نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرشسرورنگتحصیل در کانادابرس سیمی

میرسلیم و زاکانی به کمیسیون اصل ۹۰ رفتند /پایداری ها پرتعداد ظاهر شدند +اعضای کمیسیون