تعمیر تلویزیون ال جیرزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …اجاره خودرو وتشریفاتفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …