چرا کرونا در کشورهای برخوردار، بیشتر قربانی گرفت؟

چرا کرونا در کشورهای برخوردار، بیشتر قربانی گرفت؟