سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

مقدمه ای بر RUP


مقدمه ای بر RUP
برنامه نویسی ۵ نظر امروزه با گسترش و پیچید گی فعالیتهای صنعتی،اطلاعاتی،تجاری و... انواع مختلفی از مشاغل به لحاظ نوع کار،محصول تولیدی،اطلاعات مرتبط با ان مشاغل و...تعریف گردیده اند.در چنین فرایند های پیچیده شغلی آنچه که امروزه بیشتر از گذشته ارزشمند گردیده است اطلاعات و پردازش و نتیجه گیری وتصمیم گیری ازآن می باشد.امروزه کمتر سازمان یا اداره ای را می توان یافت که:
گزارش های مختلف مالی،آماری و... تهیه نکند.
از ابزارهای مد یریت مدارک مانند مایکرو سافت آفیس استفاده ننماید.
از ابزارهای محاسباتی مانند spssامروزه با گسترش و پیچید گی فعالیتهای صنعتی،اطلاعاتی،تجاری و... انواع مختلفی از مشاغل به لحاظ نوع کار،محصول تولیدی،اطلاعات مرتبط با ان مشاغل و...تعریف گردیده اند.در چنین فرایند های پیچیده شغلی آنچه که امروزه بیشتر از گذشته ارزشمند گردیده است اطلاعات و پردازش و نتیجه گیری وتصمیم گیری ازآن می باشد.امروزه کمتر سازمان یا اداره ای را می توان یافت که:
گزارش های مختلف مالی،آماری و... تهیه نکند.
از ابزارهای مد یریت مدارک مانند مایکرو سافت آفیس استفاده ننماید.
از ابزارهای محاسباتی مانند spss استفاده ننماید.
دارای یک اداره یا بخش رایانه نباشد.
و در ساده ترین حالت دارای یک سری قفسه های مملو از پرونده یا اتاقها یی مملواز این قفسه ها و میز هایی که انبو هی یا کمتر از انبوهی از پرونده های مختلف بر روی آن انباشته شده باشند.
در همه حالات گفته شده اطلاعات بایستی دارای ویژ گی ها و عملکردهای زیر باشد:
▪ ثبت و جمع آوری
▪ نگهداری
▪ بازیافت
▪ قابلیت گردش و انتقال
▪ قابل پردازش و نتیجه گیری
▪ و در نهایت در تصمیم ساز و مؤ ثر در بهبود وضعیت
همه این موارد فرایند های اطلاعاتی نامیده می شوند.آنچه که در مورد این فرایندهای اطلاعاتی مهم است این است که:
▪ وضعیت آنها اکنون جگونه است(وجود،کیفیت،موارد وابسته و نابسته آنها)
▪ وضعیت مناسب و حالت بهینه آنها با توجه به خواسته های محیط درونی و بیرونی چیست؟
▪ چه راهکارهای مناسبی برای رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد؟
▪ اگر راه حل انتخابی یک سیستم نرم افزاری است این سیستم چه ویژگی ها یی باید داشته باشد؟
▪ سیستم نرم افزاری چگونه باید جایگزین بخش یا کل سیستم جاری شود؟
▪ و در همه این مراحل سیستم جدید چگونه نگهداری و بهبود وتوسعه می یابد؟
برای رسیدن به این اهداف شاخه های مختلف علوم و تخصصهای مهندسی و غیرمهندسی با روشها(متدولوژی)های مختلف بکار رفته و می روند.پیش از پرداختن به این روشها و تخصصها و مشخص شدن مفاهیم زیر به نظر ضروری می رسد
۱) Visionچشم اندازها ی کاری یا اهداف عمده سازمان یا تیم کاری
۲) Process مجموعه ای از فعالیت های هدفمند که عمومآ در یک تیم کاری به صورت مقطعی یا دوره ای انجام می شوند(این فعالیت ها ممکن است دسته بندی و سطح بندی شوند.
۳) Project مجموعه ای از فعالیت های هدفمند که عموماً در یک تیم کاری به صورت مقطعی انجاممی شوند(این فعالیت ها ممکن است دسته بندی وسطح بندی شوند)
۴) Business شغل/ نوع کار عمده ای که در یک سازمان یا تیم کاری انجام می شود
۵) role نقش های افراد یا گروهی از افراد در یک سازمان یا تیم
۶) Person افرادی که در یک سازمان یا تیم فعالیت می کنند
۷) Mission فرایند های عمده ای که عموماً برای رسیدن به اهداف یک سازمان در نظر گرفته می شود
۸) Activity فعالیت هایی که در یک پروژه، پروسه انجام می شود
۹) Work flow روال انجام فعالیت های یک پروسه وروال انجام پروسه های یک ماموریت(تقدم،وابستگی،چینش)
۱۰) مهندسی صنایع : چیدمان فرایند ها برای رسیدن به اهداف، کنترل فرایندها (پروژه ها) و منابع و زمانبندی مربوط به آنها
۱۱) مهندسی نرم افزار :در حوزه منابع وسیستم های اطلاعاتی(شناخت وضعیت جاری،نیازهای جاری،پیشنهاد وضعیت(سیستم یا روش مناسب،طراحی و پیاده سازی سیستم مناسب،ارایه روش نگهداری و بهبود سیستم) از وظایف مهندسی نرم افزار می باشد
۱۲) مهندسی مجدد :چینش مجدد فرایندهای کاری،گردش های اطلاعاتی در یک سازمان(ممکن است در راستای شناخت وضعیت،نیاز سنجی،آنالیز،طراحی سیستم جدید)از وظایف مهندسی مجدد است
۱۳) Document Flow :جریان گردش اسناد(بر اساس آیین نامه،اساس نامه وقوانین و...)موجود در یک سازمان یا پروژه
پس از شناخت چنین مفاهیمی در یک سازمان یا تیم یا... بایستی یک مدل واقعی/ توافقی / استاندارد بر اساس یک متدولوژی از چیدمان جنین مفاهیمی داشته باشیم.
▪ توافق:
پس از مطالعه وضعیت موجود و بر اساس مصالح،خواسته ها و... سیستم فعلی وبا تآ یید افراد خلصی مشخص می شود.
▪ واقعیت:
بر اساس شاخص های شغلی و ماهیتی و منطقی مربوط به سیستم موجود وقابل استناد است.
استاندارد:
▪ ماهیتی:
از ماهیت شغل نشات می گیرد ودر شناخت آن بایستی ار تخصص های مرتبط با شغل وشغل شناسی بهره گرفت.
▪ فنی:
بسته به هدف سازمان/تیم/...یک روش تحلیل نرم افزاری را برای مطالعه سیستم بر می گزیند.
● حرفه ها وتخصص ها
به منظور بررسی(شناخت،آنالیز، نیاز سنجی،طراحی، پیاده سازی و...)فرایندهای یک سازمان یا یک تیم کاری حرفه ها و تخصص های مختلفی بکار میروند که در بکار گیری آنها عوامل زیر مؤثر می باشد:
ـ تنوع حوزه کاری سازمان یا تیم کاری
هر چه حوزه فعالیت های مورد بررسی وسیعتر باشد ونوع کارها متفاوت تر باشد تخصص های بررسی کننده نیاز بایستی متنوع تر باشند.از طرفیتخصص ها و دانشهایی که در مورد کلیت فعالیت ها و پروسه ها اظهار نظر می نماید نیز وابسته به تنوع حوزه فعالیت پروسه های مورد مطالعه می باشند.از نظر تعداد اعضا شرکت کننده در تیم امکان سنجی،نیاز سنجی،طراحی،پیاده سازی نیز بستگی به تنوع حوزه کاری مورد مطالعه دارد.
● میزان شناخت و متعاقب آن تغییرات مورد انتظار در سیستم
سازمان ها و تیم های کاری با اهداف مختلفی به مطالعه وامکان سنجی پروسه های خود می پردازند عمده این اهداف عبارتند از:
▪ شناخت ساختار و مدل ایستای سازمان یا تیم کاری مو جود یا در حال شکل گیری.
▪ شناخت(ایجاد شناسنامه) پروسه های موجود/در حال شکل گیری/امکان کشف در سازمان یا تیم کاری.
▪ شناخت روشها و متد های مدیریت پروژه بهینه.
▪ شناخت مستندات جاری یا در حال شکل گیری سازمان یا تیم کاری ودر نهایت بززسی گردش اسناد.
▪ شناخت گردش کار پروسه های موجود(DFD)
▪ شناخت موجودیت های سیستم و رسیدن به ERD متناسب با ساختار سیستم.
▪ شناخت مدل کامل سیستم که بیانگر وضعیت جاری/مناسب/مورد نظر باشد.
▪ زسیدن به مدلی که در طراحی سیستم کارا/قابل اطمینان/معقول و مقرون/ راحت و متناسب(اصول مهندسی نرم افزار) مؤثر باشد.
▪ رسیدن به مدلی که در پیاده سازی سیستم کارا/ قابل اطمینان/معقول و مقرون/ راحت و متناسب(اصول مهندسی نرم افزار) مؤثر باشد.
و اهداف دیگر...................
با توجه به اهداف نوع تخصص و سطح خروجی تخصص که همان پیشنهاد های مؤثر برای ابقا/ تغییر/ایجاد سیستم جایگزین برای سیستم جاری می باشد، مشخص می گردد.می توان گفت خروجی تخصص می تواند یکی از موارد زیر باشد:
ـ مستندات واقعی/ استاندارد/ بهینه سیستم موجود یا در حال شکل گیری
ـ ابزار های کمکی مؤثر در بهبود/ ایجاد سیستم موجود یا در حال شکل گیری
ـ سیستم کاملاً جدید که در حوزه موضوع مورد نظر ایفای نقش خواهد کرد
ـ پیشنهادات دستورالعملی ، سازمانی،آیین نامه ای و... برای سیستم موجود یا در حال شکل گیری
در انتخاب نوع خروجی باید موارد پیشنهادی را بر اساس( شاخص گذاری/ در نظر داشتن)موارد زیر ارائه کرد:
ـ فرهنگ کاری و مسائل محیطی
ـ میزان هزینه و منابع مورد نیاز دیگر مانند زمان
ـ میزان انعطاف پذیری و علاقه مندی به تغییر
و...............
ـ سطح فن آوری و تکنیکی بکار رفته در شناخت و تغییر
▪ در فاز امکان سنجی و کشف نیازمند یها وآنالیز:
OOPیا SSADM ؟
▪ در فازطراحی سیستم جدید:
Tier۳ یا؟
▪ در فاز پیاده سازی و گذار به سیستم جدید:
Desktop یا Client/Server یا Web Base یا توزیعی؟چند کاره ؟ در چه محدوده هایی؟ با چه امنیتو سطح دسترسی؟
▪ متد ولوژی ها :
به منظور مقایسه روشهای مختتلف تحلیل و بررسی سیستم مراحل کاری، تفاوتهای عمده و تشابهات دو متد ولوژی RUP,SSADM را بررسی می نماییم.
▪ تفاوتها:
مشخصات تئوریRUP نسبت به SSADM متفاوت است:
۱) دیدگاه دو بعدی نسبت به تقسیم بندی و پیشبرد مراحل تحلیل.
۲) مبنا قرار گرفتن موجودیت(شئ) به جای روال ها و پروسه های کاری.
۳) استناد بیشتر فاز طراحی به فازهای اولیه در RUP.
۴) نزدیکی کامل مستند سازی سیستم به کلیه فازهای تحلیل.
۵) همکامی بیشتر با تکنیکهاو مفاهیم پیاده سازی جدید.
۶) کاربری بیشتر در تحلیل سیستمهایی که منجر به ایجاد یک سیستم نرمافزاری نمی شود.
▪ تشابهات:
۱) مشخص شدن ساختار(ایستا)سیستم
۲) مشخص شدن رفتار (پویا)سیستم
۳) مشخص شدن عوامل/ اطلاعات(موجودیتهای اطلاعاتی)در جریان گردش کار سیستم
http://yosafy.blogsky.com/