پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

آفات وبیماریهای مهم خیار


آفات وبیماریهای مهم خیار
● نکات مهم در پیشگیری از امراض وآفات در گلخانه
الف) رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریهای بسیار مهم است.هر چه رفت وآمد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض بیشتر است.وسایل کار از قبیل چاقو- بیل- بیلچه و غیره را مرتبا ضد عفونی کرده و قبل از شروع هرس وبرداشت وغیره دستها را با آب وصابون بشویید. بوته را کمتر دستکاریکنید.
ب)جلوی در ورودی یک قطعه بزرگ اسفنج گذاشته و آن را باید مرتبا با محلول ضد عفونی کننده خیس نمود تا از انتقال خاک آلوده و عوامل بیماری زا به داخل گلخانه جلوگیری گردد.
ج)بعد از خاتمه دوره بهربرداری تمام بوته های خیار دوره ی قبل را بایستی ازگلخانه خارج نمود.وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تکثیر بیماری و انتقال آن به دوره ی بعد می شود.
د)اگرسال بعد در همان زمین قبلی خیار کشت می گردد حتما خاک قبل از کاشت ضدعفونی شود.
ه)علف های هرز داخل گلخانه مرتبا حذف و علف های هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع۲متر مبارزه شیمیایی گردد.
و) وقتی خاک رطوبت کافی دارد از آبیاری اضافی خودداری گردد.
ز) وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی می گردد.در شبهای سرد- رطوبت اضافی هوا تبدیل به قطرات شده و بصورت عرق سطح داخلی پلاستیک را می پوشاند .قطرات عرق روی شاخ وبرگ خیار میریزد واحتمال بروز امراض قارچی راافزایش می دهد. برای جلوگیری از عرق کردن گلخانه شبها گلخانه را باید گرم و روزها با تهویه مکرر از جمع شدن رطوبت در فضای گلخانه جلوگیری شود.
● آفات مهم خیار و طرق مبارزه با آنها
۱) شته ی جالیزی
۲) کنه عنکبوتی
۳) سوسک های خانواده ی الاتریده
۴) سوسک های خانواده ی تنبریونیده
۵) شب پره
● بیماریهای مهم خیارو طرق مبارزه با آنها
۱) سپتوریوز کدوئیان
۲) آنتراکنوز
۳) موزائیک خیار
۴) سفیدک دروغی خیار
۵) گموز
منبع : گیاه پزشکی نوین