پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


بررسی ماهیت فرآیند مولد قیمت و روند نوسان‌های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی موردی روش تحلیل نمای لیاپونف


بررسی ماهیت فرآیند مولد قیمت و روند نوسان‌های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی موردی روش تحلیل نمای لیاپونف
ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتهاست ٬ پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشت الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است ٬ میزان موفقیت در کشف اینگونه الگوهای رفتاری ٬ میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. در واقع فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی پویا بررسی کرد ٬ فرآیند مزبور ممکن است به صورت مدلهای خطی ٬ مدلهای غیرخطی و یا مدلهای تصادفی به دست آید.
امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان و تحلیل گران مالی تبیین چگونگی و روند نوسانهای قیمتهاست که راههای متفاوت و دیدگاههای گوناگونی را در این باره پدید آورده است.
منبع : مديريت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامي