جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


یاددهی - یادگیری دیکته‌ی کتاب‌های فارسی سوم دبستان


یاددهی - یادگیری دیکته‌ی کتاب‌های فارسی سوم دبستان
نویسنده : صفارپور، عبدالرحمان
شماره کنگره : ۲۳ي۶۱۶ص/ ۲۲/ ۳۰۶۰ LB
شابک : ۹۶۴-۳۵۵-۴۶۷-۸
رده دیویی : ۴fa۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۷
تعداد صفحه : ۱۳۲
نوبت چاپ : ۱

كتاب حاضر، خودآموز املاي كاربردي سال سوم ابتدايي است كه بر مبناي كتاب‌هاي بخوانيم ـ بنويسيم چاپ 1385 تدوين گرديده است. در كتاب، سعي بر آن است كه بر خلاف روش سنتي، گفتن املاي كلمه‌ها توسط ديگران و نوشتن آن به وسيله‌ي دانش‌آموز، او تشويق شود، پس از آموزش صحيح روخواني درس توسط معلم، با اجراي 10 نوع مهارت يا تلاش پيشنهادي، خودآگاهانه كلمه‌ها را به درستي بنويسد، بي‌آن‌كه به كمك ديگران نيازي داشته باشد. اين مهارت‌ها عبارت‌اند از: 1- چندين‌بار بلند خواندن و دقت در شكل نوشتن كلمه‌ها؛ 2- يافتن خودآگاهانه‌ي كلمه‌ها و تركيب‌هاي انتخاب شده در متن درس، صحيح خواندن آن و به خاطر سپردن شيوه‌ي نوشتن آن‌ها؛ 3- درست‌خواني دوباره‌ي كلمه‌ها و تركيب‌هاي انتخاب شده‌ي متن هر درس و سپس بستن چشم‌ها و مجسم كردن شكل كلمه‌هاي مورد نظر در حافظه‌ي ديداري و سرانجام نوشتن آن‌ها با انگشت اشاره روي ميز يا در هوا؛ 4- نوشتن كلمه‌ها با خطي خوانا و درك اين مطلب كه هر كلمه چه ارزش املايي دارد نظير جدا و سرهم نوشتن كلمه‌ها و تركيب‌ها؛ 5 و 7 ـ مقايسه‌ي متن املايي با نوشته‌ي كتاب به خاطر سپردن كلمه‌ها و تركيب‌هاي جا افتاده و سپس از بر نوشتن عين كلمه‌هاي كتاب؛ 6 و 8 ـ تصحيح املاي درست كلمه‌هاي اشتباه؛ 9- نوشتن اجزاي جا افتاده‌ي هر كلمه از بر در جدولي املايي؛ 10- مقايسه‌ي كلمه‌ها و تركيب‌هاي كامل شده‌ي جدول املايي خود با كلمه‌‌ها و تركيب‌هاي انتخاب شده‌ي متن درس و تصحيح كردن اشتباهات.