یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

گاززدا Degasser


گازهای مختلف موجود در هوا و محیط ذوب (به‌ویژه هیدروژن) در اکثر فلزات مذاب حل میشود، با توجه به این که دامنهٔ حلالیت گازها در حالت مایع بیش از حالت جامد است، لذا در جریان انجماد، گازهای محلول در مذاب از آن خارج می‌شود و چون اغلب فرصت خروج از آن را پیدا نمی‌کند به‌صورت ملکولی تولید حباب یامک می‌کنند، مک‌های متخلخل در سراسر قطعه ریختگی پراکنده شده و خواص آنرا بشدت تضعیف می‌کند [۵].

۵ ـ فرهنگ مواد ـ مهندس پرویز فرهنگ
منبع : مطالب ارسال شده