شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


مدیریت اثربخش


مدیریت اثربخش
اندیشه های مدیریت اثربخش امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مدیر اثربخش را می توان در كارگاه، در انبار، در محل ساختمان و یا درون اداره یافت. او باید در محل كار خود دیده شود نه آنكه به میز خود در دفتر كارش به زنجیر بسته شده باشد.
مدیر اثربخش ممكن است اندكی از زمان خود را برای اندیشیدن در دفتر كارش بگذراد ولی هیچگاه درون كاغذها و نوشته های پایان ناپذیر غرق نمی شود.
مدیر اثربخش برای كاركنان خود در دسترس است. اما مزاحم آنان نیست و اجازه می دهد آنان به كار خود بپردازند.
مدیر اثربخش مشتاق و خوش بین است، وی دو گوش دارد و یك دهان زیرا دو برابر آنچه سخن می گوید به سخنان دیگران گوش می دهد.
او دارای پاهایی قوی است كه به وی توانایی می دهد تا با قدم زدن به هر جای سازمان، كارها را اداره كند.
وی حس همكاری خوبی دارد و باید بتواند در یك زمان با چند گروه همكاری كند. یك موضوع مهم درباره رفتار مدیر اثربخش، ایجاد تغییر در نوع نگرش به كاركنان است.
پژوهش های گوناگون نشان داده است كه كاركنانِ مدیران اثربخش، بهترین نتیجه را ارایه می دهند؛ هر چند كه پیش از این با مدیر غیر اثربخش كاركرده و به عنوان كاركنان ضعیف به آنها نگریسته شده باشد. مدیر اثربخش با مردم مانند افراد بالغ رفتار می كند و انتظار دارد كه مانند فرد بالغ با وی رفتار شود.
● ۱۲ نكته برای كنترل مشكلات
۱- مشكل آفرین نباشید.
۲- مشكلات كوچك و كم اهمیت را (در صورت امكان) نادیده بگیرید.
۳- مشكلات با اهمیت را جدا كنید و دست كم نگیرید.
۴- مشكلات را بزرگ جلوه ندهید.
۵- دست روی دست نگذارید و اقدام كنید.
۶- مشكل را بدتر نكنید.
۷- ذهنتان را روشن و آماده كنید.
۸- برای حل مساله انگیزه پیدا كنید.
۹- با افراد موثر در شناسایی،‌ بررسی و حل مساله، ملاقات و ارتباط برقرار كنید.
۱۰- نگرش مثبت داشته باشید و افكار منفی را دور بریزید.
۱۱- تمام ظرفیت، مهارت و ابتكار خود را به آن اختصاص دهید.
۱۲- از مشورت متخصصان و صاحبان تجربه استفاده كنید.
●كارآفرینی و بهره وری
شواهد تاریخی نمایانگر آن است كه اقتصاددانان به دلیل حساسیت به مفهوم كارآفرینی در موارد بسیاری به مقوله بهره وری پرداخته اند. برای اولین بار »ژان باتیست سه« كارآفرین را كسی می داند كه »منابع اقتصادی را از حوزه ای با بهره وری پایین تر به حوزه ای با بهره وری بالاتر منتقل
می كند«. شومپیتر نیز در كتاب نظریه اقتصاد توسعه، »كارآفرین را كسی می داند كه با تخریب خلاق ساختارهای سنتی تولید، ساختاری جدیدی با اتكا به نوآوری های علمی، فنی و سازمانی، خلق می كند«. طی نیم قرن گذشته همه نظریه پردازان رشد وتوسعه، نسبت به روندهای بهره وری در سطح ملی با حساسیت برخورد كرده اند. نظریه پردازان »دانش مدیریت« نیز بهره وری را »نسبت ستانده به هر یك از عوامل تولید (نیروی كار، سرمایه، مواد اولیه و مدیریت) دانسته و به بهره وری به منزله یك جهت گیری فكری نگاه می كنند كه استفاده موثر از هر یك از عوامل تولید را برای بهبود وضع موجود مورد نظر قرار می دهد.« بدیهی است كه اندازه گیری بهره وری به فراهم بودن یك نظام كارآمد تولید آمار و اطلاعات، یك تشكل درونزای علمی و فنی تولید، شفاف بودن فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، اشتغال كامل عوامل تولید، امنیت اقتصادی و اجتماعی به تحقیق و توسعه بستگی دارد.
● نكته ها
- وقتی زندگی شیرین است و ندایی به شما می گوید كه این شیرینی نمی تواند دوام داشته باشد، به خود بگویید: قرار است شیرین تر از این هم بشود.
- هرگز گره ای را كه می شود باز كرد، پاره نكنید.
- هیچ افتخار »انفرادی« نیست كه حملات »گروهی« را به دنبال نداشته باشد.
- اگر مردم می دانستند كه هر یك چه در غیاب هم می گویند، به طور حتم۴ نفر دوست در دنیا باقی نمی ماند.
●حق
۱- حق با مشتری است.
۲- اگر مشتری ناحق بگوید، به شماره(۱) مراجعه كنید.
● دو راه حل
برای بهبود نتایج هر فعالیت دو راه حل وجود دارد:
۱- افزایش ورودی ها، یعنی استفاده از:
- كاركنان بیشتر و تواناتر
- سرمایه بیشتر
- مواد بیشتر و بهتر
- مكان وسیع تر
- زمان طولانی تر
۲- بهبود بهره وری، یعنی توجه به:
- مدیریت بهتر.
- ساختار صحیح تر.
- ایجاد سیستم انگیزشی.
- برنامه ریزی.
●فرصتهای طلایی
جوانی جمعیت، روند گسترش سطح سوادآموزی و افزایش چشمگیر دانش آموختگان آموزش عالی، بازار گسترده داخلی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیك كشور و ظرفیت های عظیم سرمایه های فیزیكی، مهمترین فرصتهای موجود در كشور است كه در صورت اصلاح نگرش ها و رویه های مدیریت توسعه كشور بر محور بهره وری، می تواند زمینه ساز یك جهش كارساز در سطح توسعه مالی شود.
منبع : ماهنامه نفت پارس