چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

قصیده


خسرو بدار ملک جم ایوان تازه کرد    در هشت خلد مملکه بستان تازه کرد
کیخسرو تهمتن بر زال سیستان    در ملک نیم روز شبستان تازه کرد
این کعبه را که سد سکندر حریم اوست    خضر خلیل مرتبه بنیان تازه کرد
بهر ثبات ملک چنین کعبه‌ی جلال    از بوقبیس حلم خود ارکان تازه کرد
قصری که عرش کنگره‌ی اوست آسمان    از عقد انجمش گهر افشان تازه کرد
مانا که بهر تاختن مرکبان عقل    مهدی به عالم آمد و میدان تازه کرد
یا عالمی ز لطف برآورد کردگار    وانگه در او معادن حیوان تازه کرد
دست کرم گشاد شه و پای بخل بست    تا پیشگاه قصر شرف وان تازه کرد
قحط سخا ز کشور امید برگرفت    گر خلق بهر عاطفه باران تازه کرد
شاهی که بهر کوهه‌ی زین‌های ختلیانش    ماهی به چرخ تحفه ز دندان تازه کرد
خاقان اعظم آنکه بقا با سعادتش    هم‌شیره‌ی ابد شد و پیمان تازه کرد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهخبرگزاری فارسسایت رویداد 24روزنامه شهروندخبرگزاری یورونیوز