جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

راهنمای پاکسازی و شستشو و طریقه ضد عفونی مرغداری


الف : شستشو و ضدعفونی كردن سالن های مرغداری
مرحله ۱-تخلیه كود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماره ۲۹۷۷۱-۹/۷/ ۷۴ ) سازمان دامپزشكی كشور باید انجام پذیرد .
مرحله ۲-پاكسازی سالن ها در محوطه مرغداری از بقایای كود و پر و لاشه و سایر بقایای آلودكننده از دور قبل صورت پذیرد .
مرحله ۳-كلیه تجهیزات و لوازم از قبیل دانخوری ، آبخوری و غیره ...... از سالن ها خارج و جهت شستشو و ضدعفونی به محوطه خارج از سالن منتقل شود .
مرحله ۴-با استفاده از آب گرم (با فشار قوی ) كلیه قسمتهای سالن ها از قبیل كف – سطوح داخلی و خارجی دیوارهای سالن – پشت بام و سایر تاسیسات (كارخانه تهیه دان – انبار ها – دفتر كار – اتاق نگهبانی و .......) در مرغداری از كود – پر – و گرد و خاك كاملا پاكیزه شود .
مرحله ۵-شستشوی بعدی با استفاده از دیتر جنت ها (صابون مایع – محلول های پاك كننده و .......) انجام گیرد و سپس با آب گرم و فشار مناسب كلیه قسمتها پاكیزه شود .
مرحله ۶-تعمیر و مرمت هر گونه منفذ و برطرف كردن خرابی های موجود در سطح سالن ها و سایر تاسیسات رفع پارگی های توری پنجره ها در این مرحله الزامیست .
مرحله ۷-شعله دادن مف و دیوارهای سالن از داخل و خارج تا ارتفاع ۵/۱متر .
مرحله ۸-ضدعفونی كلیه سطوح (كف – سقف – دیوارها – پشت بام ) با توجه به پیشنهادات مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ .
مرحله ۹-نظافت و ضدعفونی سیستم تهویه و سیستم های برق با توجه به بند ۷.
مرحله ۱۰–لایروبی و شستشو و ضدعفونی سیستم فاضلاب با توجه به بند ۷ .
مرحله ۱۱-پس از پایان مرحله ۹ كلیه درب ها و پنجره های سالن ها و ایر تاسیسات تا ضد عفونی نهایی پس از نصب لوازم و تجهیزات از ورود احتمالی موش و باید بسته شوند تا یا افراد غیر مسئول باید بسته نگهداشته شود .
ب :شستشو و ضدعفونی لوازم و تجهیزات
مرحله ۱-كلیه لوازم و تجهیزات مرغداری از قبیل دانخوری و آبخوری و آنهایی كه قابل شستشو می باشند به خارج از سالن ها منتقل شود و باید در مرحله اول در آب گرم غوطه ور گردند .
مرحله ۲-لوازم فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونی كننده موثر كه در جدول شماره ۱ ذكر گردیده است به مدت دوساعت غوطه ور و ضد عفونی گردند و متعاقبا با آب تمیز آب كشیده شود .
ج :پاكسازی و شستشو و ضد عفونی محوطه
مرحله ۱-سطوح آسفالته و بتونی محوطه مرغداری پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوی باید كاملا تمیز شود .
مرحله ۲-كلیه سطوح مطرح شده در مرحله ۱ و همچنین سطوح خاكی و ....... باید شعله داده شوند .
مرحله ۳-اسپری ماده ضد عفونی كننده با توجه به مواد ضدعفونی كننده موثر مندرج در جداول برروی سطوح اعم از آسفالت شده و بتونی و شنی و خاكی الزامیست .
مرحله ۴–آهك پاشی سطوح غیر قابل شستشو محوطه نرغداری پس از انتقال لوازم و تجهیزات مرغداری به داخل سالن ها با آب آهك تازه انجام پذیرد.
مرحله ۵–تامین محلول ضدعفونی در مدخل درب ورودی اداری و سالن ها پس از شستشو و ضد عفونی سالن ها الزامیست .
د: شستشو و ضد عفونی شبكه آبرسانی
۱-كلیه شبكه آبرسانی محتوی آب آشامیدنی طیور تخلیه و لایروبی و شستشو و تمیز شود .
۲-مخازن و لوله ها با محل ضدعفونی كننده پر گردیده و پس از ۲۴ ساعت محلول تخلیه و سپس سیستم با آب تمیز شستشو داده شود .
ه :استفاده از فرمالین جهت ضد عفونی
۱-استفاده از لباس كار – ماسك و دستكش مناسب در زمان استفاده از فرمالین ضروری است .
۲-قبل از شروع استفاده از فرمالین باید كلیه پنجره ها و هواكش ها و كلیه نقاطی كه امكان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
۳-پس از قرار دادن كلیه وسایل و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دوره پرورش در داخل سالن ها نسبت به توزیع بستر مناسب و سالم به نحوی كه در مسیر رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
۴-در صورتی كه جهت ضدعفونی سالن ها از تركیب پرمنگنات و فرمالین استفاده شود به میزان حداقل ۱۰ گرم پرمنگنات و ۲۰ سانتی متر مكعب فرمالین برای هر متر مكعب لازم می باشد . حداقل درجه حرارت سالن كمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۶۵ درصد باشد .
بخار دادن (با غلتك ۱× )
۴۰ سی سی فرمالین +۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر ۸/۲ متر مكعب روش
منبع : پایگاه اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی کشور