یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

نرم نشانه‌ های عصبی در زندانیان مرد


نرم نشانه‌ های عصبی در زندانیان مرد
‌● مقدمه:
نظر به اهمیت رابطه اختلال‌ های رفتاری با اختلال‌ های مغزی در این بررسی فراوانی نرم‌ نشانه‎ های عصبی (NSS) و حوزه‎ های گوناگون آن در مردان زندانی و گروهی از مردان غیر ‌زندانی مقایسه شده است.
‌● مواد و روش ‌کار:
در یک بررسی مقطعی- توصیفی ۳۵۱ مرد زندانی (شامل ۵۴ مورد جرایم مالی، ۷۴ مورد جرایم خشن، ۷۱ مورد جرایم غیر خشن، ۷۲ مورد جرایم مربوط به اعتیاد و ۸۰ مورد جرایم منکراتی) به‌ تصادف انتخاب شده، به ‌کمک پرسش‌ نامه ویژگی‌ های جمعیت‌ شناختی و مقیاس ارزیابی عصبی با ۸۰ نفر مرد غیر ‌زندانی از نظر نرم نشانه‌ های عصبی مقایسه شدند.
‌● یافته‎ ها:
نمره کل NSS در گروه زندانی بیشتر از گروه غیر ‌زندانی بود. این تفاوت بیشتر در زیرمقیاس‌ های تمامیت حسی، حرکات چشم و بازتاب گلابلا دیده شد. زیر گروه‎ های غیر خشن، اعتیاد و مالی بیشترین، و زیر گروه خشن کمترین تفاوت را با گروه غیر ‌زندانی داشتند.
‌● نتیجه‌ گیری:
نمی ‎توان انتظار الگوی ثابتی از رابطه NSS و نوع جرم در جوامع مختلف داشت.
مریم نوروزیان
سید وحید شریعت
سیدمحمد اسعدی
امید یحیی زاده
مهدی پاک روان نژاد
شاهرخ آقایان
منبع : پایگاه اطلاعات علمی