دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


حقوق مالی و مالیه عمومی: به ضمیمه قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن - 80/11/27


حقوق مالی و مالیه عمومی: به ضمیمه قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن - 80/11/27
نویسنده : بادامچی، علی,رنجبری، ابوالفضل
شماره کنگره : ۷ح۹ر/KMH۳۵۲۶
شابک : ۹۶۴-۷۸۲۰-۰۸-۹
رده دیویی : ۳۴۶.۵۵۰۳
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۷
تعداد صفحه : ۳۳۶
نوبت چاپ : ۳