یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۱ نوامبر سال ۱۹۲۸ ــ روز مولف، تشویق نویسندگان و پژهشگران به تالیف


با هدف تشویق مولفان کتاب، از سال ۱۹۲۸ در آمریکا، اول نوامبر هر سال (روزی چون امروز) روز مولف اعلام شده است که به تدریج سایر کشورها هم یک روز سال را به بزرگداشت مولفان و دادن جایزه به آنان اختصاص داده اند. از نیمه قرن ۲۰ به این سوی، بسیاری از کشورها با هدف تسهیل امر تالیف و قرار دادن وسائل تحقیق و تالیف، وام، معرفی ناشر و کمک به چاپ و توزیع این تالیفات یک مرکز دولتی و یا نیمه دولتی به صورت کانون و انجمن دایر کرده اند که اسما و یا عملا زیر نظر مستقیم رئیس دولت قرار دارد . با این که ایران از زمان خسرو انوشیروان و پس از او سامانیان دارای چنین مراکزی بود، به نظر می رسد که فاقد چنین کانونی مهم و لازم است.
در قدیم، پادشاهان و امیران مشوق و متولی امر تحقیق و تالیف بودند و اینک، جز معدودی از کشورها، دولتها طبق قانون و با بودجه کافی و برنامه مدون عهده دار این وظیفه بسیار مهم و اساسی شده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز