چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

پیاله


  منوچهر مطیعی تهرانی
نوشته‌اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می‌شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم. پیاله کوچک سهم کم و پیاله بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما می‌افتد. چنانچه در خواب ببینید که پیاله‌ای در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید. اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می‌طلبید و اگر کاسب باشید سود می‌خواهید. پیاله نماینده سهمی است که به شما می‌دهند. پیاله پر توفیق است. پیاله خالی بی‌نصیبی است. پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است. پیاله آهنی استحکام است. پیاله چینی ظرافت است. پیاله شیشه‌ای شکنندگی و بی‌اعتباری در کارها است. پیاله ملامین و پلاستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز