شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ای کرده خجل بتان چین را


ای کرده خجل بتان چین را    بازار شکسته حور عین را
بنشانده پیاده ماه گردون    برخاسته فتنه‌ی زمین را
مگذار مرا به ناز اگر چند    خوب آید ناز نازنین را
منمای همه جفا گه مهر    چیزی بگذار روز کین را
دلداران بیش از این ندارند    با درد قرین چو من قرین را
هم یاد کنند گه گه آخر    خدمتگاران اولین را
ای گم شده مه ز عکس رویت    در کوی تو لعبتان چین را
این از تو مرا بدیع ننمود    من روز همی شمردم این را
سیری نکند مرا ز جورت    چونان که ز جود مجد دین را
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین