش‌های ارزیابی و تعیین خسارات، تامین و تدارک به موقع منابع مورد نیاز
● اهداف کیفی بلندمدت
- ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات بیمه‌ای
- گسترش دسترسی واحدهای بهره‌برداری کشاورزی به خدمات بیمه محصولات کشاورزی
- پوشش کامل بیمه‌ محصولات اساسی در سبد مطلوب غذایی
- فعال شدن بخش غیردولتی در بیمه کشاورزی
● اهداف کمی پنج‌ساله (جهت گیری‌های اصلی برنامه چهارم)
- پوشش حداقل ۵۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی، عوامل تولید، صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات یا فرآوری با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی
- افزایش پوشش محصولات و فعالیت‌های بیمه شده فعلی
- برقراری پوشش بیمه برای اقلام جدید محصولات، تاسیسات و تجهیزات در فعالیت‌های کشاورزی
- ارتقاء کیفی سطح خدمات انواع فعالیت‌های بیمه‌ای در بخش کشاورزی
● اهداف کمی
● فعالیت‌های محوری
- پوشش حداقل ۵۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید
● سیاست‌های فضایی و منطقه‌ای
- توزیع فعالیت‌های بیمه‌ای براساس محصولات اساسی و عوامل تولید در قطب‌های تولید و مناطق با ریسک بالا
منبع : خبرگزاری ایسنا