شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

آموخته‌ام که...


آموخته‌ام که...
▪ انسان‌های کوچک توانائی بخشیدن دیگران و محبت کردن به آن‌ها را ندارند.
▪ رنگ خدا قشنگ‌ترین رنگ زندگی است.
▪ آموخته‌ام که هستی و کائنات برای من و تحقق آرزوهای من خلق شده‌اند.
▪ شایستگی من به وسعت همنشینی با خداست.
▪ با داشتن گنج قناعت، کمتر احساس نیازمندی می‌کنم.
▪ با از دست دادن فرصت‌ها، تنها پشیمان و اندوهگین می‌شوم.
▪ گاهی سکوت، بهترین پاسخ است.
▪ تک‌تک ما بخشی از وجود خداوند هستیم، این نکته را هیچ‌گاه در مواجه با انسان‌ها فراموش نمی‌کنم.
▪ با تنبلی کردن هیچ آرزوئی تحقق پیدا نمی‌کند.
▪ بدون داشتن آگاهی و انگیزه قوی کارهایم بی‌نتیجه می‌ماند.
▪ منتظر نمانم که دیگران حتماً اول به من سلام دهند.

سمیرا رحیمی
منبع : مطالب ارسال شده