دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

غفلت دنیای جدید و شعر مولوی


غفلت دنیای جدید و شعر مولوی
گرایش شدید مردم این كشور و نیز دیگر جوامع به شعر مولوی باعث شده است كه شعرهای او مدام تجدید چاپ شود. در همین حال آنچه مایه شگفتی است ظهور علاقه وافر به شعر مولوی در دنیایی است كه اصول مدرنیسم بر آن حاكم است. در واقع باید پرسید در دنیایی كه همه چیز آن از جمله اندیشه و رفتار انسان تابع مبانی دنیای مدرن است، چه عناصری وجود دارد كه باعث می شود شعر مولوی چنین مخاطبان گسترده ای بیابد. شعر مولوی شعری است متعلق به قرن ها قبل و برخاسته از جامعه ای ناهمگون با جامعه امروز، پس چه دلایلی منجر به آن می شود كه این شعر با خوانندگان فراوان، آن هم با زبانی غیر از زبان مولوی، روبه رو شود. آنچه می خوانید به تحلیل این موضوع می پردازد.از میان ویژگی های تجدد و مدرنیسم، علم گرایی است. این وجه از وجوه متعدد دنیای مدرن، چنان پررنگ است كه جای بسیاری از وجوه را تنگ كرده است. به گفته هابرماس، مدرنیسم با آن كه سعی در مبارزه با ایدئولوژی دارد، اما علم را تبدیل به ایدئولوژی خود كرده است. بر این اساس این ملاك های علمی اند كه تعیین كننده امور هستند و علم است كه شاخص سنجش ارزش ها می شود. حاكمیت سهمگین علم بر كلیه شئون فردی و جمعی انسان به عكس العمل او در برابر علم انجامیده است. این عكس العمل شكل های مختلفی به خود می گیرد؛ از جمله آنها گرایش شدید انسان عصر حاضر به حوزه هایی از زندگی است كه مدرنیسم به دلیل علم گرایی حاد از آن چشم پوشیده است.در این چارچوب است كه افزایش مخاطبان شعرهای مولوی در جوامع صنعتی و كاملاً علمی، معنی و مفهوم می یابد. شعر مولوی از مفاهیم و ویژگی هایی برخوردار است كه می تواند به نیاز انسان چنین جوامعی پاسخ گوید. آنچه شعر این شاعر را به درون زندگی انسان های امروز می كشاند به شكل های مختلفی قابل بررسی است:
۱- در جوامع جدید، روابط میان افراد به گونه ای كه علم می خواهد یا تحمیل می كند شكل و ماهیت می گیرد. زمانی كه تمامی تعاملات در سطوح مختلف اجتماعی مبتنی بر انگاره های علمی باشد، انسانها و روابط میان آنها نیز قادر به گریز از چنین وضعی نیست. اما این روابط ماهیتی خاص دارند. علم در تأسیس رابطه میان انسان ها به همان گونه رفتار می كند كه در ایجاد رابطه میان اشیاء. آنچه اهمیت دارد واسطه هایی است كه انسان ها را به یكدیگر پیوند می دهد. این واسطه ها روابط را به ارتباطی مكانیكی تنزل می دهند. این واسطه ها كه برآمده از دنیای جدید است انسان را به سمت و سویی سوق می دهند كه رفتار و ارتباط مكانیكی داشته باشد. خارج از این چارچوب، دنیای جدید رابطه ای را به رسمیت نمی شناسد و یا نگاه حداقلی به آن دارد. روابط پیچ و مهره ای انسانی به همین ویژگی نیز نیاز دارد. اما انسان نمی تواند با این شرایط، زندگی خود را سر و سامان دهد. نوع انسان به دلیل ماهیتی كه در ادراك و بیشتر احساس او نهفته است روابط مكانیكی را پذیرا نیست. بر این اساس چنین انسانی به دنبال بسترهایی است كه بتواند او را از موقعیتی كه برای او ساخته شده است، خلاصی دهد. او روش هایی را می جوید كه بتواند بی توجهی دنیای جدید به ماهیت روابط انسانی را جبران كند. بر این اساس است كه نگاه به ادبیات شرق و به ویژه مولانا معنی و مفهوم می یابد.زمانی كه بحث رابطه میان انسان ها در جامعه جدید پیش كشیده می شود، شعر مولانا در دو وجه قابل بررسی است؛ اول رابطه میان متن و خواننده است و دوم رابطه میان انسان با انسان در شعر مولانا. شعر مولانا به عنوان یك متن ارتباطی عاطفی با مخاطب خود دارد. این شعر، مخاطب خود را انسانی در نظر می گیرد كه رابطه با او فارغ از الگوهای مكانیكی است. رابطه شعر مولانا با مخاطب، رابطه ای بر مبنای آنچه در عالم پیچ و مهره می گذرد نیست. دست شعر مولانا گرم تر از آن است كه وقتی دست خواننده را می گیرد، خواننده احساس بیگانگی كند. از طرف دیگر شخصیت های شعری مولانا نیز روابطی دارند كه آنها را با یكدیگر پیوندی عاطفی می بخشد. این سخن بدان معنا نیست كه رابطه انسان ها در شعر مولوی از الگوهای صرفاً عاشقانه تبعیت می كند. رابطه میان شخصیت های مولانا همان گونه كه می تواند از عشق برخوردار باشد؛ از قهر، كینه و جنگ هم برخوردار است، اما همه این روابط؛ بنیادی غیرمكانیكی دارند. آنچه در این روابط تعیین كننده است، مؤلفه هایی است كه برخاسته از ذات انسان است نه عواملی صرفاً متكی بر قواعد علمی. مولوی رابطه میان انسان های شعر خود را به گونه ای می سازد و شكل می دهد كه نگاه مبتنی بر «دانش» و «علم» در آنها جایی دارد كه باید داشته باشد، نه بیشتر. در عین حال این ویژگی های اساسی انسان است كه این روابط را ماهیت می دهد و این همان نكته ای است كه دنیای مدرن به آن نپرداخته، اما انسان چنین دنیایی به دنبال آن است. همین امر به گرایش انسان دنیای مدرن به شعر مولانا می انجامد.
۲- دنیای مدرن دنیای خرده روایت هاست. در این دنیا روایت های كلان شكسته شده و انسان ها با خرده روایت به زندگی خود معنا می دهند. یكی از كاركردهای اصلی كلان روایت ها، ایجاد همبستگی میان افرادی است كه به آن روایت معتقد و پایبندند. این همبستگی به انسان، هویت جمعی می بخشد و همین هویت جمعی به آرامش آدمی می انجامد. زمانی كه روایت های كلان، محو شده و خرده روایت ها شكل بگیرد، همبستگی انسان ها نیز فرومی پاشد. هر فرد، خرده روایت مخصوص به خود را داشته و در محدوده همان خرده روایت، اعتقادات و باورهای خود را شكل می دهد. طبیعی است در چنین وضعی، انسان ها «ذره» ای می شوند و پیامد این ذره ای شدن، تك ماندن انسان است.
چنین وضعی نمی تواند انسان دنیای مدرن را راضی نگاه دارد. او در پی آن است تا روایتی كلان را بیابد كه با توسل به آن، به حسی جمعی برسد. به عبارت دیگر، انسان امروز در عین داشتن خرده روایتی كه بر مبنای آن اندیشه و باور خود را پی می ریزد به كلان روایتی نیز نیازمند است كه قادر باشد او را در منظومه ای كم و بیش همگانی قرار دهد. درست به همین دلیل است كه در دنیای امروز گاه چند انسان با توسل به یك انگاره مشترك، جمعی را تشكیل داده و حس جمعی را در خود زنده نگاه می دارند. امروزه جهان جدید شاهد تشكل ها و جمع هایی است كه بر اساس دیدگاه های مشترك (كه گاه بسیار معمولی و پیش پا افتاده به نظر می رسند) شكل می گیرند و سخت مستحكم اند. این پدیده ها را می توان چنین تفسیر كرد كه نیاز به یك روایت كلان- هرچند در میان عده ای انگشت شمار باشد- نیازی اساسی است. رجوع به شعر مولوی نیز از همین زاویه قابل طرح است. در شعر مولوی كلان روایتی به چشم می خورد كه گرچه با ویژگی های زمینی ارائه می شود، اما فرازمینی است. این كلان روایت كه بیشتر چهره عاطفی به خود می گیرد، بسیار جذاب و در همان حال عمیق است. علاوه بر این، شیوه ای كه مولوی برای بیان این كلان روایت به كار می گیرد، آن چنان دلپذیر و شیواست كه انسان را به سوی خود می كشاند. مخاطب شعر مولوی آگاهانه یا ناآگاهانه به این نتیجه می رسد كه كلان روایت شعر مولوی همانی است كه می تواند انسان ها را حول محور خود جمع كند. انسان امروز شعر مولوی را حامل روایتی كلان می بیند كه قطعاً قادر است بسیاری از اعضای جامعه انسانی را به خود جلب كند. آنچه اهمیت دارد آن است كه این امكان بالقوه در مواردی به واقعیتی بالفعل تبدیل شده است. گروه های فراوانی پدید آمده اند كه موجودیت خود را متكی به شعر مولوی كرده اند، چه خوانش شعر مولوی و چه بحث و بررسی راجع به شعرش.
۳- زندگی در سایه علم و دانش جز با نظم فراگیر و در همان حال دقیق و محكم امكان پذیر نیست. حاكمیت علم در جنبه های مختلف زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منجر به پیدایش نظمی آهنین در زندگی بشر شده است.بوروكراسی كه در دنیای مدرن شاهد آن هستیم، در چارچوب همین نظم شكل گرفته و قوام یافته است. علم مدیریت و به دنبال آن بوروكراسی موجود در جوامع، نظمی را بر زندگی انسان حاكم ساخته كه باعث قرار گرفتن انسان در چرخه ای از قبل تعیین شده است. چنین چرخه ای چنان متصلب است كه برای انسان بسیار دشوار است در این چارچوب زندگی كند. دنیای غیرقابل انعطاف امروز، كه تحت سیطره علم پدید آمده است، انسان را در حصار آهنین نظم گرفتار كرده و در اختیار خود گرفته است. بر این اساس اخلاق، رفتار و تمامی شئون زندگی فرد محدود به نظمی می شود كه جهان مدرن برای او تعریف می كند. اما این نظم با آنچه نوع انسان آن را می خواهد، سازگاری ندارد. طبیعی است كه انسان نمی خواهد از نظم بگریزد و به نابسامانی گرفتار بیاید، اما از سوی دیگر نیز نمی پذیرد كه نظمی خشك زندگی او را ماهیت ببخشد. انسان در همان حال كه برای زندگی جمعی خود نیازمند نظم است، اما همین انسان در درون خود عصیان نیز دارد. او نیازمند است كه عصیان كند. این عصیان مترادف بی نظمی نیست، عصیانی است به آنچه انسان را از آزادی بازمی دارد. اگر روزگاری این عصیان علیه طبیعت انجام گرفت كه زندگی آدمی را محدود كرد و آزادی انسان را به شكل های مختلف سلب می كرد، امروزه این عصیان قرار است علیه نظمی باشد كه بسیار بیشتر از طبیعت، قوانین متعین و متصلب را بر انسان تحمیل می كند. شعر مولوی از این جهت نیز انسان امروز را به سوی خود می كشد.
شعر مولوی، شعر شوریدگی است، شعر عصیان علیه هر آن چیزی است كه قصد دارد انسان را محدود كند و از انسان بودن بازبدارد. عصیان مولوی عصیانی انسانی است كه نمی خواهد در چارچوب هایی كه برایش تعریف كرده اند زندگی كند. شعر مولوی بر آنچه انسان را صرفاً به زمین وصل كند و در همان قالب و نظم زندگی بگذراند شورش و عصیان می كند. عصیانی كه در شعر مولوی موج می زند به رهایی انسان می اندیشد و این همان نیازی است كه انسان امروز در جهان مدرن به آن نیاز دارد. انسانی كه در بند نظم آهنین دنیای جدید است در پی عصیانی است كه شعر مولوی سرشار از آن است.

حسین كاظم خواه


منبع : روزنامه همشهری

مطالب مرتبط

رو به پنجره ام لبخند بزن

رو به پنجره ام لبخند بزن
● درباره زندگی و آثار شاعر معاصر روس، مارینا ایوانونا تسوتایوا
نگین شعرهای من
چون درهای بی بدیل
سرانجام
بر رکاب شایسته خویش
خواهند درخشید.»
در گنجینه پربار ادبیات روسیه، نام بسیاری از نویسندگان و شاعران سال ها ناشناخته مانده بود. آثار این بزرگان ادب یا در کشورهای دیگر یا به صورت زیرزمینی منتشر می شد. تعدادی از آنها که می توان قربانیان انقلاب اکتبر نامید جانشان را بر سر نوشته های شان از دست دادند. پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و اجرای سیاست های سخت سانسور در شوروی و با تثبیت نظام سیاسی سوسیالیستی، بسیاری از نویسنده ها کشته یا تبعید شدند و تعدادی دیگر نیز از کشورشان مهاجرت کردند.
در سال های اخیر، در پی تغییرات بنیادین سیاسی - اجتماعی در روسیه، نام این افراد از نو زنده شد. کسانی که سال ها ناعادلانه به دست فراموشی سپرده شده بودند به آغوش هموطنانشان بازگشتند. در حالی که خودشان در قید حیات نبودند آثارشان در قطع ها و چاپ های پی در پی عرضه شد. اینها معمولاً کسانی بودند که به نوعی با مدرنیته و پیامدهای آن درگیر بودند.
آثار ایشان زاییده ارتباط تنگاتنگ با محیط اطرافشان و متاثر از تغییرات سیاسی - اجتماعی است. شاعرانی چون آنا آخماتوا، نیکولای گومیلیف، اوسیپ ماندشتام و مارینا تسوتایوا از این دسته اند. برای شناخت این بزرگان و دلایل گمنامی شان در کشور خودشان روسیه، باید سال های پیش و پس از انقلاب اکتبر را مرور کرد. از شاعران معاصر زن روس، نام دو تن از آنها رفته رفته در زمره بزرگان ادب قرن بیستم جای گرفته؛ آنا آخماتوا (۱۹۶۶ - ۱۸۸۹) و مارینا ایوانونا تسوتایوا (۱۹۴۱ - ۱۸۹۲). چهره اولی برای فارسی زبانان آشناتر است. تسوتایوا در مسکو به دنیا آمد. نسب او به خانواده یی پرکار، هنری و فرهیخته بازمی گردد. پدرش ایوان ولادیمیرویچ یکی از استادان تاریخ هنر در دانشگاه مسکو و بنیانگذار موزه هنرهای تجسمی بود. اگرچه تاثیر پدر در تربیت مارینا تا مدت ها در پرده بود، ولی مادر او ماریا الکساندرونا هدفمند و پیگیرانه در جهت تربیت فرزندانش تلاش می کرد. تباری آلمانی - لهستانی داشت و استاد و نوازنده چیره دست پیانو بود. سال ها از بیماری ریوی رنج کشید که در نهایت همین بیماری در سال ۱۹۰۶ به مرگ او انجامید.
«پس از چنین مادری
یک راه بیشتر نداشتم
اینکه شاعر شوم.»
کودکی و نوجوانی شاعر در منطقه یی آرام از نواحی اطراف مسکو به نام «تاروس» گذشت. در این میان گاه گاه به دلیل بیماری مادر به سوئیس و آلمان سفر کرد. زبان آلمانی و فرانسه را خوب فرا گرفت و برای همیشه تحت تاثیر نویسندگان آلمانی باقی ماند. خوب درس خواند. ولی به دلیل شرایط کاری خانواده و بیماری مادر بسیار از هم گسیخته و سازمان نیافته آموزش دید. وقتی هنوز دخترک کوچکی بود در مدرسه موسیقی به تحصیل پرداخت و بعدها مدتی را در پانسیون کاتولیک ها در لوزان و دوران دبیرستان را هم در پانسیون های مختلف خصوصی در مسکو گذراند. این سفرها و جابه جایی ها و همین طور شرایط بی ثبات اجتماعی روسیه با نگاه دقیق و روح حساس شاعرانه اش درهم آمیخت و از او دنیایی رنگارنگ ساخت.
اولین شعرش را در سن شش سالگی سرود و نه فقط به زبان مادری بلکه به فرانسه و آلمانی هم. ۱۶ سال بیشتر نداشت که اولین اثرش به نام «آلبوم شب» (۱۹۱۰) انتشار یافت. این مجموعه شعر، که پنهان از خانواده به چاپ رسید، مجموعه نسبتاً حجیمی است که نظر شاعران و منتقدان زیادی را در آن زمان جلب کرد. کسانی همچون و. بریوسف (۱۹۲۴ - ۱۸۷۳) که یکی از چهره های نهضت نمادگرایی روسیه بود، ن. گومیلیف (۱۹۲۱ - ۱۸۸۶) نویسنده مشهور و همسر آنا آخماتوا و م. والوشین (۱۹۳۲ - ۱۸۷۷) او را مورد توجه و مهر خود قرار دادند.
شعرهای او هنوز بسیار خام بودند، ولی قریحه روان و نواندیشی و نوگرایی سبکی و صراحت و سادگی بیانش آن را جبران می کرد. «برولف» سختگیر خصوصاً او را به خاطر شجاعتش در ورود به دنیای شعر «ساده زندگی» و «روبه رو شدن بی واسطه با زندگی» ستود. می گوید؛ بدون شک مارینا تسوتایوای بااستعداد می تواند طعم واقعی زندگی صمیمی را به ما بچشاند.
م. والوشین نیز با شعری زیبا به او خوشامد گفت. مارینا بارها میهمان خانه والوشین شد و از همین جا هم با بسیاری از شاعران هم عصر خویش از جمله «ماندشتام» و همچنین با همسر آینده خود آشنا شد. صرف نظر از تفاوت سنی نسبتاً زیادی که مارینا تسوتایوا و والوشین داشتند، دوستی عمیقی میانشان شکل گرفت که تا سال ها ادامه یافت. والوشین در سال ۱۹۱۰ در پی انتشار مجموعه «آلبوم شب» برای او می سراید؛ «چه کسی چنین زیبایی ساده و چشم نوازی به تو داده است
چه کسی چنین بیان دقیقی را در پس واژه هایت نشانده است
چه قدر شیرین است که بشنوی،
هنوز معجزه ممکن است.»
کاراکتر شخصی مارینا پیچیده، بی ثبات و رنگارنگ بود. ایلیا ارنبورگ که او را در جوانی به خوبی می شناخت درباره او گفته است؛ «مارینا تسوتایوا در وجود خویش مجموعه یی از آموزه های کهن و عصیان، نهایت غرور و نهایت سادگی را جای داده بود. زندگی او سرشار بود از یافته های شخصی بدیع و اشتباهات پی در پی.» و اما سرنوشت هم بی رحمانه زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سختی را برای او رقم زد. آرامش را نه می شناخت و نه البته به دنبال آن بود. همیشه در نابسامانی کامل اقتصادی قرار داشت؛
«آنچه از آن منست را تنها در دو چیز یافته ام
فرزندانم
و
دفترهایم.»
و با تمام اینها عشق به زندگی در آثارش هویدا است. اگر چه در سن ۱۷سالگی، با بهانه گیری شاعرانه در شعر «نیایش» از خدای خویش مرگ می خواهد ولی جای دیگر می گوید؛
«من هنوز قادرم صد و پنجاه میلیون زندگی را
یکی در وجود خویش
جای دهم.»
و
«تشنه تمام راه و بیراهه های زندگی ام.»
و جایی دیگر، در نامه نگاری هایی که با ماندشتام داشته، می نویسد؛
«تخصص من اما
نه شعر،
که زندگی است»
در آثار اولیه اش او به تشریح زندگی روزمره خانگی، کودکی، سالن ها، تابلوها، آیین ها، گردش در خیابان ها، مطالعات، موسیقی و همچنین روابطش با مادر و خواهرانش را به نظم درآورده است. در خلال آنها به تدریج قهرمانی شکل می گیرد که می تواند تصویری انتزاعی از خودش باشد. کشمکش میان عشق زمینی و آسمانی، ایمان و هوس، دنیای گذرا و ماندگار و خلاصه میان هستی و چیستی در آثارش موج می زند. دختر جوان، در «آلبوم شب» در آخر از خدا می خواهد که به او «عشق ساده» عطا کند. جنگ جهانی اول شروع شده بود که او دو مجموعه دیگرش را به نام های «فانوس جادو» (۱۹۱۲) و «از دو کتاب» (۱۹۱۳) در چاپخانه خصوصی سرگئی افرون، همان کسی که بعدها به همسری اش درآمد، به چاپ رساند. او درباره این دوران می سراید؛
«من
با رخساره یی چه دلفریب
چه پیروز
از درون چه سخت آشفته ام.»
در اکتبر ۱۹۱۷، انقلاب کمونیستی رخ داد؛ انقلابی که مارینا تسوتایوا نه آن را فهمید و نه پذیرفت، واقعه یی که برای او پیامدهای شومی را به همراه آورد. مبارزات داخلی همسرش را از او جدا کرد، چون همسرش افسر ارتش سپید روسیه بود و با بلشویک های انقلابی در حال مبارزه. دختر کوچکش نیز در سال ۱۹۲۰ از گرسنگی جان خود را از دست می دهد. با تمام اینها او همچنان می سراید. به نظر می رسید که دقیقاً هم او، با طبیعت عصیانگر و شخصیت شاعرانه اش می توانست در این انقلاب سرچشمه های زنده هنر را بیابد و روح تازه یی در اشعارش بدمد. بگذار او قواعد انقلاب، اهداف و راهکارهای آن را درک نکند، ولی دست کم می تواند آن را لمس کند و قوه طبیعی فوق العاده آن را دریابد. در دنیای ادبی او همچنان در کلبه خویش ساکن است.
در سال ۱۹۲۱ مجموعه اشعارش، «سوار بر اسب سرخ»، حتی شکل رمانتیک تری به خود می گیرد. در سال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ مجموعه های دیگری به نام های «فرسنگ نماها» و «صنعت» آخرین آثاری است که در مسکو به چاپ می رساند. در این آثار شکوفایی و بالندگی او با حفظ گرایش اش به روزنگاری روایی به نوعی شکل و سبک ویژه شاعر را به خود می گیرند. در میان اشعار او آثاری خطاب به شعرای بزرگ همچون بلوک، آخماتوا، پارنوک و ماندشتام (که به مبادله اشعار انجامید) پدیدار می شود و همچنین قطعه هایی در خطاب یا در مدح چهره های تاریخی یا اسطوره های ادبی مثل هملت، آفرودیت، ژان خوان و...
در چهره قهرمانان اشعارش او تا حد زیادی هویت خود را باز نمایانده است، در حالی که اجازه می دهد که فرای فضاهای واقعی و خارج از زمان زندگی کنند. قهرمانان او، پا در زندگی زمینی به دنیای والای عشق و شعر تعلق دارند.
در سال ۱۹۲۲، مارینا تسوتایوا به همراه دخترش آریاندا سرگیونا افرون از روسیه مهاجرت می کند تا به همسرش که قبلاً از کشور گریخته است بپیوندد. او با خانواده اش تا سال ۱۹۲۵ در پراگ به سر می برد.
««چک» در خاطرات من به رنگ آبی مانده است؛
یک روز و یک شب شلوغ.
بی نهایت چک را دوست دارم.»او آشکارا تحت تاثیر فضای حاکم بر پراگ قرار می گیرد و آثار خوبی را از خود به جای می گذارد. علاقه اش به چک و دوستانی که در آن جا یافته بعدها منجر به خلق مجموعه منظوم «شعرها و اهالی چک» می شود.
این اثر که در سال ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ سروده شد و تا وقتی که خود شاعر زنده بود انتشار نیافت، نهایت فلسفه عمیق و ظرافت روحی و صاحب سبکی پیشرو است.
بعدها وقتی که سرنوشت او را به مسکو می خواند به دوستش می نویسد؛ «بیشتر از همه می خواستم پیش شما باشم، با شما، در چک و برای همیشه...» در سال ۱۹۲۵، به پاریس می رود، جایی که بهترین اشعار و آثار منثور خود را منتشر می کند.
ولی خیلی زود درگیر مشکلات مهاجرت می شود. درگیری با فقر و بی پولی، زندگی بی ثبات، روابط مشکل دار او با مهاجرین روس و رشد انتقادات کینه توزانه او به حکومت کمونیستی در مراحل اولیه و از طرف دیگر همسرش که برای بازگشت به شوروی به حزب کمونیست نزدیک شده در فرانسه به عنوان جاسوس روسیه شناخته می شود، همه و همه او را درگیر مشکلات زیادی می کند.
در دوران مهاجرت او مجموعه های «پس از روسیه»، «شعر دردها» و «شعر پایان» را از سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۶ منتشر می کند. در سال ۱۹۲۸ دو مجموعه «تزی» و «فدرا» را با سوژه های تراژیک یونانی و غزل های عاشقانه به چاپ می رساند. از میان آثار دوره مهاجرت، اشعار او چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ولی نثر او طرفداران بسیاری می یابد. آثار منثور او از سال ۱۹۳۰ عبارتند از؛ «مهاجرت مرا نثرنویس می کند...»، «پوشکین من»، «مادر و موسیقی» و... و خاطراتی درباره والوشین، کوزمین، بلوم و دیگران که مخلوطی است از خاطرات ادبی، غزل و تذکره های فلسفی و نشان دهنده زندگی روانی و سیر فکری او.
آثار منثور او نیز همچون شعر ریتمیک و سرشار از ظرافت های شاعرانه و غزل گونه است. سروده های او ویژگی شعرای اکسپرسیونیست را دارد، تحت تاثیر مستقیم زندگی در مهاجرت و به تصویر کشیدن دردهای انسان معاصر است. در آثار او اقرار و طلب آمرزش، تشنجات و هیجانات عاطفی شدید، انباشت انرژی احساسی با زبان خاص عمیق و به ظاهر ساده او تعریف می شود که بیانگر افکار درهم و فشرده و پایداری و تلاش او در جهت بسط دیدگاه هایش است. او که سال های زیادی را برای «زندگی کردن» مبارزه کرده است، می سراید؛
«... و من شیفته زنانی هستم که در سختی ها نمی شکنند
زنانی که می توانند شمشیر و نیزه به دست گیرند
ولی می دانم
فقط در اسارت گهواره هاست
که خوشبختی زنانه ساده ام را می یابم.»
مهمترین ویژگی او گوناگونی در سبک و ریتم و گفتار و موضوع است. هماهنگی در بیان و سبک و معنا، از روزنگاری معمول وقایع تا اوج گیری متعالی و گرایش های انجیلی. زیر پا نهادن قالب های شعری سنتی و بازی با اصوات و واژه های مشابه و چندپهلو. صراحت بیان و سادگی آن شعر او را از دیگر شعرای هم عصرش متمایز و ترجمه پذیرتر می کند.
در پاریس، او که به دلایل اقتصادی از زندگی در مرکز شهر ناتوان است مجبور می شود در انزوای خارج از شهر سکنی گزیند. او که پیش از این اشعار تندی را علیه انقلاب کمونیستی و پیامدهای آن نوشته، به تدریج راه دیگری پیش می گیرد. گویا بی رحمی های دنیایی که در آن بود و عشق و دلتنگی به وطن او را به شکلی به آغوش وطن می خواند و به باورهای کمونیستی نزدیک می کرد، دست کم به عنوان واقعیتی پرتوان که چاره یی جز پذیرفتنش نبود. دیوار تنهایی اش تنگ تر و تنگ تر می شود، نه کسی که با او همدردی کند، نه کسی که با او مشورت کند یا لحظات شادی را بسازد.
در چنین شرایطی او همچنان به سرودن و قلم زدن ادامه می دهد. دقیقاً اینجا، دور از مرزها، انقلابی را که از آن فرار کرده بود رفته رفته می پذیرد و دنیا را به دور از قطعه های رمانتیک دوباره می شناسد، در مسیر کارهای او تعابیری چون «سیری مخملی» و «پستی های دیگر» پدید می آید. عبارات هجوآمیز بیشتر و بیشتر شد؛ حساسیت به جریاناتی که در وطنش روسیه اتفاق می افتد؛
«وطن
سرزمینی قراردادی نیست،
تکه یی از خاطرات من
از خون من
در روسیه نبودن و فراموش کردن آن
کسی را به هراس می افکند
که آن را خارج از خود می انگارد»
بذر انقلاب اکتبر و مفهوم وطن بیش از پیش در شعر و نثر او انسجام می یابد. مارینا تسوتایوا، سرخورده از بی رحمی های فاشیسم درگیر با فقر و مشکلات زندگی، به گفته خودش «سروش هوایی تازه» را از جانب کشورش حس می کند. بالاخره در ۳۰سالگی در قطعه «شعرهایی برای پسرم» با تمام وجود از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان «دنیای جدید با آدم های جدید» و «کشوری با پیشینه و سرنوشتی ویژه» یاد می کند که به سرعت پیش می رود.
«نه به سوی شهر، نه به سوی روستا
برو پسرم به مرز و بوم خودت
در مرزهایی آن سوی همه مرزها
به جایی که بازگشت به عقب، پیشروی است
رفتن برای توست
تو که روس را ندیده یی ...»
«روس» برای تسوتایوا میراث گذشتگان است. روسیه - خاطرات تلخ «پدران» که وطنشان را از دست دادند و امیدی برای به دست آوردنش نیست و برای «فرزندان» یک راه بیشتر باقی نمی ماند؛ برگشتن به خانه، به اتحاد جماهیر شوروی. او شهامت پذیرش واقعیات را داشت. درام شخصی زندگی او با تراژدی قرن درهم آمیخت.
بی رحمی های فاشیسم را دیده بود. آخرین اشعارش در مهاجرت قطعه یی ضدفاشیستی بود. او دیگر امید به «باور نجات بخش» را در زندگی از دست داده بود. در سال ۱۹۳۷، همسرش افرون پس از یک جنجال سیاسی که متهم به دست داشتن در توطئه قتل می شود از فرانسه به اتحاد جماهیر شوروی می گریزد.
در سال ۱۹۳۹، مارینا با احیا کردن شهروندی اش همراه با دخترش آریاندا و پسر نوجوانش گئورگی به کشورش بازگشت، در حالی که آرزو داشت همچون «میهمانی عزیز و خواسته» از او استقبال شود. ولی سرنوشت بازی دیگری با او رقم زده بود. در همان سال همسر و دخترش دستگیر می شوند. افرون در سال ۱۹۴۱ تیرباران می شود و دخترش تنها پس از ۱۵ سال، آن زمان که دیگر مادرش را از دست داده، تبرئه و آزاد می شود. پیش از این در سال ۱۹۱۶ تسوتایوا قطعه «شعرهایی برای مسکو» را سروده بود. در این شعر در حالی که دست دخترش «آریاندا» را در دست دارد، از بالای قلعه کرملین، شهر مقدس و محبوبش مسکو را به او و فرزندان دیگرش می سپارد. شهری که در شعرهای او «جان می گیرد و عطر خوشی» می پراکند و خانه های قدیمی آن «دروازه های قرون متمادی» اند.
«... مسکو
چه پهناور
خانه یی چه میهمان نواز
برای تمام بی خانمانان روس...»
و اما حالا در زادگاهش، مارینا تسوتایوا، تنها، نه می توانست آثارش را به چاپ برساند و نه حتی جایی برای زیستن داشت.
«آه چه درد جانکاهی
به بندبند تن زمین کشیده می شود،
وقت آن است، وقت آن است، وقت آن است
بلیت را به خدا باز پس دهم
پس می زنم- بودن را
با نامردمان
پس می زنم - زیستن را
با گله های گرگ...»
جنگ جهانی دوم شروع می شود در ۳۱ آگوست ۱۹۴۱، مارینا تسوتایوا، پس از ناکامی از جلب توجه جامعه ادبی روسیه، در فقر و تنهایی در الابونمای تاتارستان به زندگی خویش پایان می دهد. شاید در آخرین لحظه های زندگی اش زیر لب زمزمه می کرده؛ «رو به پنجره ام لبخند بزن.»
گرچه پیش بینی او در میهمان نوازی مسکو چندان درست از آب در نیامد، ولی در اینکه اشعارش در دل نسل های بعدی جای خود را باز خواهند یافت همچنان شد که گفته بود. به غیر از غزل های او در ۱۷ مجموعه، هشت درام منظوم، آثار منثور متعدد اتوبیوگرافی، خاطرات و تذکره های تاریخی - ادبی و نقد فلسفی از او به جای مانده است.
مارینا تسوتایوا شاعر بزرگی است که در بافت فرهنگی و ادبی روسیه قرن بیستم نقش بسزایی داشته است. آثار او به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه شده اند و شمار علاقه مندانش در کشور خود روسیه و کشورهای دیگر رو به افزایش است.خانه هایی که او و خانواده اش در آن زیسته اند، اغلب به صورت موزه درآمده اند که به نگهداری دست نوشته ها و آثار و فضای زندگی او اختصاص دارند. فقط شش موزه در روسیه منحصراً به نام او نام گذاری شده است.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
طرز تهیه لازانیا با کدو حلوایی
لازانیا و طرز تهیه لازانیا و طرز تهیه لازانیا با کدو حلوایی و طرز تهیه انواع غذاهای خارجی و ایرانی جدید را در آشپزخانه نمناک ببینید.