دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

محمدجعفر جعفربن نجفعلی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی از استادان نامی زمان خویش بوده و در نقاشی قلمدان آثار باارزشی پدید آورده است. این …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
وی از استادان نامی زمان خویش بوده و در نقاشی قلمدان آثار باارزشی پدید آورده است. این استاد برعکس برادران خود ، آقاکاظم و آقااحمد - که به‌‌شیوهٔ ایرانی بسیار راغب بودند - بیشتر متمایل به‌‌ سبک فرنگی‌‌سازی بود و در این فن از عمویش محمداسماعیل پیروی می‌‌کرده است. او همچنین در گل و مرغ‌‌سازی نیز مهارت داشته و در این فن صاحب ابتکار بوده است. از آثار وی قلمدانی است که استادانه ، تصویر یوحنا را به‌‌ عیار پدر و در کمال مهارت و قدرت ، با رقم: "جعفربن نجفعلی ۱۲۸۵" ارائه داده است.