جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

خرد گرایی در سازمانها


خرد گرایی در سازمانها
در شرایط کنونی، خردگرایی نقش محوری و تعیین کننده ای در توسعه جوامع و جهت گیری سازمانها در عرصه های گوناگون فعالیت های اقتصادی دارد. زیرا امروزه با فعالیت های اقتصادی دانش مدار سروکار داریم. نیروی انسانی دانش آموخته به عنوان عامل بسیاری از کنشهای فعال همچون: خلاقیت، ابتکار و طرح ریزی تلقی می شود و مرزهای دانش و فناوری یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته می شود. یکی از مهمترین عوامل این تحولات، هم افزایی ناشی از وجود سازوکارهای تبادل اطلاعات و دانش است. فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف خود در بسیاری از موارد نیاز به تحول خلاقانه و مبتکرانه دارند تا در رفاه و آسودگی بیشتر بشر به کار آید. از سوی دیگر، فناوری به بشر در دستیابی مؤثرتر به دانش لازم برای ایجاد تغییرات یا انطبـاق با تحولات از طریق بهره گیری دانش و اطلاعات کمک می کند. از همین رو، تــوانایی در به کارگیری ابزار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتبـاطات در عرصه های گوناگون فعالیت های اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح است. در هـر صـورت، اگر خردگرایی را به عنوان مهمترین عامل و واقعیت دستیابی به دنیایی بهتر بدانیم، فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهمترین ابزار آن به شمار می رود. افزون بر این باید در نظر داشت که بهره گیری مؤثر از فناوری و اطلاعات مشروط به تعیین اهداف، پیگیری راهبردها و اجرای برنامه های مناسب است.
منبع : مرکز اطلاعات فنی ایران