سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده کرسنت ۶ نفر به جزای نقدی و ۲ نفر به حبس محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده کرسنت ۶ نفر به جزای نقدی و ۲ نفر به حبس محکوم شدند