جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

سبب خیر


سبب خیر

پزشکی پس از آن که بیمارش بهبود یافت، گفت: ماشاءا... مداوا موثر واقع افتاد و حالت خوب شد.
بیمار که می خواست سخنی گفته باشد، جواب داد: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

پزشکی پس از آن که بیمارش بهبود یافت، گفت: ماشاءا... مداوا موثر واقع افتاد و حالت خوب شد.

بیمار که می خواست سخنی گفته باشد، جواب داد: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.