الیاف بایکومیگلرد کامپوزیتارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …دستگاه عرق گیری گیاهان