پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
مجله ویستا

چون متاع دو جهان را به خرد سنجیدم


چون متاع دو جهان را به خرد سنجیدم    از همه حسن تو و عشق خود افزون دیدم
در قدح شد چو می عشق فلک حیران ماند    زان دلیری که من از رطل گران نوشیدم
پای در ملک محبت چو نهادم اول    از جنون راه سر کوی بلا پرسیدم
عقل در عشق تو انگشت ملامت بر من    آن قدر داشت که انگشت نما گردیدم
جراتم کرد چو در باغ تمتع گستاخ    اول از شاخ تمنا گل حرمان چیدم
نظر پاک چو در خلوت وصلم ره داد    هرچه آمد به نظر دیده از آن پوشیدم
محتشم نیست زیان در سخن مرشد عشق    من از آن سود نکردم که سخن نشنیدم


همچنین مشاهده کنید
روزنامه جمهوری اسلامیسایت مشرقسایت خبرآنلاینروزنامه فرهیختگانروزنامه رسالتروزنامه آرمان ملیسایت فراروخبرگزاری ایلناسایت ورزش سهروزنامه خراسان