یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

ابوالعباس احمد یشکری


جنسیت: مرد
نام پدر: منصو دینوری
تولد و وفات: ( ... - ح ۳۷۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث
اصل وی از دینور از توابع کرمانشاه بود. در بغداد ساکن گشت و در آنجا از ابوبکر بن داوود سجستانی و سلیمان بن عیسی جوهری و ابوبکر بن درید ابراهیم بن محمد بن عرفه نفطویه و ابوبکر بن انباری و محمد بن یحیی حدیث شنید. امیر ابومحمد حسن بن عیسی بن مقتدر بالله و عده‌ای دیگر از وی روایت کرده‌اند. وی مربی امیر ابومحمد حسن بن عیسی بن مقتدر بالله بود. از آثارش جزوه‌هایی است که به "یشکریات" معروف است.
منبع : مطالب ارسالی