جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
مجله ویستا

پارچه


  منوچهر مطیعی تهرانی
پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می‌خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است به‌خصوص اگر کهنه و فرسوده باشد. اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می‌کند خواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید. اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط به‌خصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه‌ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت آفتاب نیوزسایت دیدارنیوزروزنامه آفتاب یزدروزنامه فرهیختگانسایر منابعسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناروزنامه آرمان ملیسایت انتخابسایت اعتماد آنلاین