جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

به حکم خدا راضی باش


به حکم خدا راضی باش

به حکم خدا راضی باش. در جواب تعجیل منما و ناپرسیده مگوی. از دوست به یک جور و جفا کناره مگیر. بر زاهد جاهل اعتماد مکن. دوست را به تواضع بنده کن و دشمن را به احسان و گذشت دوست کن. بنده حرص …

به حکم خدا راضی باش. در جواب تعجیل منما و ناپرسیده مگوی. از دوست به یک جور و جفا کناره مگیر. بر زاهد جاهل اعتماد مکن. دوست را به تواضع بنده کن و دشمن را به احسان و گذشت دوست کن. بنده حرص مباش و خفته غفلت مشو. نفس را از برای مال پایمال نکن. اگر صلح بر مراد برود جنگ مکن. در آن کوش تا زنده شوی و دست می جنبان تا کاهل نشوی و روزی از خدای تعالی دان تا کافر نشوی. به حقارت در هیچکس منگر. وفا از مردم اصیل جو که اصیل هرگز خطا نکند. بیاموز و بیاموزان. کم گوی و کم خور و کم بخواب. با مردان جنگ دوستی کن که در وقت محنت با تو می مانند. کسی را به سخن رنجه مکن. از مردم نو کیسه وام مخواه. مردم را در غیبت همان گوی که به روی توانی گفت.