شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

عیب پوشی


عیب پوشی

روزی شخصی به محضر پیامبراعظم(ص) آمد و گفت: ای رسول خدا دوست دارم خداوند عیب مرا بپوشاند. حال شما مرا به سوی چه عملی راهنمایی می کنید تا به وسیله انجام دادن آن، خداوند به من نظر لطف …

روزی شخصی به محضر پیامبراعظم(ص) آمد و گفت: ای رسول خدا دوست دارم خداوند عیب مرا بپوشاند. حال شما مرا به سوی چه عملی راهنمایی می کنید تا به وسیله انجام دادن آن، خداوند به من نظر لطف و رحمت کند. در دنیا و آخرت، عیب هایم را فاش نسازد و نزد خلایق رسوایم نکند. حضرت در پاسخ فرمود: استر عیوب اخوانک یسترالله علیک عیوبک. عیوب برادران مسلمانت را بپوشان تا خداوند عیب هایت را بپوشاند.»(۱)

۱- آثار الصادقین،ج ۱۵، ص۲۳۶