دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

بررسی تأثیر فعالیت‌های رابطین بهداشتی زن در ارتقای خدمات بهداشتی درمانی در جمعیت‌های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری یاسوج


بررسی تأثیر فعالیت‌های رابطین بهداشتی زن در ارتقای خدمات بهداشتی درمانی در جمعیت‌های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری یاسوج
اجرای طرح رابطین بهداشت برای ایجاد دسترسی مردم محروم و حاشیه‌نشین شهری به خدمات بهداشتی در سال ۱۳۷۲ طراحی و اجرا شده است. علی‌رغم اظهارات دست‌اندر کاران برنامه رابطین بهداشت در استان کهکیلویه و بویراحمد مبنی بر مؤثر بودن فعالیت‌های رابطین مشاهدات و بررسی‌های محققین همگام کاراموزی دانشجویان در واحدهای بهداشتی شهر یاسوج این سؤال را مطرح کرده که آیا در حال حاضر فعالیت رابطین بهداشت تأثیرات لازم را بر ارتقای خدمات بهداشتی دارد؟ هدف مطالعه تعئین تأثیر فعالیت رابطین بهداشت در افزایش پوشش خدمات بهداشتی مانند واکسیناسین، تنظیم خانواده، شیردهی مادران...در تعیین نقاط قوت و ضعف رابطین بوده.
این یک پروژه توصیفی تحلیلی است که در آن کلیه خانوارها با و بدون رابط بهداشتی در شهر یاسوج که در زمان مطالعه زیر یک سال داشتند مشخص و از طریق پرسشنامه کتبی با مادران آنها مصاحبه انجام شد . ضمناً اطلاعات تکمیلی از پرونده بهداشتی خانوارهای مورد نظر ثبت و ضبظ گردید. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
عبدمحمد موسوی
رحیم استوار
منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان