دوره آموزش بازیگریآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …نمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲برنج تک و توک

آشنایی جامعه مدیریت فناوری و نوآوری کشور با مفهوم تاب‌آوری