دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

کارگزین امور رفاهی


کارگزین امور رفاهی
● معرفی
کار گزین امور رفاهی کسی است که توانایی کنترل و انجام تغییرات و بررسی و پیگیری دستورالعمل های اداری را داشته باشد.
● نمونه وظایف
۱) توانایی تهیه لیست تغییرات ماهیانه مربوط به امور بیمه کارکنان (بیمه حوادث، عمر و ....)
۲) آشنایی با فرم لیست تغییرات ماهیانه مربوط به امور بیمه
۳) آشنایی با تغییر تعداد پرسنل
۴) شناسایی اصول تایید دریافت حق بیمه از کارکنان
۵) شناسایی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به بیمه کارکنان
۶) شناسایی با تقسیم بن کارگری و دریافت رسید
۷) شناسایی کنترل کارکرد پرسنل جهت دریافت بن
۸) شناسایی دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بن کارگری وزارت کار
۹) توانایی کنترل اسناد و مدارک پزشکی و مخارج مربوط به آن
۱۰) شناسایی اصول ارجاع لیست اسناد و مدارک پزشکی به پزشک معتمد کارخانه جهت تایید
۱۱) شناسایی اصول ارجاع لیست اسناد و مدارک پزشکی تایید شده و مخارج مربوط به آن به امور مالی
۱۲) توانایی لیست کارکرد و تایید آن
۱۳) شناسایی اصول کنترل لیست کارکرد و تایید آن
۱۴) توانایی تهیه لیست بن کارگری طبق دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی
۱۵) آشنایی با بن کارگری و لیست مربوط به آن
۱۶) شناسایی اصول تهیه لیست بن کارگری بصورت تفکیکی
۱۷) شناسایی انجام عملیات اولیه و جمع آوری مدارک (تامل)
۱۸) شناسایی با دریافت بن کارگری از اداره کار و کنترل آن
۱۹) توانایی تهیه لیست بن کارگری طبق دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی
۲۰) توانایی کنترل اسناد و مدارک پزشکی و مخارج مربوطه به آن
۲۱) توانایی تهیه لیست تغییرات ماهیانه مربوط به امور بیمه کارکنان (بیمه حوادث، عمر و ...)
منبع : شبکه رشد