آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانمیکسرمستغرق واجیتاتور

شکاف دستمزدها و هزینه ی معیشت/ حقوق ها تنها یک سوم هزینه ی زندگی را تامین می کنند