پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

فلاپ ـ هواپیما


فلاپ‌ها سطوح و بال‌چه‌های متحرکی هستند که به‌منظور افزایش سطح و زاویه حمله بال و افزایش انحنای (گودی) سطح زیرین آن در بال نصب می‌شوند این سطوح در مواقع عادی درون بال قرار داشته و جزئی از آن می‌باشند و هیچ‌گونه حرکت و عملکردی از خود نشان نمی‌دهند ولی در وضعی‌های غیر عادی و در مواقع ضروری توسط فرامین مخصوصی بدلخواه خلبان و برحسب نیاز از بال خارج شده و باعث افزایش سطح بال و زاویه حمله گردیده و در نتیجه نیروی برای هواپیما را افزایش داده و از کاهش ارتفاع آن جلوگیری می‌کنند.
فلاپ‌ها معمولاً در هنگام برخاستن هواپیما از زمین و یا فرود آن و یا درموقعیتی که هواپیما دارای سرعت کم می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد هر فلاپ دارای وظیفه مخصوصی است و با کمک فرامین مخصوص به‌خود عمل می‌کند. نوع فلاپ و تعداد آن‌ها در هواپیماهای مختلف متفاوت است. بدین معنی که هواپیماهای کوچک و سب دارای فلاپ‌های کمتر و کوچکتر و هواپیماهای بزرگ و سریع و سنگین به‌علت وضع خاص خود دارای فلاپ‌های متعدد و بزرگتری می‌باشند. در بعضی هواپیماها فلاپ در جهت طولی چندتائی و موازی بوده و در بعضی دیگر در جهت عرضی، بال متعدد و موازی می‌باشد. فلاپ‌ها بر دو نوعند فلاپ لبه حمله بال و فلاپ لبه فرار بال.
منبع : مطالب ارسال شده