جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

ساچمه‌ Shot


● گندله‌های کوچک چدناست که دو کاربرد عمده دارند:
۱) به‌عنوان مواد پشت‌بند برای قالب‌های پوسته‌ای برای حداکثر تولید و کارهای مکانیکی اندازه گندله همگن و تکیه‌گاه مناسبی در سطح خارجی قالب‌ها ایجاد می‌کند. این گندله‌ها در عمل سیال بوده و کاملاً پشت‌بندی می‌کنند
۲) به‌صورت گندله‌های چدن تبریدی در شاچمه‌زنی ریختگی‌ها برای تمیزکاری آنها به‌کار می‌رود.
منبع : مطالب ارسال شده