پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

مسائل حل نشده تقسیم میتوز


مسائل حل نشده  تقسیم میتوز

۱) از مسائلی که در میتوز توضیحی ندارد نقش سانتریول ها می باشد.
در سلول های جا نوری سانتریول هادر اواسط پروفاز ظاهر شده و با تشکیل دادن دوک ها در وسط سلول باعث به دام افتادن کروموزوم …

۱) از مسائلی که در میتوز توضیحی ندارد نقش سانتریول ها می باشد.

در سلول های جا نوری سانتریول هادر اواسط پروفاز ظاهر شده و با تشکیل دادن دوک ها در وسط سلول باعث به دام افتادن کروموزوم میشوند.

طبق یک فرظیه؛ سانتریول ها باید در سنتز رشته های دوک نقش داشته باشند اما در سلول گیاهی که سانتریول وجود ندارد دوک تشکیل میشود.

چگونه؟؟؟؟؟؟؟...................

۲) انرژی لازم برای انجام فعالیت های تقسیم از کجا تامین میشود. بنابر یک فرضیه این انرژی میبایست از ATPتامین شود که این فرضیه را به اثبات برساند هنوز بدست نیامده.

۳) چگونگی حرکات کروموزوم ها در مرحله آنافاز:به نظر می رسد سانترومر کروموزوم ها برای این کار لازم است.در زیر میکروسکوپ الکترونی هم اتصال سانترومر کروموزوم ها به رشته های دوک مسلم شده است. اما هنوز معلوم نیست.آیا چیزی کروموزوم ها را به سوی دو قطب میکشد. ظاهرا فرظیه دوم (کشیده شدن) درست تر است.

ـ چندی قبل معلوم شد ماده شیمیایی(کلشی سین)از تشکیل رشته های دوک جلوگیری میکند. اما این ماده بر پدیدار شدن وقطور شدن کروموزوم ها تاثیری ندارد. بدین ترتیب عاملی وجود ندارد که کروموزوم ها را در آنافاز از هم جدا کند. ووقتی غشای هسته مجددا تشکیل می شود تعداد مضاعفی از کروموزوم ها را در بر می گیرد. اگر سلول را از محلول کلشی سین در آورند تقسیمات میتوزی ادامه می یابد و در همه سلول های حاصل بعدی تعداد کروموزوم ها برابر خواهد بود. از آنجا که کروموزوم ها در بر گیرنده ژنها یعنی عوامل پدید آورنده صفات ارثی هستند؛طبعا آن صفات هم شدید تر در موجود خود نمایی می کنند گاهی این صفات مطلوب اند و در کشاورزی و دام پروری مورد توجه قرار می گیرند.

اگر هنوز توضیح قانع کننده ای برای جابه جایی کروموزوم ها در مرحله آنافاز وجود ندارد دلیلی هم برای باریک شدن(چین خوردن به داخل)

وسط سلول جانوری در مرحله تلوفاز در دست نداریم گفته میشود که این کار در کنترل رشته های دوک است زیرا همیشه باریک شدن سلول در صفحه ای عمود بر جهت امتداد دوک ها صورت می گیرد.

۵- اما مهم ترین مسئله ای که در مورد تقسیم میتوز وجود دارد تمایز سلول های دختر است. اکر قرار باشد که از تقسیم میتوز سلول هایی با مشخصات سلول والد حاصل آید در این صورت کدام عامل است که در مرحله معین از رشد جنینی باعث تمایز سلول ها می شود وآنها را مبدل به گلوبول ها و سلول عصبی و سلول ماهیچه ای............ میکند؟؟؟؟؟

http://www.biology۸۲.blogsky.com/?Date=۱۳۸۲-۱۰