یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

قفال شاشی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مدرس و فقیه شافعی
شاشی ، ابوبکر محمدبن احمد
منبع : مطالب ارسالی