جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

سیمین دانشور


سیمین دانشور
● (درنگی بر سرگردانی های شهرزاد پسامدرن)
▪ نویسنده: جواد اسحاقیان
▪ انتشارات: نشر گل آذین
● نویسنده کتاب درباره انگیزه نوشتن کتاب می نویسد:
آنچه مرا به نوشتن این کتاب بر می انگیزد. نقد ذهنیت خانم دانشور در پهنه هایی است که تاکنون یا درباره آن نوشته نشده و یا آنچه را نوشته شده، یک سویه یافته ام. من خواسته ام به خیال خود آن بخش از سایه های ذهن و زبان ایشان را روشن کنم که دیگران پروای آن داشته اند و با الهام از حافظه تاریخی نسل پیش از انقلاب و با توجه به رهیافت های نقد ادبی پس از انقلاب، سیمایی جامع تر در محدوده رمان های اخیرشان ترسیم کنم.
منبع : ماهنامه ماندگار