یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

عبور سالها


عبور سالها
وقتی پس از سالها همكلاسی ام را در صف اتوبوس دیدم، نشناختمش، چه قدر پیر شده بود..! به خانه كه رسیدم عصایم را گوشه ای گذاشته و قبل از هر كاری باطری سمعكم را عوض كردم. به دنبال دستگاه فشار خون می گشتم كه همسرم با نگرانی گفت: باز هم امروز رفتی فیزیوتراپی و فراموش كردی قرصهایت را بخوری و طبق معمول قرصهای قلب، نقرس و قندم را آورد. تا شب از فكر همكلاسی ام بیرون نمی آمدم، طفلك چه قدر پیر و فرسوده شده بود...
مصطفی چترچی
منبع : همشهری