مس الیاژیقالبسازی و پرسکاریلیست قیمت تیرچه پیش تنیدهشینگل