جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

خیار دریای موجودی با خوصوصیات جالب


خیار دریای موجودی با خوصوصیات جالب
▪ خیار دریایی در کدام گروه از موجودات زنده قرار دارد؟
خیار دریایی در گروه جانوران قرار داشته و متعلق به شاخه ی خارپوستان می باشد.در این شاخه جانورانی دیگر از قبیل ستاره های دریایی ،ستاره های شکننده،توتیاها و لاله های دریایی نیز وجود دارند. خارپوستان دارای چندین ویژگی می باشند:
۱) دارای تقارن ۵ شعاعی می باشند.
۲) سر و مغز در آنها دیده نمی شود.
۳) دارای دستگاه عصبی ساده ای می باشند.
۴) اسکلت در آنها داخلی و از جنس صفحات آهکی پوستی همراه خار می باشند.
۵) دستگاه گردش آب در آنها دیده می شود.
۶) حرکت در آنها توسط پاهای لوله ای که خارها و بازوها نیز به آنها کمک می کند،انجام می گیرد.۷) دارای دستگاه گوارش کاملی می باشند.
۸) دستگاه گردش خون بسیار ابتدایی بوده و عامل اصلی گردش مواد در بدن مژک ها می باشند.
۹) تنفس از راههای مختلف از قبیل آبشش های پوستی ،پاهای لوله ای و درخت تنفسی صورت می گیرد.
۱۰) فاقد دستگاه دفع می باشند.
۱۱) جنس ها معمولاٌ جدا از هم و لقاح در بیشتر حالات خارجی می باشد.
۱۲) دارای قدرت ترمیم خیلی زیادی هستند.
▪ خیار دریایی
علت نامگذاری آنها شباهتی است که به خیار دارند.بدن این جانوران طویل بوده، به همین علت معمولاٌ بر یک پهلو می خوابند.به دلیل کم شدن تعداد صفحات استخوانی ،بدنی نرم دارند. آنها ممکن است به صورت ساکن در زیر سنگ ها باشند یا بر بستر دریا بخزند و یا اینکه زندگی حفاری داشته باشند. در این گروه درخت تنفسی شامل دو لوله ی دراز و منشعب بوده که به کلواک می پیوندد و آب دریا را به داخل آن تلمبه می کند. درخت تنفسی به دو منظور تنفس و دفع عمل می کند. تبادل گازی از طریق پوست و پاهای لوله ای صورت می گیرد.
▪ روش دفاعی در خیار دریایی
این جانوران به عنوان نوعی روش دفاعی ،قسمتی از اعضای خود را قطع می کنند. به عنوان مثال بعضی از آنها در هنگام احساس خطر قسمتی از احشا را طی انقباض شدید ماهیچه ای از طریق مخرج از بدن بیرون می ریزند.
رابطه ی همسفرگی جالبی نیز میان بعضی از خیارهای دریایی و ماهی کوچک کاراپوس وجود دارد.این ماهی از کلواک و درخت تنفسی خیار دریایی به عنوان پناهگاه استفاده می کند.
http://iranpest.blogfa.com/post-۵۳۷.aspx
منبع : مطالب ارسال شده