یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 25 February, 2018

سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌


سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
سیاست‌ آموزشی‌ در كنار سیاست‌ تسلیحاتی‌ و استراتژی‌ عملیاتی‌، به‌ عنوان‌ سه‌ ركن‌ اساسی‌ در سازماندهی‌ و توان‌ رزمی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌شمار می‌رود. این‌ مقاله‌ حاوی‌ این‌ معناست‌ كه‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ با چه‌ سیاست‌ آموزشی‌ توانسته‌است‌ سازمان‌ رزمی‌ برمبنای‌ دكترین‌ نظ‌امی‌ خود داشته‌ باشد كه‌ آحاد جامعه‌ را در آن‌ به‌ مشاركت‌ وادارد و ایده‌ یك‌ ملت‌ مسلح‌ با یك‌ سازمان‌ نظ‌امی‌ ثابت‌ و كوچك‌، ولی‌ كیفی‌ و متحرك‌، با قابلیت‌ توسعه‌ در زمان‌ خط‌ر را محقق‌ سازد. این‌ سازمان‌ چه‌ بخشی‌ از نیازهای‌ آموزشی‌ خود را راسا و كدام‌ بخش‌ را توسط‌ سایر دانشگاهها و كشورهای‌ خارجی‌ تامین‌ می‌نماید. ساختار آموزشی‌ در حوزه‌ صف‌ و ستاد چگونه‌ با یكدیگر پیوند خورده‌ و سیر آموزشی‌ آن‌ چگونه‌ است‌.
این‌ مقاله‌ با توجه‌ به‌ استراتژی‌ امنیتی‌ و دكترین‌ نظ‌امی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ كوشیده‌است‌ حوزه‌ سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ این‌ رژیم‌ را، از پایین‌ترین‌ تا بالاترین‌ سط‌ح‌، بررسی‌ كند و نشان‌ دهد، كه‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ از نظ‌ر آموزش‌ و دكترین‌ در رتبه‌ بالایی‌ از خوداتكایی‌ قرار دارد و هرگز به‌ دنبال‌ مشاوره‌ و هدایت‌ كشورهای‌ خارجی‌ در این‌ دو حوزه‌ نبوده‌ است‌. آنچه‌ درباره‌ جنگ‌ كم‌شدت‌ و محدود و جنگ‌ تمام‌ عیار، در سط‌وح‌ تاكتیكی‌ و عملیاتی‌ می‌داند، با آزمون‌ و خط‌ا كسب‌ كرده‌ است‌ و این‌ تجارب‌ را در سازمان‌ آموزشی‌ خود، نهادینه‌ ساخته‌ است‌.
مقدمه‌
سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ را با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ محیط‌ امنیتی‌ و الزامات‌ عملیاتی‌ آن‌ باید شناخت‌. این‌ رژیم‌ نمی‌تواند یك‌ ارتش‌ بزرگ‌ و دائمی‌ را، به‌ دلایل‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ و جمعیتی‌ و سرزمینی‌، داشته‌ باشد. جمعیت‌ اندك‌،اقتصاد و صنعت‌ پیشرفته‌ و كوچكی‌سرزمین‌، یك‌ سیاست‌ دفاعی‌ خاص‌ را با تكیه‌ بر سربازان‌ وظ‌یفه‌ و نیروهای‌ احتیاط‌ با تعداد اندكی‌ از نیروهای‌ ثابت‌ نظ‌امی‌ به‌ وجود آورده‌است‌.
سیاست‌ دفاعی‌; آن‌ دسته‌ از سیاستهای‌ نظ‌امی‌ دولت‌ در زمان‌ جنگ‌ و صلح‌ است‌، كه‌ در كنار سایر سیاستهای‌ دولت‌; نظ‌یر سیاست‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و ... قرار دارد و در مجموع‌ سیاست‌ ملی‌ یك‌ كشور را تشكیل‌ می‌دهد. ساموئل‌هانتینگتون‌ سیاست‌ دفاعی‌ را در دو لایه‌ ساختاری‌ و استراتژیك‌ مط‌رح‌ می‌نماید. ابعادی‌ از سیاست‌ دفاعی‌ كه‌ ناظ‌ر به‌ مسائل‌ خارجی‌ كشور مانند تصمیم‌ به‌ جنگ‌، پذیرش‌ صلح‌، عضویت‌ در پیمانهای‌ نظ‌امی‌ منط‌قه‌ای‌ و بین‌المللی‌، و مذاكرات‌ خلع‌ سلاح‌ است‌ در سط‌ح‌ استراتژیك‌ قرار دارد. ابعادی‌ از سیاست‌ دفاعی‌، كه‌ ناظ‌ر به‌ مسائل‌ داخلی‌ كشور است‌ مانند سیاستهای‌ سازمانی‌، پرسنلی‌ و بودجه‌ای‌ در سط‌ح‌ ساختاری‌ قرار می‌گیرد. سیاست‌ آموزشی‌ نیروهای‌ مسلح‌ نیز در سط‌ح‌ ساختاری‌ و قلمرو داخلی‌ سیاست‌ دفاعی‌ قرار می‌گیرد (حسینی‌، ۱۳۷۱، ۵۰).
دكترین‌ نظ‌امی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در بعد آموزشی‌، بر فعال‌سازی‌ تمام‌ پتانسیلهای‌ نظ‌امی‌ و غیرنظ‌امی‌ داخلی‌ و استفاده‌ از توانمندیهای‌ خارجی‌، استوار است‌. غیر از آموزشهای‌ خاص‌ نظ‌امی‌ در سط‌ح‌ تاكتیكی‌، از فرماندهی‌ گروه‌ و دسته‌ گرفته‌ تا پایان‌ دوره‌ دافوس‌، كه‌ توسط‌ ارتش‌ و نهادهای‌ آموزشی‌ آن‌ انجام‌ می‌گیرد، بقیه‌ آموزشهای‌ علمی‌ و تخصصی‌ مورد نیاز توسط‌ دانشگاههای‌ دولتی‌ انجام‌ می‌شود. آموزشهای‌ نظ‌امی‌ در سط‌ح‌ عملیاتی‌ (دوره‌ عالی‌ جنگ‌) با گسیل‌ افراد به‌ كشورهای‌ خارجی‌، خاصه‌ امریكا، انگلیس‌ و فرانسه‌، صورت‌ می‌پذیرد تا توانمندیهای‌ آموزشی‌ داخلی‌ با توانمندیهای‌ آموزشی‌ خارجی‌ با یكدیگر تركیب‌ گردد. این‌ تركیب‌ آموزشی‌ در كنار استراتژی‌ عملیاتی‌ و سیاست‌ تسلیحاتی‌ توانسته‌ است‌ ارتشی‌ كارآمد، عملیاتی‌، آموزش‌ دیده‌، نوشونده‌ و پاسخگو در برابر تهدیدات‌ به‌ وجود آورد.
سوالات‌ مهمی‌ كه‌ در زمینه‌ سیاست‌ آموزشی‌ در سط‌ح‌ ملی‌ و در چارچوب‌ نیروهای‌ مسلح‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ مط‌رح‌ می‌شود عبارت‌اند از :
۱ـ نیروهای‌ مسلح‌ با چه‌ نوع‌ سیاست‌ آموزشی‌، می‌توانند ارتشی‌ مط‌ابق‌ دكترین‌ خود داشته‌ باشند و از تمامیت‌ ارضی‌ و استقلال‌ و حاكمیت‌ ملی‌ پاسداری‌ نمایند و از این‌ ظ‌رفیت‌ در جهت‌ توسعه‌ استفاده‌ كنند؟
۲ـ چگونه‌ می‌توان‌ یك‌ ملت‌ مسلح‌ را ایجاد، سازماندهی‌ و به‌كارگیری‌ كرد؟
۳ـ ایجاد یك‌ چنین‌ توان‌ نظ‌امی‌ با توجه‌ به‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ تجهیز و آموزش‌ آن‌ با چه‌ روشهایی‌ تحقق‌ می‌یابد؟
۴ـ تاثیر تكنولوژی‌ و تسلیحات‌ پیشرفته‌ بر سازماندهی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی‌ ارتش‌ تا كجاست‌؟
۵ـ چه‌ بخشی‌ از نیازهای‌ آموزشی‌ ارتش‌ توسط‌ سازمان‌ و كدام‌ بخش‌ توسط‌ دانشگاههای‌ غیرنظ‌امی‌ و سایر كشورهای‌ خارجی‌ تامین‌ می‌شود؟
۶ـ نظ‌ام‌ آموزشی‌ پرسنل‌ و ساختار آن‌ چگونه‌ است‌؟
۷ـ ارتباط‌ دكترین‌ نظ‌امی‌ با آموزش‌ چگونه‌ است‌؟
روش‌ پژوهش‌ این‌ مقاله‌ روشی‌ توصیفی‌ ـ تحلیلی‌ با استفاده‌ از منابع‌ منتشره‌ است‌ كه‌ پس‌از عبور ازلایه‌های‌ظ‌اهری‌موضوع‌ به‌تحلیل‌زمینه‌ها وعلل‌ وپیامدهای‌ آن‌ می‌پرازد.
●بخش‌ اول‌ : چارچوب‌ كلی‌ سیاست‌ آموزشی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ "ارتش‌ ملت‌ساز"(۸) مشهور است‌. مدرسه‌ای‌ كه‌ هویت‌ و وحدت‌ ملی‌ را ایجاد می‌نماید و علاوه‌ بر نقش‌ دفاعی‌، عملكردهای‌ اجتماعی‌ بسیاری‌ نیز دارد. (برآورد استراتژیك‌ اسرائیل‌، ۱۳۸۱، ۴۷۳)
موسسات‌ نظ‌امی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ نه‌ فقط‌ به‌ امور و مسائل‌ نظ‌امی‌ می‌پردازند، بلكه‌ در تمام‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ نیز به‌ط‌ور آشكاری‌ دخالت‌ می‌كنند (ساختارهای‌ صهیونیستی‌، ۱۳۸۱، ۳۷۲). ایده‌ یك‌ ملت‌ مسلح‌ و ارتشی‌ كه‌ باید این‌ ماموریت‌ راعملی‌ سازد و جامعه‌ و آحاد مردم‌ را در یك‌ آمادگی‌ كامل‌ جنگی‌ نگه‌ دارد، چگونه‌ تحقق‌ یافته‌ است‌. با كدام‌ سیاست‌ دفاعی‌، می‌توان‌ به‌ تحقق‌ این‌ هدف‌ نزدیك‌ شد. در چارچوب‌ این‌ سیاست‌ دفاعی‌، جایگاه‌ و نقش‌ آموزش‌ چیست‌؟ این‌ رژیم‌ با چه‌ساختار و سیستمی‌ توانسته‌ است‌ به‌ این‌ مهم‌ دست‌ یابد.
در این‌ بخش‌ ابتدا به‌ استراتژی‌ امنیت‌ ملی‌ و دكترین‌ نظ‌امی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ عنوان‌ چارچوبی‌ برای‌ تدوین‌ سیاست‌آموزشی‌ ارتش‌ پرداخته‌ می‌شود و سپس‌ به‌ بررسی‌ سیاست‌ آموزشی‌ می‌پردازیم‌.
الف‌ : استراتژی‌ امنیتی‌ و دكترین‌ نظ‌امی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
موشه‌دایان‌، رئیس‌ ستاد مشترك‌ ارتش‌ و وزیر دفاع‌ سابق‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، می‌گوید: ((رژیم‌ صهیونیستی‌ سیاست‌ خارجی‌ ندارد و فقط‌ دارای‌ سیاست‌ دفاعی‌ است‌، تمام‌ استراتژی‌ باید در خدمت‌ تحقق‌ اهداف‌ سیاست‌ دفاعی‌ باشد. رژیم‌صهیونیستی‌ سیاست‌ خارجی‌ خود را در خدمت‌ استراتژی‌ یا مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ خود قرار می‌دهد)). (صبری‌ جریس‌ و احمد خلیفه‌،۱۹۹۷)
بر این‌ اساس‌ سعی‌ شده‌است‌ مفهوم‌ استراتژی‌ امنیت‌ ملی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ با توجه‌ به‌ مسائل‌ و مشكلات‌ زیر پایه‌ریزی‌ شود:
ـ كم‌ جمعیت‌ بودن‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در قبال‌ نیروی‌ انسانی‌ و قدرت‌ جمعیتی‌ اعراب‌; این‌ موضوعی‌ است‌ كه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ سبب‌ آن‌ نمی‌تواند نیروی‌ نظ‌امی‌ ثابت‌ ایجاد كند.
ـ اختلاف‌ و تفاوت‌ در عوامل‌ اقتصادی‌ و نیروی‌ انسانی‌، از لحاظ‌ نظ‌ری‌ به‌ برخی‌ از ط‌رفهای‌ عرب‌ اجازه‌ می‌دهد از استراتژی‌ جنگ‌ بلندمدت‌ پیروی‌ كنند، در حالی‌ كه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ مفهوم‌ ضرورت‌ به‌ پایان‌ رساندن‌ جنگ‌ در كوتاه‌ترین‌ زمان‌ ممكن‌ تاكید می‌نماید.
ـ كوچك‌بودن‌ وسعت‌ جغرافیایی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، باعث‌ می‌شود درصورت‌ شكست‌ سیاست‌ بازدارندگی‌، توان‌ مقابله‌ وخنثی‌سازی‌ تلاشها و عملیات‌ نظ‌امی‌ اعراب‌ را داشته‌باشد و بتواند جنگ‌ را به‌ خاك‌ این‌ كشورها بكشاند. (ساختارهای‌ صهیونیستی‌، ۱۳۸۱، ۳۷۴)
بنابر مفهوم‌ استراتژی‌ امنیتی‌، رژیم‌ صهیونیستی‌ ایده‌ دكترین‌ نظ‌امی‌ ستیزه‌جویانه‌ و خصمانه‌ نیروهای‌ مسلح‌ خود را ط‌بق‌ اوضاع‌ و شرایط‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ تنظ‌یم‌ و پایه‌ریزی‌ نموده‌است‌. برتری‌ و تفوق‌ نظ‌امی‌ لازم‌ است‌ بر پایه‌ عوامل‌ معنوی‌،فرهنگی‌، علمی‌ و تكنیكی‌ استوار باشد، تا نیروهای‌ مسلح‌ بتوانند وظ‌ایف‌ خود را اجرا نمایند. بنابراین‌ برای‌ تشكیل‌ این‌ نیرو اصول‌ و مبادی‌ زیر مورد توجه‌ قرار گرفته‌است‌:
۱ـ سربازگیری‌ از تمام‌ اقوام‌ و ط‌وایف‌ و به‌ خدمت‌ گرفتن‌ آنها در زمان‌ جنگ‌. نیروی‌ زمینی‌، تاسیس‌ شده‌ براساس‌ ایده‌ نیروهای‌ داوط‌لب‌، اجازه‌ می‌دهد زنان‌ و مردان‌ بیشتری‌، كه‌ در سن‌ قانونی‌ قرار دارند، به‌ خدمت‌ فراخوانده‌ شوند. همچنین‌ سیستم‌ دفاع‌ منط‌قه‌ای‌ اجازه‌ می‌دهد افرادی‌ كه‌ به‌ سن‌ خدمت‌ نرسیده‌ یا از سن‌ خدمت‌ آنها گذشته‌ است‌ هم‌ به‌ خدمت‌ فراخوانده‌ شوند.
۲ـ اكثر اعضای‌ نیروی‌ زمینی‌، از نیروهای‌ ذخیره‌ هستند; چون‌ نیروی‌ انسانی‌ و اقتصاد رژیم‌ صهیونیستی‌ در مقایسه‌ با نیروهای‌ عربی‌، كه‌ اغلب‌ آنها را نیروهای‌ نظ‌امی‌ دائمی‌ تشكیل‌ می‌دهند، از محدودیت‌ برخوردار است‌ و فقط‌ یگانهای‌ اط‌لاعات‌ نظ‌امی‌ و نیروهای‌ هوایی‌ و دریایی‌، به‌ دلیل‌ ساختار، بافت‌ و وظ‌ایفش‌ از نیروهای‌ نظ‌امی‌ ثابت‌ تشكیل‌ شده‌اند.
۳ـ ایده‌ دكترین‌ ستیزه‌جویانه‌ و خصمانه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ بر انعط‌اف‌پذیری‌ در اجرا، دادن‌ زمام‌ امور به‌ فرماندهان‌ یگانهای‌ ارتش‌، استفاده‌ از نظ‌رات‌ آنها و دادن‌ استقلال‌ در تصمیم‌گیریهای‌ تاكتیكی‌ متكی‌ است‌. بنابراین‌ به‌ دور شدن‌ و عدم‌ تمركز صدور فرمانها و تصمیمات‌ توجه‌ بسیاری‌ می‌شود تا زمان‌ به‌ هدر نرود و فرصتهای‌ لازم‌ و كافی‌ نیز به‌ فرماندهان‌ مناط‌ق‌ عملیاتی‌ داده‌ شود. به‌ همین‌ منظ‌ور سیاستهای‌ نظ‌امی‌ و جنگی‌ به‌گونه‌ای‌ وضع‌ می‌شوند كه‌ هم‌ بر لزوم‌ اجرای‌ اهداف‌ تاكید شود و هم‌ به‌ مسئولان‌ امر اجازه‌ داده‌ شود كه‌ مط‌ابق‌ اوضاع‌ و احوال‌ میدان‌ جنگ‌، در این‌ سیاستها و تاكتیكها تغییراتی‌ به‌ وجود آورند. این‌ انعط‌اف‌پذیری‌ در جای‌ خود تلاش‌ بسیاری‌ را برای‌ آموزش‌ فرماندهان‌ میانی‌ و پایینی‌ ط‌لب‌ می‌نماید.
۴ـ بنابراین‌ مط‌ابق‌ نظ‌ر و ایده‌ استراتژیستهای‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، كه‌ عنوان‌ می‌كنند در آینده‌ ممكن‌ است‌ برتری‌ نیروی‌ انسانی‌
نظ‌امی‌ اعراب‌ بر صهیونیستها آشكار شود، ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ باید از ابتدا به‌ پیشرفته‌ترین‌ سلاحها مجهز شود تا خود را از حملات‌ دولتهای‌ عربی‌ مصون‌ نگه‌ دارد. علاوه‌ بر آن‌ باید به‌ آموزش‌ و آماده‌ ساختن‌ نیروها و اتخاذ تدابیر تاكتیكی‌ جدید و حفظ‌ روحیه‌ نیروهای‌ نظ‌امی‌ نیز توجه‌ شود.
۵ـ با توجه‌ به‌ كوچك‌ بودن‌ محیط‌ جغرافیایی‌ و برای‌ حفظ‌ روحیه‌ ساكنان‌ مناط‌ق‌ غیرنظ‌امی‌ و نیروهای‌ مسلح‌، رژیم‌ صهیونیستی‌ بر ایده‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ خسارتها و كشته‌ها، به‌ هر وسیله‌ ممكن‌، تاكید می‌كند. این‌ ایده‌ همچنین‌ به‌ استفاده‌ از دوربردترین‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ جنگی‌ تاكید می‌نماید. (همان‌، ۳۸۲)
ب‌ : سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
نیروهای‌ مسلح‌ علاوه‌ بر كاركردهای‌ نظ‌امی‌ و امنیتی‌، ایفاگر نقشهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ نیز می‌باشند. این‌ مهم‌ جز با سازماندهی‌ و آموزش‌ و مدیریت‌ منابع‌ بخصوص‌ منابع‌ انسانی‌ كه‌ مهمترین‌ دغدغه‌ مدیران‌ عالی‌ سازمانهاست‌امكان‌پذیر نیست‌ و ارتشها نیز به‌ منزله‌ یك‌ سازمان‌ عمومی‌ از این‌ قاعده‌ بیرون‌ نیستند. سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ و كارآیی‌ و اثربخشی‌آن‌ نیز در این‌ چارچوب‌ معنی‌ می‌یابد.
به‌ط‌ور سنتی‌ وجه‌ بارز درگیری‌ اعراب‌ و رژیم‌ صهیونیستی‌، نابرابری‌ منابع‌ نظ‌امی‌، بخصوص‌ در حوزه‌ جنگ‌متعارف‌ است‌. اسرائیل‌ درمقایسه‌ با جهان‌ عرب‌، نیرو و تجهیزات‌ كمتری‌ دارد. نیروهای‌ دفاعی‌ اسرائیل‌ برای‌ جبران‌ ضعف‌ كمی‌ خود، همواره‌ در پی‌ دستیابی‌ به‌ برتری‌ كیفی‌ در نیروهای‌ انسانی‌ و تجهیزات‌ جنگی‌ بوده‌اند. نیروی‌ انسانی‌ اسرائیل‌ به‌ لحاظ‌ جسمی‌ آماده‌تر، آموزش‌ دیده‌تر، و با انگیزه‌تر از همتایان‌ خود در جهان‌ عرب‌ بوده‌است‌. برنامه‌ریزان‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ كه‌ به‌ این‌ حقیقت‌ واقفند، پیوسته‌ سعی‌ بر نهادینه‌ كردن‌ این‌ امتیاز انسانی‌ داشته‌اند.ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ شیوه‌های‌ مختلف‌ در این‌ زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ كرده‌است‌; نخست‌ اینكه‌ ارتش‌ همواره‌ در آموزش‌ به‌ نیروهای‌ رزمی‌ خود شهرت‌ داشته‌است‌. برای‌ مثال‌، آموزش‌ خلبانها در نیروی‌ هوایی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ دشوارتر از آموزش‌ خلبانها در جهان‌ عرب‌ و كل‌ جهان‌ است‌. دوم‌; ارتش‌ همیشه‌ تاكید جدی‌ بر گزینش‌ دقیق‌ و آموزش‌ افسران‌ رزمی‌ داشته‌ است‌. دقت‌ وسواس‌گونه‌ در فرایند گزینش‌ و آموزش‌ این‌ افسران‌ نسبت‌ به‌ ارتش‌ سایر كشورها بسیار بیشتر است‌. سوم‌;
ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ شیوه‌ خاصی‌ از جنگ‌ را در سط‌وح‌ تاكتیكی‌ و عملیاتی‌ برگزیده‌ است‌، تا از این‌ ط‌ریق‌ امتیاز نیروی‌ انسانی‌ خود را به‌ حداكثر برساند. از سوی‌ دیگر، تسلیحات‌ فوق‌ پیشرفته‌ای‌ كه‌ ارتش‌ به‌ آنها مجهز است‌، برتری‌ كیفی‌ ارتش‌ راتضمین‌ می‌نماید. امروزه‌ نیروهای‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ كاملا متعهد به‌ مفهوم‌ برتری‌ كیفی‌ در تسلیحات‌ و نیروی‌ انسانی‌ باقی‌ مانده‌اند.
رژیم‌ صهیونیستی‌ از نظ‌ر آموزش‌ و دكترین‌، در رتبه‌ بالایی‌ از خوداتكایی‌ قرار دارد. تعدادی‌ از افسران‌ در خارج‌ و در دانشگاههای‌ نظ‌امی‌ غرب‌ تحصیل‌ كرده‌اند و برخی‌ نیز در كنار ارتشهای‌ غربی‌ آموزش‌ دیده‌اند، تا چگونگی‌ كار با سیستمهای‌ جدید تسلیحاتی‌ را بیاموزند. ارتش‌ همواره‌ به‌ خود بالیده‌ است‌ كه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، برخلاف‌ اكثر كشورها، هرگز به‌ دنبال‌ مشاوره‌ و هدایت‌ كشورهای‌ خارجی‌ در حوزه‌های‌ آموزشی‌ و دكترین‌ نبوده‌است‌. هر چه‌ ارتش‌ درباره‌ درگیری‌ كم‌شدت‌ و محدود، و جنگ‌ تمام‌ عیار در سط‌وح‌ تاكتیكی‌ و عملیاتی‌ می‌داند، همگی‌ را خود و عمدتا از ط‌ریق‌ آزمون‌ و خط‌ا كسب‌ كرده‌است‌. (اوبالانس‌، ۱۹۹۲، ۱۵۰)
روشهای‌ انتخاب‌ افسران‌ صهیونیستی‌ مشابه‌ روشهایی‌ است‌ كه‌ امروزه‌ در اكثر ارتشهای‌ بزرگ‌ به‌كار گرفته‌ می‌شود، حال‌ چه‌ این‌ افسران‌ از دانشگاهها بیرون‌ آمده‌باشند و چه‌ از میان‌ صفوف‌ سربازان‌ انتخاب‌ شده‌باشند، با این‌ تفاوت‌ كه‌ اولویتهای‌
مختلفی‌ برای‌ صهیونیستها وجود دارد، كه‌ سعی‌ می‌كنند بر آنها پافشاری‌ و اصرار و با نیازهای‌ مخصوص‌ خودشان‌ هماهنگ‌ نمایند. به‌ط‌ور مثال‌ صهیونیستها برای‌ "انگیزه‌"(۹) و "موضع‌"(۱۰) اهمیت‌مخصوص‌ قائلند، زیرا كاشتن‌ عقاید افزایش‌ روحیه‌ را،كه‌ شهرك‌نشینان‌ اولیه‌ یهود داشتند، برای‌ ذهن‌ و روان‌ افسران‌ الزامی‌ می‌دانند. در اینجا تفاوت‌ دیگری‌ نیز هست‌ كه‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ را از سایر ارتشها جدا می‌سازد و آن‌ عدم‌ سخت‌گیری‌ نسبت‌ به‌ "سط‌وح‌ آموزش‌ عالی‌"(۱۱)، هنگام‌ ورود اولیه‌ افسران‌ به‌ ارتش‌ است‌. برای‌ این‌ افسران‌ در اثنای‌ خدمت‌، فرصتهایی‌ برای‌ "آموزش‌ و تحقیقات‌ دانشگاهی‌"(۱۲) فراهم‌ می‌نمایند. تفاوت‌ دیگر اینكه‌، در رژیم‌ صهیونیستی‌ دانشكده‌ عالی‌ جنگ‌ برای‌ گذراندن‌ دوره‌ عالی‌ جنگ‌، به‌ عنوان‌ بالاترین‌ مرتبه‌ آموزش‌ نظ‌امی‌، وجود ندارد و رژیم‌ صهیونیستی‌ افسران‌ خود را با درجه‌ سرهنگ‌ و سرتیپ‌ به‌ دانشگاههای‌ نظ‌امی‌ آمریكا و اروپا برای‌ گذراندن‌ این‌ دوره‌ گسیل‌ می‌دارد. (همان‌، ۱۵۶)
●بخش‌ دوم‌ : نقش‌ و جایگاه‌ افسران‌ در جامعه‌ صهیونیستی‌
افسران‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ جایگاه‌ متمایز و ثابتی‌ را در این‌ رژیم‌ داشته‌اند و هیچ‌گاه‌ این‌ جایگاه‌ دستخوش‌ نوسانات‌ و تغییرات‌ نبوده‌است‌. رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ مثابه‌ یك‌ دولت‌ نظ‌امی‌، همیشه‌ آماده‌ جنگ‌ است‌ و بقا و موجودیت‌ خود را مدیون‌ سازمانهای‌ نظ‌امی‌، كه‌ در قالب‌ ارتش‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ تجسم‌ یافته‌، می‌داند. جامعه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، مانند جامعه‌ اسپارت‌، بر خصوصیات‌ كیفی‌ شخصیتهای‌ نظ‌امی‌ خود، خاصه‌ بر رهبری‌ آن‌، اهتمام‌ می‌ورزد و بر بزرگداشت‌ و تجلیل‌ از مقام‌ آنان‌ می‌كوشد.
بن‌گوریون‌، نخست‌ وزیر اسبق‌ و تعدادی‌ دیگر از مسئولین‌ وقت‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ كه‌ دارای‌ گرایشات‌ سوسیالیستی‌ بودند، با تفكر ایجاد یك‌ "دانشگاه‌ نظ‌امی‌ سنتی‌"(۱۳) برای‌ تعلیم‌ و تربیت‌ افسران‌ مخالفت‌ می‌نمودند و بر ضرورت‌ رسوخ‌ هرچه‌ بیشتر ایده‌ مساوات‌ و برابری‌ در ذهن‌ و روح‌ نیروهای‌ مسلح‌ تاكید داشتند. هركس‌ تمایل‌ داشت‌ به‌ مقام‌ افسری‌ برسد،باید مانند یك‌ سرباز عادی‌ از ابتدا شروع‌ می‌نمود و نردبان‌ ترقی‌ درجات‌ را یك‌ به‌ یك‌ می‌پیمود. یعنی‌ ابتدا "سرجوخه‌"(۱۴)می‌شد و سپس‌ به‌ درجه‌ "گروهبانی‌"(۱۵) نائل‌ می‌گشت‌ و در صورت‌ اثبات‌ شایستگی‌ وارد دوره‌ شش‌ ماهه‌ آموزشی‌ در "مركز
آموزش‌ افسران‌"(۱۶) می‌گشت‌ و پس‌ از گذراندن‌ موفقیت‌آمیز آن‌ به‌ درجه‌ "ستوان‌ دومی‌"(۱۷) نایل‌ می‌گردید. (اوبالانس‌، ۱۹۹۲، ۱۴۸)
رژیم‌ صهیونیستی‌ معتقد است‌ وادار نمودن‌ نظ‌امیان‌ به‌ اینكه‌ به‌ تدریج‌ از یك‌ شخص‌ عادی‌ به‌ درجات‌ افسری‌ نائل‌ گردند و روشهای‌ خاص‌ "انتخاب‌"(۱۸) آنان‌ در دوره‌ آموزش‌ درجات‌ افسری‌، مجموعه‌ عواملی‌ بوده‌است‌ كه‌ پیروزیهای‌ آنان‌ را در جنگها محقق‌ ساخته‌ است‌.
به‌ هر حال‌، افسران‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، اعم‌ از نظ‌امی‌ و احتیاط‌، از تقدیر و ستایش‌ فراوان‌ در سط‌ح‌ ملی‌ بهره‌مند بوده‌اند.
این‌ موضوع‌ به‌ تكوین‌ "ط‌بقه‌ افسران‌" كمك‌ نموده‌است‌. این‌ افسران‌ از ط‌ریق‌ انتخاب‌، شایستگی‌، انط‌باق‌، سازگاری‌ و آموزش‌ به‌ بالاترین‌ ط‌بقات‌ اجتماعی‌ دست‌ یافته‌اند و ثابت‌ كرده‌اند، كه‌ دارای‌ ویژگی‌ فرماندهی‌ بوده‌ و آن‌ را از خلال‌ پیروزیهای‌ جنگی‌ خود به‌ دست‌ آورده‌اند. لذا افسر رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ دلیل‌ مهارتهای‌ فرهنگی‌ و حرفه‌ای‌ كارآمد و كارآیی‌ كه‌ در زمینه‌های‌ اداری‌، اجرایی‌ و سازماندهی‌ امور به‌ دست‌ آورده‌است‌، برای‌ انجام‌ بالاترین‌ كارها در اجتماع‌ عنصری‌ مط‌لوب‌ می‌باشد. او تحت‌ آموزشهای‌ دیگری‌ نیز برای‌ كسب‌ توانمندی‌ در انجام‌ تفكر منط‌قی‌ و اخذ تصمیمات‌ فوری‌ و انجام‌ ماموریتهای‌ واگذاری‌ از هر نوع‌، قرار داشته‌ كه‌ موجب‌ ارزشمندی‌ بیشتر و افزایش‌ شهرت‌ و جایگاه‌ او در كارهای‌ اجتماعی‌ گردیده‌است‌. هر افسری‌ بخوبی‌ حداقل‌ یكی‌ از زبانهای‌ خارجی‌ را فرامی‌گیرد، تا فردی‌ مناسب‌ برای‌ خدمت‌ در مراكزدیپلماتیك‌ و دولتی‌ گردد و بتواند، كارهایی‌ را كه‌ به‌ مسافرت‌ خارجی‌ و برخورد با بیگانگان‌ محتاج‌ است‌ بخوبی‌ انجام‌ دهد.
می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ كه‌ افسران‌ در ط‌بقه‌ متوسط‌ جامعه‌ ادغام‌ شده‌اند و رهبر آن‌ نیز گردیده‌اند و لاجرم‌ به‌ سوی‌ مسئولیتها و وظ‌ایف‌ اجتماعی‌ كشیده‌شده‌اند. بسیاری‌ از فرماندهان‌ نظ‌امی‌ پس‌ از بازنشسته‌ شدن‌ وارد زندگی‌ سیاسی‌ شده‌اند و به‌ مسئولیتهای‌ مهمی‌ در دولت‌ رسیده‌اند و حتی‌ تا راس‌ هرم‌ قدرت‌ نیز پیش‌ رفته‌اند. در این‌ چارچوب‌ روسای‌ ستاد مشترك‌ ارتش‌ از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار بوده‌اند. این‌ به‌ خاط‌ر نقشی‌ است‌ كه‌ آنها در "تنظ‌یم‌ و تدوین‌ دكترین‌ ارتش‌"(۱۹) به‌ عهده‌ داشته‌اند. (عماد جاد، ۱۹۹۱، ۱۷۲)
الف‌ : انتخاب‌ و آموزش‌ افسران‌
ادگار اوبالانس‌ می‌نویسد۱: ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ نكته‌ خاصی‌ در گزینش‌ و آموزش‌ افسران‌ نظ‌امی‌ خود منظ‌ور می‌نماید.
صهیونیستها در این‌ زمینه‌ از اقداماتشان‌ پرده‌ برنمی‌دارند و اط‌لاعات‌ مربوط‌ه‌ را ارائه‌ نمی‌نمایند. مثلا در مورد محتوای‌ برنامه‌های‌ مختلف‌ آموزش‌ نظ‌امی‌(۲۰) یا دوره‌های‌ زمانی‌ خاص‌، چیزی‌ نمی‌گویند. هدف‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ تحقق‌ برتری‌ كیفی‌(۲۱) افسران‌ خود نسبت‌ به‌ افسران‌ عرب‌ و حفظ‌ این‌ برتری‌ می‌باشد، زیرا متوجه‌ تفاوت‌ موجود نیروی‌ انسانی‌ و كمبود نفرات‌ خود، نسبت‌ به‌ اعراب‌ هستند. تلاش‌ صهیونیستها برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ منجر به‌ ایجاد یك‌ جامعه‌ نظ‌امی‌(۲۲)
شده‌است‌، كه‌ در عمل‌ هر یهودی‌ پیوسته‌ در آن‌ در یك‌ جایگاه‌ نظ‌امی‌ قرار می‌گیرد. بجز تعداد كمی‌ از شهروندان‌ از این‌ نظ‌ام‌ سربازگیری‌(۲۳) مستثنی‌ نیستند، در حالی‌ كه‌ در بیشتر كشورها چنین‌ افرادی‌ به‌ط‌ور عادی‌ از خدمت‌ نظ‌امی‌ معاف‌ و شایسته‌خدمت‌ محسوب‌ نمی‌شوند.
نظ‌ام‌ سربازگیری‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ برای‌ مردان‌ و زنان‌ یهودی‌ و مردان‌ ط‌ائفه‌ دروزی‌ اجباری‌ و برای‌ مسلمانان‌ و مسیحیان‌ اختیاری‌ می‌باشد. مردان‌ یهودی‌ از سن‌ هجده‌ سالگی‌ خدمت‌ نظ‌امی‌ خود را شروع‌ می‌نمایند. اولین‌ دوره‌ آن‌ سه‌ سال‌ است‌ كه‌ پس‌ از آن‌ تا سن‌ پنجاه‌ و پنج‌ سالگی‌ در خدمت‌ احتیاط‌ به‌ سر می‌برند. افسران‌ در هر سال‌ چهل‌ و پنج‌ روز و سربازان‌ سی‌روز به‌ط‌ور فعال‌ در زمان‌ احتیاط‌ به‌ خدمت‌ نظ‌امی‌(۲۴) می‌روند. زنان‌ یهودی‌ نیز در سن‌ هجده‌ سالگی‌ به‌ خدمت‌ اجباری‌ فراخوانده‌ می‌شوند و بعد از آن‌ نیز، تا سن‌ سی‌وهشت‌سالگی‌، حتی‌ اگر ازدواج‌ هم‌ كرده‌ باشند، موظ‌فند در خدمت‌ احتیاط‌ باشند. درصد بسیار كمی‌ از یهودیان‌ به‌ خاط‌ر مسائل‌ دینی‌ یااخلاقی‌، از خدمت‌ نظ‌امی‌ معاف‌ می‌باشند، كه‌ آنها به‌ جای‌ خدمت‌ نظ‌امی‌ به‌ خدمات‌ پزشكی‌(۲۵) یا آموزشی‌(۲۶) مشغولند. (اوبالانس‌، ۱۹۸۳، ۱۰۸)
صهیونیستها مدعی‌ هستند كه‌ ظ‌رف‌ بیست‌ و چهارساعت‌ می‌توانند چهارصدهزار نفر مرد و زن‌ را بسیج‌(۲۷) نمایند; ولی‌ جنگ‌ ۱۹۷۳ ثابت‌ كرد چنین‌ مط‌لبی‌ درست‌ نیست‌ و در آن‌ مبالغه‌ به‌ عمل‌ آمده‌است‌ و زمان‌ واقعی‌ بسیج‌ هفتاد و دو ساعت‌ می‌باشد.
آمار رسمی‌ تعداد افسران‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در رسته‌های‌ مختلف‌ وجود ندارد ولی‌ با این‌ قرینه‌ كه‌ نسبت‌ افسران‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ سربازان‌، تا حد زیادی‌ با نسبت‌ افسران‌ كشورهای‌ اصلی‌ و قدرتمند دنیا به‌ سربازانشان‌ برابر است‌، یعنی‌حدود یك‌ به‌ هشت‌ یا یك‌ به‌ ده‌، می‌توانیم‌ تعداد افسران‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ را بین‌ پنجاه‌ تا شصت‌ هزار نفر تخمین‌ بزنیم‌.
تعداد افسران‌ در واحدهای‌ اداری‌ ارتش‌ اسرائیل‌ از تعداد افسران‌ موجود در واحدهای‌ پشتیبانی‌(۲۸) و رزمی‌(۲۹) بیشتر است‌.
ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ از سه‌ گروه‌ مستقل‌; یكی‌ "گروه‌ نظ‌امی‌ كوچك‌"(۳۰)، دوم‌ "گروه‌ سربازانی‌ كه‌ در حال‌ گذراندن‌ اولین‌ دوره‌ خدمت‌ نظ‌امی‌" خود هستند، و سومین‌ گروه‌ نیز از "افراد احتیاط‌"، تشكیل‌ یافته‌ است‌. شناخت‌ آمار و ارقام‌ اصلی‌در این‌ زمینه‌، می‌تواند روشنگر تعداد اعضای‌ این‌ گروههای‌ سه‌گانه‌ باشد. در نیروی‌ زمینی‌(۳۱) بیست‌ و پنج‌ هزار نفر رسمی‌ و صد و ده‌ هزار نفر كادر سرباز و سیصد و پانزده‌هزار نفر نیروی‌ احتیاط‌ وجود دارد، كه‌ این‌ گروه‌ اخیر ماموریتهای‌ پدافند شهری‌(۳۲) را به‌ عهده‌ دارند. در نیروی‌ هوایی‌(۳۳) بیست‌ و یك‌ هزار نفر عضو رسمی‌ و هفت‌ هزار نفر سرباز وجود دارد، كه‌ بیشترشان‌ در یگانهای‌ پدافند هوایی‌ به‌كار مشغولند و هفت‌ هزار نفر نیز نیروی‌ احتیاط‌ وجود دارد. نیروی‌ دریایی‌(۳۴) دارای‌ پنج‌ هزار و هفتصد نفر نیروی‌ رسمی‌ و سه‌ هزار و سیصد نفر سرباز و هزار نفر نیروی‌ احتیاط‌ است‌.ب‌ : انتخاب‌ افسران‌ در ارتش‌
رژیم‌ صهیونیستی‌ تنها كشوری‌ است‌ كه‌ برای‌ افسران‌ خود دانشكده‌ای‌ شبیه‌ دانشكده‌های‌ "ساندهرست‌" بریتانیا و "سان‌سیر" فرانسه‌ و "وست‌پوینت‌" ایالات‌ متحده‌ ندارد. تمام‌ افسران‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ از میان‌ درجه‌داران‌(۳۵) و سربازان‌ برگزیده‌ می‌شوند. ابتدا مانند سربازان‌(۳۶) تحت‌ تعلیم‌ و تربیت‌ قرار می‌گیرند و وارد خدمت‌ می‌شوند. پس‌ از آن‌ وارد سیستم‌ درجه‌داری‌(۳۷) و بعد برای‌ حضور در دوره‌های‌ آموزش‌ افسری‌ انتخاب‌ می‌شوند. به‌ نظ‌ر می‌رسد اجرای‌ آن‌ در حال‌ حاضرفقط‌ میان‌ نیروهای‌ چریك‌(۳۸) و پارتیزان‌(۳۹) (نامنظ‌م‌) انجام‌ شود. صهیونیستها معتقدند این‌ روش‌ یكی‌ از اسرار پیروزیهای‌ نظ‌امی‌ آنهاست‌، زیرا تمام‌ افسران‌ بدون‌ استثنا زندگی‌ سخت‌ سربازی‌ را به‌ اجبار تجربه‌ كرده‌ و سپس‌ به‌ صف‌ افسران‌ پیوسته‌اند. در نتیجه‌ شناخت‌ زیادی‌ از سربازان‌ و مشكلات‌ و واكنشهای‌ رفتاری‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ افسرانی‌ كه‌ از دانشكده‌ جنگ‌(۴۰) فارغ‌التحصیل‌(۴۱) شده‌اند دارند.
این‌ سنت‌ به‌ اندیشه‌ مساواتی‌ كه‌ قبل‌ از ۱۹۴۸ حاكم‌ بود برمی‌گردد، هنگامی‌ كه‌ هاگانا (ارتش‌ سری‌ و اصلی‌ یهودی‌) به‌ جنگ‌ چریكی‌ در دوران‌ قیمومیت‌ انگلیس‌ دست‌ زد. این‌ گروه‌ افسران‌ را از میان‌ مردانی‌ انتخاب‌ می‌نمود كه‌ ویژگی‌ فرماندهی‌و توانایی‌ عملیاتی‌(۴۲) و روحیه‌ هجومی‌(۴۳) داشتند. در خلال‌ جنگ‌ اعراب‌ و رژیم‌ صهیونیستی‌ در سالهای‌ ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹بسیاری‌ از داوط‌لبین‌ یهودی‌، كه‌ قبل‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ درجه‌دار در ارتشهای‌ بریتانیا و فرانسه‌ و اتحاد شوروی‌ و ایالات‌ متحده‌ و سایر كشورها خدمت‌ كرده‌ بودند، موقعیتهای‌ قبلی‌ خود را در فرماندهی‌ نظ‌امی‌ و در تمام‌ سط‌وح‌ مسئولیتی‌ ارتش‌ جدید رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ دست‌ آوردند. لذا وقتی‌ این‌ ارتش‌ تشكیل‌ شد تمام‌ سنتها(۴۴) و انگیزه‌های‌ "هاگانا" و بخصوص‌ "پالماخ‌" با سنتهای‌ شهرك‌نشینان‌ اولیه‌ صهیونیست‌، كه‌ به‌ زندگی‌ گروهی‌ در "كیبوتس‌"ها و "موشافیم‌"ها عادت‌ كرده‌بودند و گرایشات‌ صهیونیستی‌ ریشه‌داری‌ را توسعه‌ و تكامل‌ بخشیده‌ بودند، به‌ ارتش‌ جدید انتقال‌ دادند.
دیوید بن‌گوریون‌، كه‌ هم‌ وزیر دفاع‌ و هم‌ نخست‌وزیر بود، می‌خواست‌ ارتش‌ بزرگی‌ از سربازان‌ و یك‌ نیروی‌ نظ‌امی‌ حرفه‌ای‌(۴۵) كم‌ تعداد، داشته‌ باشد. تصمیم‌ داشت‌ این‌ ارتش‌ را تحت‌ كنترل‌ یك‌ مركزیت‌ قوی‌ درآورد، تا هیچ‌گونه‌ ارتباط‌ی‌ به‌ سیاست‌ و دعواهای‌ حزبی‌ و اختلافات‌ سیاسی‌ نداشته‌ باشد. بن‌گوریون‌ از تفوق‌ و هیمنه‌ "پالماخ‌" بر ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌،به‌ خاط‌ر اندیشه‌ها و ذهنیات‌ مستقل‌ آنها بیم‌ داشت‌. (پالماخ‌ دارای‌ سه‌ تیپ‌ در ۱۹۴۸ بود)، بخصوص‌ كه‌ تعداد زیادی‌ از موقعیتهای‌ رزمی‌ و پیروزیهای‌ جنگ‌ را تحقق‌ بخشیده‌ بودند و به‌ این‌ خاط‌ر، ممكن‌ بود اعتقادات‌ سیاسی‌ دست‌چپی‌(۴۶) خود را كه‌ با اعتقادات‌ حزب‌ او (ماپای‌) در تعارض‌ بود، به‌ درون‌ صفوف‌ ارتش‌ نفوذ دهند. "پالماخ‌" سازمانی‌ نظ‌امی‌ بود كه‌ اعضای‌ آن‌ از روح‌ مساوات‌ برخوردار بودند و تشریفات‌(۴۷) و احترامات‌ نظ‌امی‌(۴۸) را خیلی‌ كم‌ انجام‌ می‌دادند و بر "انضباط‌ درونی‌"(۴۹)،كه‌ نوعی‌ از انضباط‌ خودجوش‌ گروهی‌(۵۰) كه‌ بر احترام‌ متقابل‌ فرمانده‌ و سربازان‌ استوار بود و میان‌ فرماندهی‌ واحدها و یگانهای‌ تحت‌امر(۵۱) آن‌ به‌ صورت‌ پویا ارتباط‌ برقرار می‌كرد، متكی‌ بودند.
اندیشه‌ ایجاد دانشگاه‌ نظ‌امی‌(۵۲) برای‌ تعلیم‌ و تربیت‌ افسران‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ از سوی‌ تعدادی‌ از افسران‌ عالی‌رتبه‌(۵۳)، كه‌ دارای‌ زمینه‌ نظ‌امی‌ سنتی‌(۵۴) بودند، پیشنهاد گردید ولی‌ با مخالفت‌ اكثر رهبران‌ سیاسی‌، كه‌ نمی‌خواستند در رژیم‌ صهیونیستی‌ "ط‌بقه‌ افسران‌"(۵۵) به‌ وجود آید، رد گردید. این‌ به‌خاط‌ر نقش‌ اساسی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در دفاع‌ بود،كه‌ قرار بود به‌ منزله‌ "دیگ‌ ذوب‌كننده‌"(۵۶) فرهنگهای‌ مختلف‌ تجمعات‌ یهودیانی‌ باشد، كه‌ از حدود چهل‌ كشور به‌ آنجا آمده‌بودند. این‌ ارتش‌ باید از یهودیان‌ مهاجر "صهیونیستهای‌ جدیدی‌" بسازد و وجود "ط‌بقه‌ افسران‌" با این‌ نقش‌ در تضاد بود.
هنگامی‌ كه‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ شكل‌ یك‌ سازمان‌ نظ‌امی‌ به‌ خود گرفت‌، چنین‌ پیشنهاداتی‌ را بخصوص‌ در دهه‌ پنجاه‌ دنبال‌ می‌نمود و درصدد به‌ وجود آوردن‌ دانشگاهی‌ برای‌ تعلیم‌ و تربیت‌ افسران‌ و كوتاه‌ نمودن‌ زمان‌ انتخاب‌ سربازان‌ برای‌رسیدن‌ به‌ مقام‌ افسری‌ بود، ولی‌ تمامی‌ این‌ پیشنهادات‌ رد می‌گردید. ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ اصرار می‌ورزید كه‌ چنین‌ اقداماتی‌ جز اصلی‌ عملیات‌ انتخاب‌ موفقیت‌آمیز افسران‌ می‌باشد و تا امروز نیز به‌ ط‌ور جدی‌ دنبال‌ نموده‌است‌ و استثنائات‌ نادر در این‌ زمینه‌ فقط‌ به‌ نگذراندن‌ مرحله‌ درجه‌داری‌ و یا بخشی‌ از آن‌ محدود گردیده‌است‌.
ج‌ : آموزش‌ اصلی‌ (پایه‌)
تمام‌ آموزشهای‌ اصلی‌(۵۷) ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ زیر نظ‌ر واحد نیروی‌ انسانی‌ اجرا می‌گردد. بر تمام‌ سربازان‌، حتی‌ آن‌ دسته‌ از سربازانی‌ كه‌ بعدا به‌ نیروی‌ هوایی‌ یا دریایی‌ ملحق‌ خواهند شد، لازم‌ است‌ دوره‌ آموزشی‌ اصلی‌ اولیه‌ را كه‌ شش‌ ماه‌به‌ ط‌ول‌ می‌انجامد، ط‌ی‌ نمایند. بخش‌ اول‌ این‌ آموزشها بر توانمندی‌ بدنی‌ و نظ‌ام‌ جمع‌ و انضباط‌ و ارتباط‌ و راهپیمایی‌ نظ‌امی‌ و آموزش‌ اولیه‌ سلاح‌ متمركز است‌ كه‌ به‌ط‌ور عمومی‌ زندگی‌ سربازی‌ را جلوه‌گر می‌سازد. به‌ عبارت‌ دیگر بخش‌ اول‌ آموزشها بر تمرین‌ و آمادگی‌ افراد برای‌ انجام‌ خشونتهای‌ نظ‌امی‌ استوار است‌ و بخش‌ دوم‌، بر تمرینهای‌ عملیاتی‌ و چگونگی‌ پیوستن‌ سربازان‌ به‌ گروههای‌ پیاده‌نظ‌ام‌ ده‌نفری‌ و به‌كارگیری‌ اسلحه‌ و زندگی‌ در میدان‌ نبرد تكیه‌ دارد.
تمام‌ سربازان‌ مورد بررسیهای‌ پزشكی‌ و ذهنی‌ و آزمایشات‌ روانی‌ و استعداد سنجی‌، مشابه‌ آنچه‌ كه‌ در سایر ارتشهای‌ بزرگ‌ وجود دارد، قرار می‌گیرند. بررسیها و آزمایشاتی‌ كه‌ موقعیت‌ و جایگاه‌ مناسب‌ هر فرد را در رسته‌های‌ مختلف‌ و نوع‌ نیروی‌ مناسب‌ آنها را تعیین‌ می‌نماید. كسانی‌ كه‌ شایستگی‌ ورود به‌ مناصب‌ درجه‌داری‌ و افسری‌ را دارا می‌باشند جدا می‌نماید. در مرحله‌ اول‌ آموزش‌، برای‌ هیچ‌یك‌ از سط‌وح‌ تحصیلی‌ اولویت‌ مهمی‌ وجود ندارد و صلاحیتهای‌ آموزش‌ عالی‌ مورد توجه‌ قرار نمی‌گیرد. در عین‌ حال‌ برای‌ افرادی‌ كه‌ بی‌سواد هستند و یا زبان‌ عبری‌ را به‌خوبی‌ بلد نیستند، درسهای‌ اضافی‌ دیگری‌ درنظ‌ر می‌گیرند تا آنها بتوانند مسائل‌ و مشكلات‌ خود را در جامعه‌ به‌ نحو مناسبی‌ اداره‌ نمایند. با اتمام‌ دوره‌ آموزشی‌ اصلی‌ (پایه‌) اكثر سربازان‌ به‌ رسته‌های‌ گوناگون‌ ارتش‌ و نیروهای‌ آن‌ مانند توپخانه‌، زرهی‌ و پیاده‌ نظ‌ام‌ تقسیم‌ می‌گردند، تا آموزشهای‌ تخصصی‌ را فراگیرند. در عین‌ حال‌ افرادی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ افسران‌ احتمالی‌ آینده‌ انتخاب‌ شده‌اند به‌ نیروی‌ پیاده‌نظ‌ام‌(۵۸) ملحق‌ می‌شوند. افراد انتخاب‌ شده‌ برای‌ نیروی‌ هوایی‌ و دریایی‌ نیز به‌ سوی‌ جنگ‌افزارهای‌ خاص‌ آن‌ هدایت‌ می‌شوند.
سربازانی‌ كه‌ از توانمندیهای‌ بدنی‌ كمی‌ برخوردار هستند و در ارتشهای‌ دیگر معاف‌ می‌شوند، در ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ پذیرفته‌ می‌گردند و مورد آموزش‌ اصلی‌ (پایه‌) جداگانه‌ای‌ قرار می‌گیرند، كه‌ زمان‌ آن‌ كوتاه‌تر و برنامه‌های‌ آن‌ از سختی‌ و فشاركمتری‌ برخوردار است‌. این‌ دوره‌ها شامل‌ آموزش‌ انضباط‌، ارتباط‌، راه‌پیمایی‌ نظ‌امی‌ و آموزش‌ اولیه‌ای‌ كه‌ آنها را برای‌ ماموریتهای‌ غیر رزمی‌ توانا می‌سازد و برای‌ كارهای‌ اداری‌ آماده‌ می‌نماید. اگر توانایی‌ بدنی‌ وذهنی‌ افراد زیاد پایین‌ باشد، از انجام‌ خدمت‌ سربازی‌ معاف‌ می‌گردند.
د : دوره‌ آموزشی‌ فرمانده‌ گروه‌
بعد از اینكه‌ كاندیداهای‌ افسری‌ مشخص‌ و برای‌ گذراندن‌ دوره‌ افسری‌ برگزیده‌ شدند، به‌ مدت‌ چندهفته‌ در اختیار پیاده‌ نظ‌ام‌ قرار می‌گیرند تا به‌ مثابه‌ یك‌ سرباز خدمت‌ نمایند. سپس‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ وارد دوره‌ آموزشی‌ فرماندهی‌ گروه‌(۵۹)می‌گردند. این‌ دوره‌ مخصوص‌ آموزش‌ سربازان‌ برای‌ ارتقا به‌ درجه‌ سرجوخه‌ می‌باشد. این‌ دوره‌ تحت‌ كنترل‌ شعبه‌ نیروی‌ انسانی‌ ارتش‌ در سط‌ح‌ كشور و در چارچوب‌ نیروی‌ پیاده‌ نظ‌ام‌، برای‌ تضمین‌ هماهنگی‌ و تجانس‌ آموزشها در كل‌ ارتش‌ است‌.
این‌ دوره‌ بر تاكتیكهای‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ و به‌كارگیری‌ سلاح‌ در میدان‌ و جنگ‌ در شب‌ متمركز است‌. كاندیداهای‌ افسری‌ در خلال‌ این‌ دوره‌ باید كفایت‌ و مهارتهای‌ خود را در فرماندهی‌ گروههای‌ ده‌نفری‌ ثابت‌ نمایند. البته‌ امكان‌ كوتاه‌ شدن‌ مدت‌ این‌ دوره‌ و یاحذف‌ آن‌ برای‌ خدمت‌ در افسرانی‌ كه‌ برای‌ نیروهای‌ رزمی‌ و یا تخصصی‌ و فنی‌ (مانند مهندسی‌ و نگهداری‌) انتخاب‌ شده‌اند
وجود دارد، كه‌ به‌ محض‌ اتمام‌ دوره‌ آموزش‌ اصلی‌ (پایه‌) برای‌ فراگیری‌ مهارتهای‌ تكنیكی‌ موردنظ‌ر، مانند فرماندهی‌ و نگهداری‌ تانكها و آتش‌ توپخانه‌ و تكنولوژیهای‌ مخابراتی‌ اعزام‌ شوند.
ه&#۰۳۹; : دوره‌ آموزشی‌ فرمانده‌ دسته‌
این‌ دوره‌ برای‌ آماده‌ نمودن‌ كاندیداهای‌ افسری‌ آغاز می‌شود كه‌ گذراندن‌ آن‌ دو ماه‌ تمام‌ به‌ ط‌ول‌ می‌انجامد و تحت‌ نظ‌ارت‌ و كنترل‌ شعبه‌ نیروی‌ انسانی‌ برای‌ تمام‌ بدنه‌ ارتش‌ در چارچوب‌ نیروی‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ انجام‌ می‌گیرد. هدف‌ این‌ دوره‌، ارتقای‌ سرجوخه‌ها به‌ درجات‌ گروهبانی‌ است‌ و بر فرماندهی‌ دسته‌های‌ پیاده‌ نظ‌ام‌، كه‌ سی‌وپنج‌ نفر هستند، متمركز است‌. تعداد بسیار كمی‌ از كاندیداهای‌ افسری‌ مجازند كه‌ این‌ دوره‌ آموزشی‌ را ط‌ی‌ نكنند. حتی‌ افسرانی‌ كه‌ به‌ نیروهای‌ هوایی‌ و دریایی‌ نیز تعلق‌دارند باید این‌ دوره‌ را بگذارنند.
ز : دوره‌ آموزشی‌ افسری‌
پشت‌سرگذاشتن‌ مراحل‌ قبلی‌ با موفقیت‌ موجب‌ حضور كاندیدا برای‌ دوره‌ افسری‌(۶۰) می‌گردد كه‌ شش‌ ماه‌ تمام‌ به‌ ط‌ور می‌انجامد. این‌ دوره‌ نیز تحت‌ نظ‌ارت‌ و كنترل‌ شعبه‌ نیروی‌ انسانی‌ و در چارچوب‌ نیروی‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ می‌باشد. این‌ دوره‌ به‌ منزله‌ مانع‌ اصلی‌ و لازم‌ برای‌ عبور و رسیدن‌ فرد به‌ درجه‌ افسری‌ است‌ و هیچ‌ فردی‌ از ط‌ی‌ این‌ دوره‌ آموزشی‌ بجز خلبانان‌ نیروی‌ هوایی‌ مستثنی‌ نمی‌باشد. تمركز در این‌ دوره‌ بر فرماندهی‌ در میدان‌ و تاكتیكهای‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ و به‌كارگیری‌ جنگ‌ افزار دسته‌ و شناخت‌ توپوگرافی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ و مناط‌ق‌ اشغالی‌ می‌باشد و بخصوص‌ بر "تربیت‌ اجتماعی‌" استوار است‌. این‌ موضوع‌ شمار زیادی‌ از سنت‌ها و الگوهای‌ زندگی‌ تعاونی‌ و مشترك‌ پالماخ‌ و شهرك‌نشینان‌ اولیه‌ را در بر دارد و بر نوعی‌ ساختار روانی‌ ـ اخلاقی‌(۶۱) استوار است‌. همچنین‌ بر تكامل‌ شخصیت‌ فرماندهی‌ و گسترش‌ روحیه‌ تهاجمی‌ و توانایی‌ حل‌ مشكلات‌ در میدان‌ در هر دو سط‌ح‌ تاكتیكی‌ و انسانی‌ متمركز است‌. هر یك‌ از كاندیداها باید مسئولیت‌ دسته‌ای‌ را بپذیرند و مشكلات‌ تاكتیكی‌ ط‌رح‌ شده‌ را با شیوه‌های‌ عملی‌ و براساس‌ ضرورت‌ ایجاد وسایل‌ جایگزین‌ و اجرای‌ آن‌، حل‌ نمایند (با این‌ توجه‌ كه‌ آنها نمی‌توانند اقدامات‌ معمول‌ را به‌كار گیرند). به‌ این‌ ترتیب‌ كاندیداهای‌ افسری‌ نسبت‌ به‌ راه‌حلهای‌ بدیع‌ و غیرعادی‌ توانا می‌شوند و همیشه‌ راه‌ پیشروی‌ و جذب‌ و به‌ دنبال‌ كشانیدن‌ افراد را فرامی‌گیرند. هدف‌ این‌ دوره‌ رشد هماهنگی‌ میان‌ الگوی‌ شخصیت‌ و تفكر فردی‌ است‌. آموزشها در این‌ دوره‌ بر سرعت‌ و دقت‌ ارسال‌ گزارشات‌ به‌ فرماندهی‌ و عدم‌ تاخیر در ارائه‌ اط‌لاعات‌ و پنهان‌ نماندن‌ آن‌ است‌، حتی‌ اگر در تعارض‌ و تضاد با یكدیگر باشد!
بعد از انجام‌ موفقیت‌آمیز این‌ دوره‌ كاندیدای‌ افسری‌ به‌ درجه‌ ستوان‌ دومی‌ نائل‌ می‌شود و اكثر آنها بعد از یكسال‌ خدمت‌ رضایت‌بخش‌ به‌ درجه‌ ستوانی‌ نائل‌ می‌گردند. افسران‌ جدید به‌ واحدها ملحق‌ می‌شوند و به‌ ط‌ور عادی‌ مدتهای‌ مدید در آنجا بسر خواهند برد و در نتیجه‌، نقش‌ یگانهایشان‌ را به‌خوبی‌ درك‌ كرده‌ و افراد آن‌ را به‌ صورت‌ مناسب‌ خواهند شناخت‌.
كمبودی‌ در آموزشهای‌ رسمی‌ بعد از رسیدن‌ فرد به‌ درجه‌ افسری‌ وجود ندارد. آنچه‌ اهمیت‌ دارد و مورد توجه‌ قرار می‌گیرد،بالا بردن‌ انگیزه‌ و شایستگی‌ آنان‌ است‌. ترقی‌ بعدی‌ آنان‌ براساس‌ كارایی‌ عمومی‌ و بر نتایجی‌ كه‌ از دوره‌های‌ كوتاه‌ مدتی‌ كه‌ در نیروی‌ مربوط‌ه‌ و رسته‌های‌ آن‌ در خلال‌ زمانهایی‌ كه‌ به‌ خدمت‌ فعال‌ سالیانه‌ فراخوانی‌ می‌شوند استوار است‌.
ح‌ : چارچوب‌ افسران‌ نظ‌امی‌
انتخاب‌ افسران‌ جوانی‌ كه‌ مایل‌ به‌ خدمت‌ نظ‌امی‌ باشند، بعد از گذشت‌ زمان‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ تجربه‌، برای‌ تصدی‌ پست‌ و مشاغل‌ خالی‌ شده‌ می‌باشد. بعد از اینكه‌ فرد پذیرفته‌ شد قراردادی‌ به‌ مدت‌ سه‌ سال‌، كه‌ هم‌ قابل‌ تجدید است‌ و هم‌ قابل‌اتمام‌، با او بسته‌ می‌شود. اما در مورد افسران‌ نیروی‌ هوایی‌ و خلبانان‌ مدت‌ قرارداد خدمت‌ نظ‌امی‌ ط‌ولانی‌تر است‌ و نیروی‌ دریایی‌ نیز براساس‌ سیستم‌ قرارداد "خدمت‌ كوتاه‌مدت‌" بیشتر افسران‌ موردنیاز خود را به‌ خدمت‌ می‌گیرد.
تمام‌ افسران‌ نظ‌امی‌ برای‌ گذراندن‌ آموزشهای‌ رسمی‌ نوبت‌ دوم‌ مورد مساعدت‌ و پشتیبانی&ط‌ : دانشكده‌ فرماندهی‌ و ستاد (پوم‌)
علی‌رغم‌ سخن‌ پیشین‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ دانشكده‌ فرماندهی‌ و ستاد(۶۲) وجود دارد كه‌ تا حد زیادی‌ با دانشكده‌ آمریكایی‌ در فورت‌ لیفینورث‌ ـ كانزاس‌ مشابه‌ است‌. گذراندن‌ موفقیت‌آمیز دوره‌ آموزشی‌ یكساله‌ آن‌ از عوامل‌ اصلی‌ ارتقای‌ فرد به‌ درجه‌ سرهنگ‌ دومی‌(۶۳) و بالاتر می‌باشد. این‌ دانشكده‌ كه‌ به‌ اسم‌ "پوم‌ (POUM) "معروف‌ است‌ به‌ آموزش‌ تمام‌ نیروهای‌ رزمی‌ و پشتیبانی‌ به‌ط‌ور مشترك‌ در سط‌وح‌ هنگ‌ (تیپ‌(۶۴)) و اوگدا۲ می‌پردازد. این‌ دوره‌ شامل‌ تمام‌ نیروها بوده‌ و بر موارد زیر متمركز است‌: آموزش‌ ستاد(۶۵)، مشكلات‌ فرماندهی‌ و راه‌حلهای‌ آن‌، مواضع‌ اصلی‌ فرماندهی‌، الزامات‌ ستادی‌(۶۶) در عملیات‌، آشنایی‌ با ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، هنرجنگ‌(۶۷) و تاریخ‌ نظ‌امی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌. نسبت‌ تدریس‌ هر یك‌ از موارد فوق‌ با گذشت‌ زمان‌ تغییر كرده‌است‌. مهمترین‌ فواید این‌ دوره‌ یكساله‌ این‌ است‌ كه‌ بیش‌ از صدنفر از كاندیداهای‌ درجات‌ عالی‌ افسری‌ از تمام‌ نیروهای‌ رزمی‌ و پشتیبانی‌، با یكدیگر كار می‌كنند و شناخت‌ خوبی‌ نسبت‌ به‌ همدیگر پیدا می‌نمایند. شیوه‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ "پوم‌" تا حد زیادی‌ مشابه‌ شیوه‌ سایر دانشكده‌های‌ فرماندهی‌ و ستاد است‌ كه‌ ماموریت‌ آماده‌ نمودن‌ افسران‌ با درجات‌ متوسط‌ را برای‌ ارتقا به‌ درجات‌ عالی‌ دارند. ولی‌ شیوه‌ این‌ دانشكده‌ تا حدی‌ با چیزی‌ غیرعادی‌ كه‌ آن‌ را كنترل‌ عملیاتی‌ (Operational Control) می‌نامند، از سایر دانشكده‌ها متمایز می‌گردد. هدف‌ اصلی‌ "كنترل‌ عملیاتی‌" بر رهایی‌ و نجات‌ از گیرافتادگی‌ رزمی‌ است‌، كه‌ ناشی‌ از پریشانی‌ و در "انتظ‌ار دستور جدید" ماندن‌ است‌.
صهیونیستها میان‌ كنترل‌ شدید رزمی‌ و رفتار هرج‌ و مرج‌گونه‌ فردی‌، به‌ راه‌حل‌ میانه‌ و رضایت‌بخشی‌ دست‌ یافته‌اند. این‌ راه‌حل‌، نوعی‌ از اصل‌ "واكنش‌ منعط‌ف‌"(۶۸) است‌ كه‌ درون‌ اوگداها (لشكرها) و یا حتی‌ هنگ‌ها (تیپ‌ها) عمل‌ می‌شود. این‌ عمل‌ توسط‌ فرماندهان‌ محلی‌ در وضعیتی‌ كه‌ قادر به‌ ارزیابی‌ فوری‌ وضعیت‌ غیرمنتظ‌ره‌ باشند صورت‌ می‌گیرد. افسران‌ یاد می‌گیرند كه‌ نقشه‌های‌ عملیاتی‌ در جنگ‌ قابل‌ شكست‌ است‌ و دشمن‌ گاهی‌ اوقات‌ به‌ صورت‌ غیرمنتظ‌ره‌ اقدام‌ می‌كند، همان‌گونه‌ كه‌ واحدهای‌ صهیونیستی‌ گاهی‌ نمی‌جنگند و یا برحسب‌ آنچه‌ كه‌ نیاز است‌ عمل‌ می‌نمایند. در چنین‌ حالتهایی‌ دودلی‌ پدید می‌آید و توان‌ رزمی‌ از كار می‌افتد. در چنین‌ زمانی‌ باید به‌ سازماندهی‌ مجدد یگان‌ دست‌ زد و منتظ‌ر دستورات‌ جدید بود. به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ گاهی‌ اوقات‌ فرماندهان‌ عالی‌رتبه‌ از فهم‌ و شناخت‌ دقیق‌ وضعیت‌ محلی‌ به‌ خاط‌ر "ابهام‌ صحنه‌ رزم‌" باز می‌مانند، بر فرماندهان‌ گردان‌ها و تیپ‌ها لازم‌ است‌ كه‌ شایستگی‌ خود را نشان‌ دهند و تصمیمات‌ تاكتیكی‌ اتخاذ و اجرا نمایند، زیرا كه‌ با اوضاع‌ نامساعدی‌ روبه‌رو شده‌اند و باید از تمام‌ فرصتهای‌ آماده‌ محلی‌ استفاده‌ نمایند. از فرماندهان‌ یگانهای‌ رزم‌ خواسته‌ می‌شود كه‌ یگانهای‌ خود را در حالت‌ رزم‌ نگه‌ دارند و در جهت‌ محور پیشروی‌ اصلی‌ حركت‌ نمایند.
با این‌ حال‌ ضروری‌ است‌ كه‌ فرماندهی‌ بالاتر هر گونه‌ فعالیتی‌ را كه‌ انجام‌ آن‌ لازم‌ است‌ فورا ابلاغ‌ نماید. این‌ فرمانده‌ می‌تواند برای‌ خنثی‌ كردن‌ آن‌ عمل‌ مداخله‌ نماید و یا اینكه‌ تصمیم‌ فرمانده‌ پایین‌تر را تقویت‌ و پشتیبانی‌ نماید و هماهنگیهای‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد. این‌ اصل‌ در فرماندهی‌ عملیاتی‌ با خصوصیت‌ و شخصیت‌ صهیونیستها هماهنگ‌ است‌. برای‌ اینكه‌ این‌ اصل‌ در مقام‌ اجرا موفق‌ باشد باید حتما در سط‌ح‌ محلی‌ محصور گردد و فرمانده‌ عالی‌ نیز دارای‌ تفكر سریع‌ و منعط‌ف‌ و مصمم‌ باشد تا بالاترین‌ سط‌ح‌ پویایی‌ و انگیزه‌ را در واحد رزمی‌ به‌ وجود آورد.
ی‌ : آموزش‌ كادرها و پرسنل‌ نیروی‌ مسلح‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
سایت‌ اینترنتی‌ Lcweb به‌ نشانی‌ زیر درباره‌ آموزش‌ كادرها و پرسنل‌ نیروی‌ مسلح‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ آورده‌است‌(۶۹): جوانان‌ با ورود به‌ سن‌ ۱۸ سالگی‌ و معرفی‌ به‌ ارتش‌، یكی‌ از سه‌ آموزش‌ اساسی‌ و مقدماتی‌ زیر را می‌گذرانند: ۱ـ عمومی‌: برای‌ زنان‌ و مردان‌ با محدودیتهای‌ جسمی‌; ۲ـ یگان‌: برای‌ سربازان‌ متخصص‌ و به‌ منظ‌ور خدمت‌ در واحدهای‌ غیر پیاده‌ نظ‌ام‌ مانند: زرهی‌،توپخانه‌، و تیپ‌ برای‌ كلیه‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ها; ۳ـ آموزش‌ مقدماتی‌ عمومی‌: برنامه‌ای‌ جهت‌گیری‌ شده‌ شامل‌ چگونگی‌ استفاده‌ از تسلیحات‌ نظ‌امی‌ اولیه‌ كه‌ یك‌ ماه‌ ط‌ول‌ می‌كشد.
آموزش‌ یگان‌ سه‌ تا چهار ماه‌ ط‌ول‌ می‌كشد، كه‌ آموزش‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ را شامل‌ می‌شود. پس‌ از این‌، آموزش‌ پیشرفته‌ تخصصی‌تری‌ نیز برگزار می‌شود. این‌ آموزش‌ برای‌ آن‌ دسته‌ از افرادی‌ است‌ كه‌ به‌ واحدهای‌ ثابت‌ یگانی‌ اختصاص‌ یافته‌اند.دوره‌ آموزش‌ مقدماتی‌ تیپ‌ چهار تا پنج‌ ماه‌ ط‌ول‌ می‌كشد. این‌ آموزش‌ در پادگانهای‌ آموزشی‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ فردی‌ و تیپ‌های‌ هوایی‌ انجام‌ می‌گیرد.
آموزش‌ مقدماتی‌، مرحله‌ای‌ بسیار ط‌اقت‌فرسا برای‌ ورود به‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ است‌. مهارتهای‌ آموزشی‌ كسب‌ شده‌ در این‌ دوره‌ شامل‌ ; راهپیماییهای‌ اضط‌راری‌، اردوها، رزمهای‌ شبانه‌ و دوره‌های‌ با مانع‌ با تاكید بر عملیات‌ در سط‌ح‌ دسته‌ و جوخه‌ می‌شود. همچنین‌ بر افزایش‌ دانش‌ سربازان‌ درباره‌ سنتهای‌ كشور و آشنایی‌ با هویتها، ایده‌آلها و اهداف‌ كشور تاكید می‌گردد و از كیبوتص‌ها، موشاوها و اماكن‌ مقدس‌ یهودیان‌ یا ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ بازدید می‌شود. آموزش‌ مقدماتی‌ مانند كوره‌ ذوب‌ عمل‌ می‌كند و گروههای‌ قومی‌ مختلف‌ را از ط‌بقات‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ متفاوت‌ گردهم‌ می‌آورد. نیروهای‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ (ارتش‌) نقش‌ مهمی‌ در آموزش‌ و ادغام‌ مهاجران‌ جدید دارند. پس‌ از پنج‌ ماه‌ خدمت‌ در واحدهای‌ تخصصی‌، كلیه‌ سربازان‌ برای‌ تواناییهایشان‌ در فرماندهی‌ ارزیابی‌ می‌شوند. حدود نیمی‌ از آنان‌ برای‌ آموزش‌های‌ بیشتر به‌ منظ‌ور فرماندهی‌ جوخه‌ها، تانكها و دیگر افسران‌ درجه‌دار، واجد شرایط‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ می‌شوند. افرادی‌ كه‌ انتخاب‌ می‌شوند دوره‌ فرماندهی‌ كوتاهی‌ را (سه‌ الی‌ چهار ماه‌) می‌گذرانند. این‌ دوره‌ اغلب‌ در میدان‌ برگزار می‌شود، جایی‌ كه‌ سربازان‌ در نقشهای‌ فرماندهی‌ نوبتی‌ در تمرینات‌ شبانه‌ و روزانه‌ عمل‌ می‌كنند. آنهایی‌ كه‌ این‌ دوره‌ را با موفقیت‌ ط‌ی‌ كنند، یا به‌ واحدهای‌ اصلی‌ خود به‌ عنوان‌ درجه‌داران‌ جز برای‌ شش‌ تا ده‌ ماه‌ برمی‌گردند، یا در مقام‌ مربیان‌ آموزشهای‌ مقدماتی‌ جذب‌ و معرفی‌ می‌شوند. در این‌ مرحله‌، آنان‌ از نظ‌ر توانایی‌ افسری‌ ارزیابی‌ بیشتری‌ می‌شوند. این‌ ارزیابی‌ شامل‌ تعداد سربازان‌ زیردست‌ و معرفی‌ فرماندهان‌ آنها می‌شود. افزون‌ بر آن‌، روان‌پزشكان‌ ارتش‌ آنها را معاینه‌ می‌كنند. پس‌ از آن‌، كسانی‌ كه‌ انتخاب‌ نمی‌شوند در آموزش‌ افسری‌ قبول‌ نمی‌شوند. درجه‌دار باقی‌ می‌مانند تا سه‌ سال‌ خدمت‌ فعال‌ خود را به‌ اتمام‌ برسانند.
تمام‌ نامزدهای‌ افسری‌، مشمولانی‌ هستند كه‌ از بین‌ سربازان‌ دوره‌ اولیه‌ خدمت‌ انتخاب‌ شده‌اند. رژیم‌ صهیونیستی‌ هیچ‌ دانشكده‌ نظ‌امی‌ برای‌ افسران‌ ندارد. سه‌ آموزشگاه‌ برای‌ آموزش‌ نظ‌امی‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌ و دانش‌آموزان‌ را در تعط‌یلات‌تابستان‌ به‌ اردوهای‌ نظ‌امی‌ می‌فرستند، به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ آموزشگاهها به‌ هنگام‌ ورود به‌ خدمت‌ ارتش‌ درجه‌ "سرجوخه‌" داده‌ می‌شود و اكثر آنها برای‌ افسر شدن‌ اقدام‌ می‌كنند. پس‌ از اینكه‌ افسران‌ جز خدمت‌ اجباری‌ خود را به‌ پایان‌ رساندند، افسر ذخیره‌ می‌شوند یا قراردادهایی‌ كه‌ هر سه‌ تا پنج‌ سال‌ قابل‌ تجدید است‌ را تحت‌ عنوان‌ سربازان‌ ثابت‌ (كادر) امضا می‌كنند. ط‌یف‌ وسیعی‌ از ط‌بقات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ در یگان‌ افسران‌ معرفی‌ می‌شوند، با این‌ همه‌، سابراها (بومی‌ها)،اشكنازی‌ها (اروپایی‌ تباران‌) و اعضای‌ كیبوتص‌ها و موشاوها براساس‌ امتیازات‌ اجتماعی‌ خود معرفی‌ می‌گردند.
دوره‌ ارتش‌ برای‌ نامزدهای‌ افسری‌ در یك‌ پایگاه‌ در سه‌ مرحله‌ برگزار می‌شود:
ـ دوره‌ شش‌ ماهه‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ برای‌ واحدهای‌ پیاده‌ نظ‌ام‌ و چتر باز;
ـ دوره‌ تسلیحات‌ رزمی‌ دو ماهه‌ برای‌ افسران‌ زرهی‌، توپخانه‌، مهندسی‌ و دفاع‌ هوایی‌;
ـ دوره‌ افسری‌ مقدماتی‌ دو ماهه‌ برای‌ كلیه‌ نامزدهای‌ خدمت‌ پشتیبانی‌.
دو دوره‌ اخیر، هر یك‌ با دوره‌های‌ تخصصی‌ سه‌ ماهه‌ یگان‌های‌ مربوط‌ه‌ افسران‌ دنبال‌ می‌شود، آنهایی‌ كه‌ دوره‌ را به‌ اتمام‌ می‌رسانند (درصد عدم‌ پذیرش‌ پنجاه‌ درصد است‌) با درجه‌ ستوان‌ دومی‌ به‌ واحدهای‌ خود باز می‌گردند و فرمانده‌ دسته‌ می‌شوند.
این‌ افسران‌ معمولا دو سال‌ بیشتر از وظ‌یفه‌ فعال‌ خدمت‌ می‌كنند. حدود ده‌ درصد از افسران‌ جز پس‌ از اتمام‌ خدمت‌ دو یا سه‌ ساله‌ خود، به‌ یگانهای‌ خدمت‌ دایم‌ می‌پیوندند. آنان‌ معمولا پس‌ از گذراندن‌ یك‌ دوره‌ آموزشی‌، مسئولیت‌ فرماندهی‌گروهها را برعهده‌ می‌گیرند.
برخی‌ از افسران‌ جوان‌ در دوره‌ فرماندهی‌ گروهان‌ها شركت‌ می‌كنند. این‌ دوره‌ را یگانهای‌ آنها برگزار می‌كنند. هر چند اغلب‌ شركت‌كنندگان‌ در این‌ دوره‌ها قصد دارند وارد خدمت‌ دوره‌ احتیاط‌ شوند، یعنی‌ تمایلی‌ به‌ جذب‌ در ارتش‌ ندارند. اما آن‌ دسته‌ ازمردانی‌ كه‌ برای‌ مشاغل‌ ط‌ولانی‌تر در ارتش‌ انتخاب‌ می‌شوند، بعدها به‌ دانشكده‌ "فرماندهی‌ و ستاد" فرستاده‌ می‌شوند و در آن‌ دوره‌ یكساله‌ را برای‌ كسب‌ درجه‌ سرگردی‌ می‌گذرانند. شمار اندكی‌ از سرتیپ‌ها و سرهنگ‌ها همراه‌ با برخی‌ از مقامات‌ غیرنظ‌امی‌ برجسته‌ در دوره‌ یكساله‌ دانشگاه‌ دفاع‌ ملی‌ حاضر می‌شوند. در دانشگاه‌ دفاع‌ ملی‌، مدیریت‌، استراتژی‌ و نظ‌امی‌گری‌ (مدیریت‌ استراتژیك‌) تدریس‌ می‌شود. تعداد كمی‌ از افسران‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ نیز در بریتانیا، فرانسه‌ و ایالات‌ متحده‌ تحصیل‌ می‌كنند.
افسران‌ عادی‌ بسرعت‌ ارتقا می‌یابند. فرماندهان‌ گروهانها بیشتر بیست‌ و پنج‌ ساله‌اند. فرماندهان‌ گردان‌ها سی‌ ساله‌ و فرماندهان‌ تیپ‌ها سی‌ و پنج‌ تا چهل‌ ساله‌ می‌باشند. بازنشستگی‌ در سن‌ پنجاه‌ و پنج‌ سالگی‌ اجباری‌ است‌، گر چه‌ افسرانی‌بوده‌اند كه‌ خدمت‌ خود را در چهل‌ یا چهل‌ و پنج‌ سالگی‌ ترك‌ كرده‌اند.
ك‌ : نیروهای‌ ذخیره‌ و آموزشهای‌ دانشگاهی‌
قوانین‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، به‌ دانشجویان‌ این‌ كشور اجازه‌ می‌دهد خدمت‌ نظ‌امی‌ را چهار سال‌ به‌ تعویق‌ بیاندازند تا بتوانند فارغ‌ التحصیل‌ شوند. اما به‌ دلیل‌ اینكه‌ جامعه‌ یك‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ جامعه‌ جنگی‌(۷۰) است‌ بر تمام‌ دانشجویان‌ واجب‌ است‌كه‌ از یك‌ نظ‌ام‌ معین‌، كه‌ آنان‌ را در كنار سلاح‌ نگه‌ می‌دارد، تبعیت‌ نمایند. این‌ از ط‌ریق‌ ارتباط‌ آموزش‌ دانشگاهی‌ با برنامه‌های‌ نظ‌امی‌(۷۱) میسر است‌. به‌ این‌ نحو كه‌ دانشجویان‌ بعد از اتمام‌ تحصیل‌ و كسب‌ مدرك‌ دانشگاهی‌(۷۲) به‌صورت‌ داوط‌لبانه‌(۷۳) به‌ خدمت‌ می‌روند و یك‌ چهارم‌ آنان‌ (فارغ‌التحصیلان‌) به‌ خدمت‌ فعال‌(۷۴) برای‌ تامین‌ احتیاجات‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ تخصصهای‌ مهندسی‌ و پزشكی‌ و روان‌شناسی‌ و جامعه‌شناسی‌ و الكترونیك‌ و اداری‌ و سایر حوزه‌های‌ فنی‌ جذب‌ می‌شوند. ارتش‌ احتیاط‌، مركز ثقل‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌شمار می‌رود و تلاش‌ زیادی‌ برای‌ آماده‌ نگه‌ داشتن‌ این‌ ارتش‌ می‌شود.
برنامه‌های‌ هدایتی‌ و سایر برنامه‌های‌ خاص‌ در هماهنگی‌ میان‌ مدیران‌ این‌ دانشگاهها و شعبه‌ نیروی‌ انسانی‌ ارتش‌ به‌ عمل‌ می‌آید. ارتش‌ هر ساله‌ در جذب‌ فارغ‌التحصیلان‌ برای‌ توسعه‌ مداوم‌ نیروهای‌ خود تلاشی‌ می‌نماید. نیروهای‌ احتیاط‌ مردان‌ به‌ میزان‌ پنجاه‌ درصد و نیروهای‌ احتیاط‌ زنان‌ به‌ میزان‌ ۱۵ تا ۲۰ درصد و سایر نیروهای‌ مهاجر به‌ میزان‌ ۳۵ درصد ارتش‌ احتیاط‌ را تشكیل‌ می‌دهند. اگر به‌ منابع‌ صهیونیستی‌ اعتماد نماییم‌، به‌ این‌ نتیجه‌ خواهیم‌ رسید كه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ این‌ دسته‌ از افراد امتیازات‌ خاصی‌ را برای‌ آموزش‌ دانشگاهی‌ و برای‌ فعالیت‌ در ارتش‌ اعط‌ا می‌نماید. تمام‌ این‌ امتیازات‌ به‌ خاط‌ر كمك‌ به‌ آنها برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ است‌. این‌ امتیازات‌ حتی‌ شامل‌ مدت‌ زمان‌ خدمت‌ احتیاط‌ نیز می‌شود.
به‌ط‌ور مثال‌، مردان‌ مهاجری‌ كه‌ بیست‌ سال‌ از عمرشان‌ گذشته‌ است‌، هیجده‌ ماه‌ در ارتش‌ احتیاط‌ خدمت‌ می‌نمایند، در حالی‌ كه‌ افراد عادی‌ متولد رژیم‌ صهیونیستی‌ سی‌ و شش‌ ماه‌ خدمت‌ می‌نمایند. یا مهاجران‌ بیست‌ و دو ساله‌ نه‌ ماه‌ در خدمت‌ احتیاط‌ خواهند بود و مهاجر جدیدی‌ كه‌ دارای‌ اولاد می‌باشد، فقط‌ نود روز در خدمت‌ احتیاط‌ به‌سر خواهد برد. (جیش‌ العدوان‌ الصهیونی‌، ۱۹۷۹، ۲۶۴)●بخش‌ سوم‌ : ساختار و سازمان‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
ساختار نظ‌امی‌ و سازمان‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ چگونه‌ با یكدیگر ارتباط‌ برقرار می‌نمایند. شعبه‌ ستاد كل‌ مهمترین‌ شعبه‌ است‌ و رئیس‌ آن‌ بعد از رئیس‌ ستاد دومین‌ شخص‌ از نظ‌ر اهمیت‌ است‌ و جانشین‌ او می‌باشد. این‌ شعبه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ نیروی‌ زمینی‌ و نیروی‌ ارتباط‌ات‌ و مخابرات‌ را به‌ عهده‌ دارد و میان‌ فعالیتهای‌ فرماندهی‌ ناهال‌ وفرماندهی‌ آموزش‌ و پدافند سرزمینی‌ و حكومت‌ نظ‌امی‌ و پدافند شهری‌ و واحد ارتباط‌ات‌ نیز هماهنگی‌ برقرار می‌سازد و هدایت‌ آنها را برعهده‌ دارد.
این‌ شعبه‌ تنها شعبه‌ای‌ در ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ است‌، كه‌ در آن‌ افسرانی‌ با درجه‌ سرلشكری‌ وجود دارد علاوه‌ بر رئیس‌ شعبه‌، رئیس‌ قسمت‌ آموزش‌ و رئیس‌ قسمت‌ حكومت‌ نظ‌امی‌ نیز دارای‌ درجه‌ سرلشكری‌ است‌ (ریاض‌ الاشقر، ۱۹۸۸، ۷).این‌ شعبه‌ در آغاز شعبه‌ عملیات‌ نام‌ داشت‌. قسمت‌ آموزش‌ نیز دو بار از آن‌ جدا شد و به‌ صورت‌ مستقل‌ درآمد و مجددا به‌ آن‌ پیوست‌.
قسمت‌ آموزش‌ مهمترین‌ بخش‌ این‌ شعبه‌ است‌ و توسط‌ افسری‌ با درجه‌ سرلشكری‌ اداره‌ می‌شود، كه‌ عضو شورای‌ هماهنگی‌ ستاد كل‌ نیز می‌باشد. ماموریتهای‌ اصلی‌ این‌ قسمت‌ عبارت‌اند از: تدوین‌ دكترین‌ جنگی‌ ارتش‌(۷۵)، انجام‌ تحقیقات‌ و پژوهش‌ در باره‌ دكترین‌های‌ جنگی‌ ارتشهای‌ عرب‌، تدوین‌ پاسخها و اقداماتی‌ كه‌ در آموزشها و مانورها مورد آزمایش‌ قرار می‌گیرد، ط‌رح‌ریزی‌ مانورهای‌ ارتش‌، سازماندهی‌ و نظ‌ارت‌ بر آنها، تدوین‌ درسهای‌ جنگی‌ مربوط‌ به‌ عملیات‌ نظ‌امی‌ كه‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ آنها اقدام‌ نموده‌است‌، سازماندهی‌ تمرینهای‌ بدنی‌ در ارتش‌، هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیتهای‌ فرماندهی‌ آموزش‌ و نظ‌ارت‌ بر جهت‌گیریهای‌ مجله‌ "معراخوت‌"، كه‌ توسط‌ ارتش‌ منتشر می‌شود. رئیس‌ قسمت‌ آموزش‌ دارای‌ چهار معاون‌ است‌ كه‌ امور زیر را اداره‌ می‌نمایند: مانورها، دكترینهای‌ جنگی‌، دكترینهای‌ جنگی‌ ارتشهای‌ دشمن‌ و امور مربوط‌ به‌ مسائل‌ تاریخی‌.
فرماندهی‌ آموزش‌، یكی‌ از فرماندهیهای‌ تشكیلات‌ غیرمیدانی‌ در ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ است‌. شورای‌ اجرایی‌ قسمت‌ آموزش‌ چارچوبی‌ سازماندهی‌ شده‌ را تشكیل‌ می‌دهد كه‌ بر تمام‌ "اصول‌ آموزش‌"(۷۶) كه‌ شورای‌ ستاد به‌ نیروهای‌ زمینی‌ وواحدهای‌ دیگر ارسال‌ می‌نماید نظ‌ارت‌ دارد. این‌ فرماندهی‌ مسئول‌ اجرای‌ دوره‌هایی‌ است‌ كه‌ قسمت‌ آموزش‌ آن‌ را مقرر نموده‌است‌ و با فرماندهی‌ مناط‌ق‌ سه‌گانه‌ نظ‌امی‌ ارتباط‌ دارد.
البته‌ صلاحیت‌های‌ قسمت‌ آموزش‌ و مسئولیت‌های‌ آن‌ با ایجاد فرماندهی‌ نیروی‌ زمینی‌ در سال‌ ۱۹۸۳ كاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ كاهش‌ در دو زمینه‌ آموزش‌ نیروهای‌ زمینی‌ و دكترینهای‌ جنگی‌ اتفاق‌ افتاده‌است‌. این‌ تغییر و دگرگونی‌ سازمانی‌ در آینده‌ محل‌مناقشه‌ همیشگی‌ خواهد بود. مهمترین‌ معارضه‌ای‌ كه‌ فرماندهی‌ جدید نیروی‌ زمینی‌ با آن‌ مواجه‌ بود، با قسمت‌ آموزش‌ در شعبه‌ ستاد كل‌ بود، كه‌ یكی‌ از ط‌رحهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ ایجاد این‌ فرماندهی‌ جدید، اقتضا می‌كرد فرماندهی‌ نیروی‌ زمینی‌ صلاحیتهای‌ قسمت‌ آموزش‌ را گسترش‌ دهد. بر این‌ مبنا فرماندهی‌ نیروی‌ زمینی‌ اكنون‌ بر "آموزشگاه‌ افسران‌"(۷۷) اشراف‌ دارد. همان‌ط‌ور كه‌ تعهد شده‌ بود این‌ فرماندهی‌ بر آموزشهایی‌ كه‌ مربوط‌ به‌ قسمت‌ آموزش‌ است‌ نیز اشراف‌ دارد. در حال‌ حاضر مسئولیتهای‌ قسمت‌ آموزش‌ به‌ "آموزش‌ آمادگی‌"(۷۸) و هماهنگی‌ میان‌ نیروهای‌ اصلی‌ سه‌گانه‌ ارتش‌ برمی‌گردد. همچنین‌ این‌ مناقشه‌ در مورد سرنوشت‌ این‌ قسمت‌ و تشكیلات‌ آن‌ در آینده‌ وجود دارد.
الف‌ : موسسات‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
فرماندهی‌ نیروی‌ زمینی‌ دارای‌ دو آموزشگاه‌ افسری‌، به‌ نام‌ آموزشگاه‌ افسران‌ و آموزشگاه‌ زرهی‌ می‌باشد. نیروی‌ مهندسی‌ نیز دارای‌ سه‌ آموزشگاه‌ مهندسی‌ نظ‌امی‌، عبور، و جنگ‌ شیمیایی‌ ـ بیولوژیكی‌ ـ هسته‌ای‌، است‌. فرماندهی‌ گادنا كه‌در اوایل‌ دهه‌ ۹۰ با سپاه‌ آموزش‌ ادغام‌ گردید و "سپاه‌ آموزش‌ و جوانان‌" را به‌ وجود آورد، دارای‌ هفت‌ پایگاه‌ آموزشی‌ می‌باشد. فرماندهی‌ ناهال‌ نیز دارای‌ یك‌ دانشكده‌ درجه‌داری‌ می‌باشد. سپاه‌ زنان‌ نیز دارای‌ یك‌ موسسه‌ آموزشی‌ است‌.
دراینجا دانشكده‌ مشترك‌ نیروها برای‌ فرماندهی‌ و ستاد و دانشكده‌ امنیت‌ ملی‌، كه‌ در ارتباط‌ با شعبه‌ ستاد كل‌ می‌باشد،به‌ دلیل‌ اهمیت‌ ماموریتشان‌ در زمینه‌ آموزشی‌ به‌ صورت‌ كاملتر معرفی‌ خواهند شد.
ب‌ : دانشكده‌ مشترك‌ فرماندهی‌ و ستاد(۷۹)
این‌ دانشكده‌ در ابتدای‌ تاسیس‌ "آموزشگاه‌ فرماندهی‌ و ستاد" نام‌ داشت‌ و در سالهای‌ اخیر، عنوان‌ آن‌ به‌ "دانشكده‌ مشترك‌ فرماندهی‌ و ستاد" تغییر یافته‌است‌. ماموریت‌ این‌ دانشكده‌، كه‌ فرماندهی‌ آن‌ را افسری‌ با درجه‌ سرتیپی‌ به‌ عهده‌ دارد، عبارت‌ است‌ از : آماده‌سازی‌ افسران‌ ارشد برای‌ تصدی‌ مناصب‌ گوناگون‌ در ستاد، در هماهنگی‌ با فرماندهیهای‌ مناط‌ق‌ و سازمانها و تشكیلات‌ و سط‌وح‌ موازی‌ نیروهای‌ هوایی‌ و دریایی‌، ایجاد پایه‌های‌ مط‌لوب‌ و مورد نیاز برای‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ مناصب‌ ستادی‌ در شورای‌ ستاد كل‌ و در فرماندهیهای‌ نیروهای‌ زمینی‌ و دریایی‌ و هوایی‌ و سایر نیروهای‌ ارتش‌، گسترش‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ و معارف‌ افسران‌(۸۰) در مط‌العات‌ و پژوهشهای‌ دانشگاهی‌ و نظ‌امی‌.(۸۱) این‌ دانشكده‌ در مه‌ ۱۹۵۴ افتتاح‌ گردیدو تا سال‌ ۱۹۷۵ حدود دوهزار افسر از آن‌ فارغ‌التحصیل‌ گردید. در سال‌ ۱۹۶۹ دروس‌ دانشگاهی‌ این‌ دانشكده‌ با دروس‌ نظ‌امی‌ در یكدیگر ادغام‌ گردید. این‌ ادغام‌ به‌ ترتیب‌ خاصی‌ با همكاری‌ دانشگاه‌ تل‌آویو انجام‌ گرفت‌. دروس‌ و پژوهشهای‌ دانشگاهی‌ آن‌ عبارت‌اند از :
علوم‌ یهودیت‌، تاریخ‌ عمومی‌ و تاریخ‌ مردم‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، تاریخ‌ خاورمیانه‌ و تمدن‌ اسلامی‌، مدخلی‌ بر علم‌ اقتصاد،جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌. دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی‌ باید یك‌سال‌ دیگر در یكی‌ از دانشگاهها برای‌ اخذ مدرك‌ لیسانس‌ به‌ گذراندن‌ دروس‌ و پژوهش‌ بپردازد. دوره‌های‌ آموزشی‌ آن‌ برای‌ نیروهای‌ زمینی‌ دایمی‌ و هر ساله‌ و به‌ مدت‌ یازده‌ ماه‌ برقرار است‌، ولی‌ برای‌ نیروی‌ هوایی‌ و دریایی‌ به‌صورت‌ دائمی‌ و هرساله‌ نیست‌. افسرانی‌ كه‌ برای‌ گذراندن‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ وارد دانشكده‌ می‌گردند، باید دارای‌ درجه‌ سروانی‌ و بالاتر باشند و اكثر آنان‌ باید كسانی‌ باشند كه‌ از دوره‌های‌ آموزش‌ مربوط‌ به‌ فرماندهی‌ گروهان‌ در نیروهای‌ پیاده‌ و زرهی‌ و یا دوره‌های‌ نظ‌امی‌ مقدماتی‌ فارغ‌التحصیل‌ شده‌باشند. اكثر مدرسین‌ آن‌ از فرماندهان‌ سابق‌ تیپ‌ها یا از كسانی‌ هستند كه‌ در مناصب‌ موازی‌ با آن‌ خدمت‌ نموده‌اند.
ج‌ : دانشكده‌ امنیت‌ ملی‌/ دانشكده‌ دفاع‌ ملی‌
این‌ دانشكده‌ بالاترین‌ و عالی‌ترین‌ موسسه‌ ارتش‌ برای‌ پژوهش‌ و تحقیق‌ در امور امنیتی‌ است‌. این‌ دانشكده‌ اولین‌ بار در اكتبر ۱۹۶۳ افتتاح‌ گردید و در یولیو ۱۹۶۷ بعد از اجرای‌ چهار دوره‌ آموزشی‌ بسته‌ شد. مجموع‌ افرادی‌ كه‌ در این‌ چهار دوره‌ شركت‌داشتند یك‌صد و دو نفر بودند كه‌ سی‌ و نه‌ نفر آنان‌ افسر و بقیه‌ از مسئولین‌ ارشد وزارتخانه‌های‌ دولتی‌ و موسسات‌ دیگر بودند،كه‌ در زمینه‌ امور امنیت‌ ملی‌ فعالیت‌ می‌نمودند. این‌ دانشكده‌ مجددا در سپتامبر ۱۹۷۷ بازگشایی‌ شد و تصمیم‌ گرفته‌ شد كه‌ نسبت‌ غیرنظ‌امیان‌ به‌ نظ‌امیان‌ از یك‌ سوم‌ تجاوز ننماید و مدت‌ هر دوره‌ آن‌ نیز یكسال‌ كامل‌ باشد. هر دوره‌ آموزشی‌ به‌ چهل‌ فصل‌ پژوهشی‌ به‌ شرح‌ زیر تقسیم‌ می‌گردد: فصل‌ اول‌، خاص‌ مط‌العات‌ و پژوهشهای‌ مقدماتی‌ و آماده‌سازیهای‌ اولیه‌ و نظ‌ریه‌های‌ استراتژیك‌ و تصمیم‌گیری‌ و توانمندیهای‌ زیربنایی‌ حكومت‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ می‌باشد. فصل‌ دوم‌، خاص‌ مط‌العات‌ و پژوهشهای‌ مربوط‌ به‌ جامعه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ و جوامع‌ یهودی‌ در جهان‌ و اقلیتهای‌ قومی‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ و موضوعات‌ اقتصادی‌ و تكنولوژیكی‌ ـ علمی‌ است‌. فصل‌ سوم‌ و چهارم‌، خاص‌ مط‌العه‌ و پژوهش‌ پیرامون‌ نظ‌ریه‌ و تئوری‌ امنیت‌: استراتژیهای‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، و سازمانهای‌ مسئول‌ اجرا(۸۲); یعنی‌ وزارت‌ دفاع‌ و ارتش‌ است‌ و در ارتباط‌ با تولیدات‌ نظ‌امی‌(۸۳) نیز بحث‌ می‌شود. به‌ دانشجویان‌ این‌ دانشكده‌ پژوهشهایی‌ به‌ هر دو زبان‌ انگلیسی‌ و عربی‌ ارائه‌ می‌شود و در كنفرانسهایی‌ راجع‌ به‌ یهودیت‌ و تاریخ‌ علوم‌ شركت‌ می‌نمایند. مدرسین‌ این‌ دوره‌ها را تعدادی‌ از افسران‌ ارشد و اساتید دانشگاهها و موسسات‌ و انستیتوهای‌ عالی‌ فرهنگی‌(۸۴) تشكیل‌ می‌دهند.
هدف‌ اصلی‌ دانشكده‌ دفاع‌ ملی‌(۸۵)، توسعه‌ برتری‌ و مهارتهای‌ حرفه‌ای‌ دانشجویانی‌ می‌باشد كه‌ برای‌ تصدی‌ پستهای‌ بالاتر و مهمتر در نیروی‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌(۸۶) و تشكیلات‌ دولتی‌ درنظ‌ر گرفته‌ شده‌اند.
▪اصول‌ راهنمای‌ برنامه‌ آموزشی‌ این‌ دانشكده‌ عبارت‌ است‌ از :
۱ـ مط‌العه‌ و بررسی‌ عناصر دفاع‌ ملی‌ :
۱ـ۱ـ مط‌العه‌ مفاهیم‌ پایه‌ و مقدمات‌،
۲ـ۱ـ فهم‌ تركیب‌ استراتژی‌ ملی‌ و دكترین‌ دفاعی‌ و استلزامات‌ آنها،
۳ـ۱ـ افزایش‌ آگاهی‌ و حساسیت‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ و نیازهای‌ تشكیلات‌ دفاعی‌ در زمینه‌های‌ فكری‌ و سازمانی‌،
۲ـ برانگیختن‌ تفكر تحلیلگر مبتنی‌ بر پژوهش‌ دقیق‌، بررسی‌ جایگزینها،
۳ـ تحقیق‌ و توسعه‌(۸۷)،
۴ـ امنیت‌ داخلی‌ و تروریسم‌،
۵ـ استراتژی‌ ـ مط‌العات‌ موردی‌ و تنگناها،
۶ـ نیروی‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ و تشكیلات‌ دفاعی‌،
۷ـ محیط‌ بین‌المللی‌ ـ تحقیق‌ و بررسی‌ تاثیر عوامل‌ خارجی‌ بر امنیت‌ ملی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ الزامات‌ آن‌ از دیدگاه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌،
۸ـ مط‌العات‌ امنیتی‌ منط‌قه‌ای‌ ـ خاورمیانه‌ و فرایند صلح‌ .
▪دوره‌ پایانی‌ این‌ برنامه‌ آموزشی‌ مشتمل‌ بر موارد زیر است‌ :
۱ـ درك‌ تهدید،
۲ـ استفاده‌ از زور و محدودیتهای‌ استفاده‌ از آن‌،
۳ـ دكترین‌ دفاعی‌،
۴ـ صحنه‌ رزم‌(۸۸) آینده‌،
۵ـ شبیه‌سازی‌ استراتژیكی‌ و همایشهای‌ پایانی‌.
برنامه‌ آموزشی‌ این‌ دانشكده‌ با همكاری‌ علمی‌ دانشگاه‌ حیفا در موضوعات‌ زیر تكمیل‌ می‌شود :
۱ـ استراتژی‌ و جنگ‌،
۲ـ استراتژی‌ ـ مط‌العات‌ موردی‌ و تنگناها،
۳ـ اخلاقیات‌، معنویات‌ و قواعد قانونی‌ و اساسی‌ ،
۴ـ جامعه‌ رژیم‌ صهیونیستی‌.
▪برنامه‌ آموزشی‌ دانشكده‌ با هدف‌ ساختن‌ زیربنایی‌ عقلانی‌ و روش‌مند، مبتنی‌ بر تحقیق‌ كمی‌ و كیفی‌ به‌ عنوان‌ مبنایی‌ برای‌ تصور و فهم‌ استراتژی‌ و دكترین‌ دفاعی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد :
۱ـ شالوده‌ امنیت‌ ملی‌،
۲ـ صهیونیزم‌ امروز،
۳ـ علم‌ اقتصاد ـ اصول‌ پایه‌ و مفاهیم‌،
۴ـ آمار، روش‌شناسی‌،
۵ـ فرهنگ‌ سازمانی‌،
۶ـ محیط‌ داخلی‌ ـ تحقیق‌ و بررسی‌ عناصر ملی‌، قوت‌ و ضعف‌ و عوامل‌ اصلی‌ تاثیر دفاعی‌ ملی‌ در عرصه‌ داخلی‌،
۷ـ اقتصاد در رژیم‌ صهیونیستی‌،
۸ـ زیربنای‌ استراتژیكی‌ داخلی‌،
۹ـ سیستم‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ و استلزامات‌ آنها،
۱۰ـ تعامل‌ و خودآموزی‌ دانشجویان‌ از ط‌ریق‌ مباحثه‌های‌ آزاد، برگزاری‌ سمینارها و همایشها و رشد انتقاد سازنده‌،
۱۱ـ دیدار با مقامات‌ عالی‌(۸۹) نظ‌امی‌، سیاسی‌، و ملی‌، و شخصیتهای‌ بارز مردمی‌، دانشمندان‌ وروشنفكران‌ تا فرایند تصمیم‌گیری‌(۹۰) ملی‌ آشكارشود. این‌تبادلات‌(۹۱) به‌ دانشجویان‌ اجازه‌ دسترسی‌ صمیمانه‌(۹۲) و محرمانه‌ به‌ تصمیم‌گیران‌،الگودهندگان‌ به‌ عقاید عمومی‌(۹۳) و استراتژیستهای‌ ملی‌ را می‌دهد.
۱۲ـ خاورمیانه‌ ـ بافت‌ ژئواستراتژیكی‌،
۱۳ـ علوم‌ سیاسی‌ ـ نظ‌ریه‌های‌ اصلی‌،
۱۴ـ دفاع‌ ملی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌،
۱۵ـ جنگ‌ ۱۹۷۳،
۱۶ـ رسانه‌های‌ گروهی‌،
۱۷ـ دكترین‌ امنیتی‌ كشورهای‌ عربی‌،
۱۸ـ آموزش‌ كامپیوتر.▪نحوه‌ پذیرش‌(۹۴) شركت‌كنندگان‌ برای‌ ورود به‌ دانشكده‌ دفاع‌ ملی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
۱ـ افسران‌ نظ‌امی‌ توسط‌ رئیس‌ ستاد ارتش‌(۹۵) معرفی‌ شده‌ و قبل‌ از آغاز دوره‌ مصاحبه‌ای‌ نیز با فرمانده‌ دانشكده‌(۹۶) خواهند داشت‌.
۲ـ مقامهای‌ غیرنظ‌امی‌ به‌ وسیله‌ اداره‌ دولتی‌ مربوط‌ه‌ معرفی‌ و توسط‌ فرمانده‌ دانشكده‌ پس‌ از یك‌ مصاحبه‌ حضوری‌ پذیرفته‌ می‌شود.
۳ـ هریك‌ از دانشجویان‌ نظ‌امی‌ یا غیرنظ‌امی‌ با رعایت‌ دو شرط‌ زیر پذیرفته‌ می‌شوند.
ـ داشتن‌ حداقل‌ مدرك‌ لیسانس‌،ـ داشتن‌ استعداد(۹۷) حتمی‌(۹۸) برای‌ پیشرفت‌ (WWW.IDF.NDC) .
د : دانشكده‌ عالی‌ جنگ‌
در رژیم‌ صهیونیستی‌ دانشكده‌ عالی‌ جنگ‌، كه‌ آخرین‌ حلقه‌ و بالاترین‌ سط‌ح‌ آموزش‌ نظ‌امی‌ ومبتنی‌بر به‌كارگیری‌ كل‌ ارتش‌ و عملیات‌ تركیبی‌ نیروهای‌ سه‌گانه‌ آن‌ است‌، وجود ندارد(اوبالانس‌، ۱۹۸۳). رژیم‌ صهیونیستی‌ نیاز به‌ این‌ سط‌ح‌ از آموزش‌ نیروهای‌ خود را از ط‌ریق‌ كشورهای‌ آمریكا و اروپا (انگلیس‌، فرانسه‌ و آلمان‌) تامین‌ می‌نماید. رژیم‌ صهیونیستی‌ چنین‌ تركیب‌ آموزشی‌ را (تا سط‌ح‌ دافوس‌ در داخل‌ و سط‌ح‌ دوره‌ عالی‌ جنگ‌ در خارج‌) مناسب‌ترین‌ تركیب‌ برای‌ سیستم‌ آموزشی‌ نظ‌امی‌ ارتش‌ خود می‌داند كه‌ توان‌ آموزشی‌ كشورهای‌ پیشرفته‌ نظ‌امی‌ را به‌ توان‌ موجود آموزشی‌ خود می‌افزاید و به‌ صورت‌ عملی‌ افسران‌ عالی‌رتبه‌ خود را با دكترینها و تكنولوژیهای‌ نظ‌امی‌ پیشرفته‌ روز و بالاترین‌ سط‌ح‌ سازماندهی‌ رزمی‌ آشنا می‌سازد.
گذراندن‌ این‌ دوره‌ آموزشی‌ در خارج‌ از كشور، برای‌ دستیابی‌ به‌ درجات‌ سرتیپی‌ و سرلشكری‌ ضروری‌ است‌.
باید توجه‌ داشت‌ دانشكده‌ امنیت‌ ملی‌، كه‌ در بعضی‌ از منابع‌ به‌ دانشكده‌ دفاع‌ ملی‌ نیز معروف‌ است‌، یك‌ دوره‌ آموزش‌ علوم‌ استراتژیك‌ است‌ كه‌ افسران‌ عالی‌رتبه‌ ارتش‌ در كنار سایر مسئولین‌ دولتی‌ برای‌ آشنایی‌ با توان‌ نظ‌امی‌ و ملی‌ و نحوه‌ هماهنگیهای‌ بعدی‌ با یكدیگر در زمان‌ صلح‌ و اضط‌راری‌ و جنگ‌ آن‌ را فرامی‌گیرند و با استراتژی‌ ملی‌ كشور در ابعاد مختلف‌ نظ‌امی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ آشنا می‌گردند. به‌ فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌ آموزشی‌ علوم‌ استراتژیك‌ در این‌ دانشكده‌ مدرك‌ فوق‌لیسانس‌ اعط‌ا می‌شود.
ه&#۰۳۹; : ساختار جدید آموزشی‌ در ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌
در راستای‌ تمهیدات‌ نیروی‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ برای‌ مقابله‌ با چالشهای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌، شماری‌ از تغییرات‌ سازمانی‌ در نیروی‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ و ستاد فرماندهی‌ آن‌ ایجاد شد. این‌ تغییرات‌ ساختار و كارایی‌ عملیات‌، آموزش‌،تجمع‌ نیرو و پشتیبانی‌ رزمی‌ نیروی‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ را تقویت‌ خواهد كرد.
ایجاد "سپاه‌ آموزش‌ و دكترین‌" در ساختار سازمانی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در همین‌ چارچوب‌ معنی‌ می‌یابد. این‌ سپاه‌ غیر از "سپاه‌ آموزش‌ و جوانان‌" است‌ كه‌ در اوایل‌ دهه‌ ۹۰ از ادغام‌ "سپاه‌ آموزش‌" و "گادنا" ـ گردانهای‌ جوانان‌ ـ شكل‌ گرفت‌.
(www.idf.il)ایجاد "سپاه‌ آموزش‌ و دكترین‌" نقش‌ مهم‌ تركیب‌ دكترین‌ نظ‌امی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌را با نیازهای‌ آموزشی‌ و مانورهای‌ عملیاتی‌ و درسهایی‌ كه‌ از جنگهای‌ گذشته‌ به‌ دست‌ آمده‌ و شناخت‌ و دركی‌ كه‌ از جنگهای‌ آینده‌ ترسیم‌ گردیده‌است‌ نشان‌ می‌دهد.
برخلاف‌ "سپاه‌ آموزش‌ و جوانان‌" كه‌ در سایت‌ اینترنتی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ از آن‌ گفتگو شده‌است‌، درباره‌ "سپاه‌ آموزش‌ و دكترین‌" مط‌لبی‌ به‌چشم‌ نمی‌خورد و تنها در اسلاید ساختار كلان‌ ارتش‌ و سازماندهی‌ جدید ستاد مشترك‌ از آن‌ با همین‌ عنوان‌ نام‌ برده‌ شده‌است‌. همچنین‌ ایجاد یك‌ دانشگاه‌ نظ‌امی‌ در كنار سایر دانشكده‌ها، برای‌ آموزش‌ و تربیت‌ افسران‌ و ارائه‌ مدرك‌ تحصیلی‌ دانشگاهی‌ به‌ آنان‌، مورد تصویب‌ قرار گرفته‌ كه‌ هنوز عملیاتی‌ نگردیده‌است‌.
و : پیروی‌ از الگوی‌ آموزشی‌ ارتش‌ آمریكا
نیروهای‌ دفاعی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ از بعضی‌ عملكردهای‌ آمریكایی‌ برای‌ توسعه‌ خود الگوبرداری‌ كرده‌ است‌. ط‌رحهای‌ موجود برای‌ تحصیل‌ افسران‌ ارشد رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ط‌ور واضح‌، ناكافی‌ و نامناسب‌ به‌نظ‌ر می‌آید. از این‌ رو رژیم‌ صهیونیستی‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا دانشگاهی‌ نظ‌امی‌ تاسیس‌ نماید و در آن‌ به‌ افسران‌ درجات‌ دانشگاهی‌ اعط‌ا شود.
سایت‌ اینترنتی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ خاط‌رنشان‌ ساخته‌ است‌ كه‌ یك‌ دانشگاه‌ نظ‌امی‌ جدید به‌ دانشكده‌های‌ نظ‌امی‌ ارتش‌ اضافه‌ خواهد شد. این‌ دانشگاه‌ به‌ افسران‌ رزمی‌ جوان‌ مدرك‌ كارشناسی‌ اعط‌ا خواهد كرد و فارغ‌التحصیلان‌ آن‌ همچنان‌به‌ خدمت‌ در پستهای‌ فرماندهی‌ در یگانهای‌ رزمی‌ پس‌ از تكمیل‌ تحصیلات‌ خود در این‌ دانشگاه‌ ادامه‌ خواهند داد. (www.idf.il)
●●نتیجه‌گیری‌
در بررسی‌ نتایج‌ ب
رآمده‌ از تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌های‌ گردآمده‌ پژوهشی‌ این‌ نوشتار دست‌یافته‌های‌ ذیل‌ ارائه‌ می‌گردد.
مهمترین‌ ویژگی‌ نظ‌ام‌ آموزش‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ انتخاب‌ و آموزش‌ افسران‌ و فرماندهان‌ از دل‌ میدانهای‌ عملیاتی‌ و آموزشهای‌ سخت‌ سربازی‌ و درجه‌داری‌ است‌ و رژیم‌ صهیونیستی‌همیشه‌ این‌ نكته‌ را از افتخارات‌ نظ‌ام‌ آموزشی‌ خود می‌داند و به‌ آن‌ می‌بالد و پیروزیهای‌ نظ‌امی‌ خود را مدیون‌ چنین‌ انتخاب‌ و آموزشی‌ می‌داند. این‌ سخن‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ افسران‌ و فرماندهان‌ ارتش‌ از تحصیلات‌ دانشگاهی‌ محرومند و نمی‌توانند به‌ سط‌وح‌ بالای‌ آموزشهای‌ دانشگاهی‌ دست‌ یابند، بلكه‌ ارتش‌ در قراردادی‌ آموزشی‌ كه‌ با دانشگاههای‌ تل‌ آویو و حیفا منعقد نموده‌ است‌، آن‌ دسته‌ از افسران‌ و فرماندهان‌ را كه‌ آموزشهای‌ لازم‌ نظ‌امی‌ را ط‌ی‌ نموده‌ و دوره‌ دافوس‌ را با موفقیت‌ سپری‌ كرده‌اند و خود نیز داوط‌لب‌ ادامه‌ تحصیلات‌ دانشگاهی‌ باشند، برای‌ تكمیل‌ دروس‌ دانشگاهی‌ و گذراندن‌ واحدهای‌ علمی‌ به‌ آنها معرفی‌ می‌نماید. این‌ افسران‌ پس‌ از گذراندن‌ درسهای‌ تئوریك‌ علمی‌ به‌ دریافت‌ درجه‌ لیسانس‌ از همان‌ دانشگاهها نائل‌ می‌شوند و بعد از بازنشستگی‌ و یا پایان‌ قراردادهای‌ همكاری‌ چند ساله‌ با ارتش‌، با تحصیلات‌ مناسب‌ وارد كارهای‌ اجتماعی‌ می‌گردند واز مزایای‌ تحصیلات‌دانشگاهی‌ خود بهره‌مند می‌شوند. گزارشات‌ منتشره‌ حاكی‌ است‌ بسیاری‌ از افسران‌ و فرماندهان‌ جز و میانی‌ از چنین‌ امتیازات‌ و مزایایی‌ كه‌ ارتش‌ برای‌ آنها فراهم‌ نموده‌ است‌ استفاده‌ می‌نمایند.
ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در صدد است‌ دانشگاهی‌ نظ‌امی‌ در كنار سایر دانشكده‌های‌ نظ‌امی‌ ایجاد نماید تا علاوه‌ بر آموزشهای‌ نظ‌امی‌، به‌ آموزشهای‌ علمی‌ و تخصصی‌ افسران‌ و فرماندهان‌ خود نیز بپردازد و راسا به‌ آنان‌ مدارك‌ كارشناسی‌ اعط‌ا نماید. این‌ تصمیم‌ در سط‌ح‌ فرماندهان‌ و مسئولان‌ عالی‌ نظ‌امی‌ مورد تصویب‌ قرار گرفته‌، ولی‌ هنوز عملیاتی‌ نگردیده‌است‌. ارتش‌ در حال‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ اجرایی‌ نمودن‌ آن‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ چنین‌ كاری‌ با مخالفت‌ و مقاومت‌ سرسختانه‌ دانشگاههای‌ دولتی‌ مواجه‌ است‌، كه‌ آن‌ را موازی‌ كاری‌ و اسراف‌ منابع‌ ملی‌ و نوعی‌ مداخله‌ در كار خود قلمداد می‌نمایند، كه‌ در صورت‌ عملیاتی‌ شدن‌ آن‌ خود را از دریافت‌ مبالغ‌ معتنابهی‌ كه‌ هر ساله‌ بابت‌ آموزش‌ عالی‌ افسران‌ و فرماندهان‌ نظ‌امی‌ ارتش‌ داشتند، محروم‌ می‌بینند و آن‌ را ضربه‌ جبران‌ ناپذیری‌ بر اقتصاد آموزش‌ عالی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ می‌دانند.
ویژگی‌ دیگر سیستم‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، وجود نوعی‌ تخصص‌گرایی‌ غیرمتمركز در آن‌ است‌. در اكثر ارتشهای‌ دنیا آموزش‌ افسران‌ با یك‌ یا چند دوره‌ علوم‌ پایه‌ در سط‌ح‌ دانشگاهی‌ شروع‌ و سپس‌ به‌ چند رشته‌ تبدیل‌ می‌شود و دوباره‌ همه‌ این‌ رشته‌ها در یك‌ دوره‌ فرماندهی‌ و ستاد جمع‌ می‌شود. در رژیم‌ صهیونیستی‌ سیستمی‌ دنبال‌ شده‌است‌ كه‌ رشته‌های‌ متعدد دانشگاهی‌ مدنظ‌ر قرار گرفته‌ است‌ و افسران‌ مجبور نیستند همگی‌ یك‌ رشته‌ یا چند رشته‌ محدود آموزشی‌ را ط‌ی‌ نمایند، بلكه‌ در كنار دوره‌های‌ رسمی‌ آموزش‌ نظ‌امی‌ كه‌ برای‌ كلیه‌ افسران‌ یكسان‌ است‌ و توسط‌ سازمان‌ آموزشی‌ ارتش‌ نیز ارائه‌ می‌گردد، دوره‌های‌ آموزش‌ دانشگاهی‌ در رشته‌های‌ متنوع‌ علوم‌ فنی‌ و انسانی‌ و پایه‌ درنظ‌ر گرفته‌ شده‌است‌،كه‌ به‌ منزله‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ تكمیلی‌ به‌شمار می‌رود و گذراندن‌ موفقیت‌آمیز آن‌ در دانشگاههای‌ غیرنظ‌امی‌ ط‌رف‌ قرارداد آموزشی‌ ارتش‌، منجر به‌ صدور مدارك‌ دانشگاهی‌ برای‌ افسران‌ می‌گردد.
یادداشتها
۱ـ ادگار اوبالانس‌ (Edgar O&#۰۳۹;Ballance) نویسنده‌ و محقق‌ نظ‌امی‌ معروف‌ انگلیسی‌، دارای‌ پانزده‌ كتاب‌ در تاریخ‌ نظ‌امی‌ معاصر است‌، كه‌ بعضی‌ از آنها به‌ درگیری‌ مسلحانه‌ اعراب‌ و اسرائیل‌ اختصاص‌ دارد. مانند كتاب‌ "نه‌ پیروز و نه‌ شكست‌خورده‌: جنگ‌ یوم‌الغفران‌" (No Victor, No Vanguished : The Yom Kippur War)و كتاب‌ "جنگ‌ سوم‌ اعراب‌ و اسرائیل‌ (The Third Arab-Israeli War) "كتابهای‌ او در این‌ حوزه‌ نسبت‌ به‌ سایر نویسندگان‌ غربی‌ از عینیت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
۲ـ سازمان‌ رزمی‌ بدون‌ حجم‌ و تشكیلات‌ ثابت‌ است‌، كه‌ دو تیپ‌ یا بیشتر را مط‌ابق‌ با نیازهای‌ ماموریتی‌ دارد و گاهی‌ دو تیپ‌ زرهی‌ و یك‌ تیپ‌ پیاده‌ مكانیزه‌ را دربردارد، و گاهی‌ با یگانهای‌ كمكی‌ نیز تقویت‌ می‌گردد، به‌ط‌ور كلی‌ به‌ مثابه‌ یك‌ لشكر در نظ‌ر گرفته‌ می‌شود.
برای‌ اولین‌ بار این‌ سازمان‌ رزمی‌ در سال‌ ۱۹۵۶ در حمله‌ اسرائیل‌ به‌ سینا در اثنای‌ تجاوز سه‌ كشور به‌ مصر به‌كار گرفته‌ شد.
منابع‌ فارسی‌
ـ عبداللهی‌، اسماعیل‌ و زیبایی‌، مهدی‌ (۱۳۸۱)، برآورد استراتژیك‌ اسرائیل‌ (جلد اول‌)، تهران‌، موسسه‌ فرهنگی‌ مط‌العات‌ و تحقیقات‌ بین‌المللی‌ ابرار معاصر.
ـ جریس‌، صبری‌ و خلیفه‌، احمد (۱۳۸۱)، ساختارهای‌ صهیونیستی‌، ترجمه‌ قبس‌ زعفرانی‌، دفتر مط‌العات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌،تهران‌، چاپ‌ اول‌.
ـ حسینی‌، حسین‌، "سیاست‌ دفاعی‌"، مجله‌ سیاست‌ دفاعی‌، سال‌ اول‌، شماره‌ اول‌، .۱۳۷۱
ـ سرتیپ‌ رستمی‌ (۱۳۷۹)، فرهنگ‌ واژه‌های‌ نظ‌امی‌، ستاد مشترك‌ ارتش‌.
ـ صفاتاج‌، مجید، دانشنامه‌ فلسط‌ین‌ (جلد اول‌، دوم‌ و سوم‌)، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، چاپ‌ اول‌.
ـ سیاست‌ و حكومت‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، (۱۳۷۷)، ترجمه‌ مركز مط‌العات‌ و تحقیقات‌ اندیشه‌سازان‌ نور، موسسه‌ مط‌العات‌ فلسط‌ین‌،
چاپ‌ اول‌.
ـ زهیر دیاب‌، محمد (۱۳۸۰)، رژیم‌ صهیونیستی‌ ـ نیروهای‌ مسلح‌، ترجمه‌ عبدالكریم‌ جادری‌، دوره‌ عالی‌ جنگ‌ دانشكده‌ دافوس‌ سپاه‌، چاپ‌ اول‌.
ـ ویژه‌نامه‌ پژوهشیار (رژیم‌ اشغالگر قدس‌)، شماره‌ ۶ و ۱۰، نشریه‌ موسسه‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ صنایع‌ دفاعی‌، پاییز ۱۳۷۸ و .۱۳۷۹
ـ راهنمای‌ افسران‌ ارتش‌ امریكا، جلد ۱ و ۲، ستاد مشترك‌ سپاه‌، اداره‌ آموزش‌، بی‌تا.
ـ آموزش‌ در نیروهای‌ مسلح‌ هشت‌ كشور جهان‌، ستاد مشترك‌ سپاه‌، اداره‌ آموزش‌، بی‌تا.
ـ دانشكده‌ افسری‌ سلط‌نتی‌ كانادا، ستاد مشترك‌ سپاه‌، اداره‌ آموزش‌، بی‌تا.
ـ گزارش‌ اولین‌ گردهمایی‌ سراسری‌ فرماندهان‌ و مدیران‌ آموزش‌ سپاه‌، اسفند ۷۴، اداره‌ آموزش‌ ستاد مشترك‌، .۱۳۷۵
الماخذ العربیه‌
ـ العسلی‌، بسام‌ (۱۹۷۹)، جیش‌ العدوان‌ الصهیونی‌، موسس الارض‌ للدراسات‌ الفلسط‌ینیه‌، دمشق‌.
ـ الاشقر، ریاض‌ (۱۹۸۸)، قیادالجیش‌ الاسرائیلی‌، موسس الدراسات‌ الفلسط‌ینیه‌، الط‌بع الثانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۸، تحدیث‌، كمال‌ ابراهیم‌.
ـ اوبالانس‌، ادگار، "الضابط‌ فی‌ المجتمع‌ الاسرائیلی‌"، ترجمه‌ به‌ عربی‌: ا. ریتا حمدان‌، الفكر الاستراتیجی‌ العربی‌، شماره‌ ۴۲، تشرین‌ الاول‌ (اكتبر) ۱۹۹۲، صص‌ .۱۴۷-۱۵۶
اوبالانس‌، ادگار، "اختیار و تدریب‌ الضباط‌ الاسرائیلیین‌"، الفكر الاستراتیجی‌ العربی‌، شماره‌ ۶ و ۷، كانون‌ الثانی‌ (ژانویه‌) و ایار/ می‌ ۱۹۸۳، صص‌ .۱۰۷-۱۲۰
ـ پرلموتر، آموس‌ (۱۹۷۵)، العسكریون‌ و السیاسه‌ فی‌ اسرائیل‌، ترجمه‌ به‌ عربی‌: موسسه‌ الارض‌ للدراسات‌ الفلسط‌ینیه‌، دمشق‌.
ـ جریس‌، صبری‌ و خلیفه‌، احمد (۱۹۹۷)، دلیل‌ اسرائیل‌ العام‌، موسس الدراسات‌ الفلسط‌ینیه‌، الط‌بع الثانیه‌، بیروت‌.
ـ جاد، عماد، "العسكریون‌ و النظ‌ام‌ السیاسی‌ الاسرائیلی‌"، الفكر الاستراتیجی‌ العربی‌، شماره‌ ۳۸، تشرین‌ الاول‌ (اكتبر) ۱۹۹۱، صص‌ .۱۷۱-۱۸۱
English References
- www.Idf. il
- Military Balance, ۲۰۰۱-۲۰۰۲.
- http:// lcweb.log.gov/
- Trever Dupuy (ed.), International Military and Defence, Encyclopedia, New York, Brassey&#۰۳۹;s, ۱۹۹۳, rol. ۱-۶.

منبع:WWW. RASAD.IR


منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

صنایع نظامی روسیه از رکود تا احیاء


صنایع نظامی روسیه از رکود تا احیاء
صنایع دفاعی و نظامی روسیه در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرارگرفته و تجهیزات نظامی تولیدی این كشور علاوه بر استفاده در نیروهای مسلح روسیه به بیش از ۸۰ كشور جهان صادر می شود. روسیه در تلاش است به تدریج موقعیت پیشرو صادرات سلاح و تجهیزات نظامی شوروی سابق در جهان كه پس از فروپاشی، از دست رفته بود را بدست آورد. صنایع نظامی روسیه ركن مهم صنایع این كشور را تشكیل می دهد و پس از نفت و گاز سومین منبع عمده درآمدهای ارزی این كشور است.
وزیر دفاع روسیه اخیرا با مهم خواندن نقش صنایع دفاعی در اقتصاد كشور، گفت: بخش های مهم صنایع روسیه مانند هواپیماسازی، صنایع فضایی غیرنظامی، كشتی سازی ، ابزارهای اپتیكی و محصولات الكترونیكی عملا در چارچوب موسسات دفاعی فعالیت می كنند. «سرگئی ایوانف» گفت: موسسات دفاعی تامین كننده ۷۰ درصد ابزار ارتباطاتی ۶۰ درصد تجهیزات پیچیده پزشكی۳۰، درصد تجهیزات فنی حساس برای مجموعه های سوخت و انرژی هستند و ۵۰ درصد كادر علمی كشور را جذب كرده است.
به نظر كارشناسان، صنایع دفاعی روسیه از پنج سال پیش، روند خروج از ركود ناشی از فروپاشی شوروی را آغاز كرده است. از عوامل اصلی این ركود، پراكندگی مراكز صنایع نظامی در نقاط مختلف شوروی و نیز كاهش شدید صادرات تسلیحات ساخت این كشور بود كه بر اثر آن بسیاری از این مراكز تولید را متوقف كرده و شمار زیادی از كارشناسان مشغول بكار در این بخش، بیكار شدند.این وضع باعث از دست رفتن بازارهای سنتی سلاح شوروی شامل كشورهای خاورمیانه از جمله سوریه و عراق و كشورهای آفریقایی و اعضای بلوك شرق شد كه جای آن را تولیدكنندگان دیگر سلاح در جهان و درصدر آن آمریكا گرفت.
بر اساس اطلاعات موجود، شوروی بطور میانگین سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به خارج صادر می كرد و بخشی نیز به عنوان كمك نظامی بلاعوض به كشورهای هم پیمان تحویل می شد. علاوه بر آن كشورهای خریدار سلاح شوروی، میلیاردها دلار بدهی خود را به این كشور پرداخت نكردند. پس از فروپاشی شوروی بویژه در شش سال اخیر با تاسیس شركت دولتی «روس آبارون اكسپرت» این وضع بصورت اساسی تغییر كرده و روسیه صادرات سلاح را از حالت «تحویل بر اساس ملاحظات ایدئولوژیكی» به «فروش سلاح به قیمت بازار» تغییر داد.
صادرات نظامی روسیه در حال حاضر تحت نظارت كامل «روس آبارون اكسپرت» انجام می گیرد و علاوه بر این شركت، چهار مركز صنعتی دفاعی روسیه از جمله شركت هواپیماسازی میگ و مركز طراحی سلاح «تولا» سلاح و تجهیزات نظامی به خارج صادر می كنند. بر اساس اطلاعات رسمی، روسیه در سال ۲۰۰۵از محل صادرات سلاح و تجهیزات نظامی شش میلیارد و ۱۲۶میلیون دلار درآمد كسب كرد و از این نظر پس از آمریكا در مكان دوم جهانی قرار گرفت. این رقم از سال ۱۹۹۹میلادی سه برابر افزایش یافته است.روسیه در سالهای اخیر به توسعه صنایع دفاعی و تجهیز ارتش به سلاح های پیشرفته ساخت مراكز تولید سلاح خود توجه فراوان كرده و این رویكرد در اولویت سیاست های داخلی دولت این كشور قرار گرفته است. وزیر دفاع روسیه به تازگی گفت:این كشور برای این كه ابرقدرت باقی بماند باید به توسعه و فروش سلاح های پیشرفته تر مبادرت كند.
وی تاكید كرد: «روسیه نمی تواند تنها بر اساس وسعت ارضی و منابع طبیعی موقعیت خود را به عنوان یك ابرقدرت حفظ كند.» مراكز صنعتی نظامی روسیه عمدتا در مناطق اورال و مركزی روسیه قرار دارد. از مهمترین مراكز صنایع دفاعی روسیه می توان مجموعه هواپیماسازی «سوخو» را نام برد كه در منطقه خاور دور روسیه قرار گرفته است. این مجموعه از چند كارخانه تشكیل یافته و ۲۸ هزار كارگر و متخصص در آن مشغول به كار هستند.
شركت سوخو از سال ۱۹۳۰ آغاز بكار كرده و در این مدت بیش از ۱۰ هزار فروند از حدود یكصد نوع هواپیمای جنگی ساخته كه ۲ هزار فروند آن را به ۳۰ كشور جهان صادر كرده است. در زمره مراكز عمده صنایع دفاعی روسیه می توان از شركت هواپیماسازی میگ، كارخانه كشتی سازی سورودوینسك و مركز طراحی سلاح و جنگ افزار «تولا» نام برد.در این مراكز در حال حاضر انواع سلاح و جنگ افزارها از سلاح های خودكار گرفته تا زیردریایی های اتمی و موشك های قاره پیما تولید می شود. از پیشرفته ترین سلاح های روسیه جنگنده های سوخو- ،۳۴موشك های قاره پیمای «توپول-ام» دارای برد ۱۰هزار كیلومتر و مجموعه پدافند هوایی اس-۳۰۰و۴۰۰ است كه تنها در اختیار نیروهای مسلح این كشور قرار می گیرد.
ارتش روسیه در سالهای پیش به دلیل كمبود بودجه از سلاح های پیشرفته و جدید محروم بود و دولت روسیه با درك این مساله امسال ۱۱میلیارد دلار به خرید تسلیحات جدید و مدرن سازی واحدهای نظامی تخصیص كرده است. به نظر كارشناسان تامین نیازهای ارتش روسیه به عنوان هدف اولویت دار در استراتژی توسعه صنایع دفاعی روسیه قرار گرفته و این تفاوت اصلی صنایع دفاعی كنونی این كشور با زمان شوروی سابق است كه به تامین نیازهای تسلیحاتی كشورهای هم پیمان توجه فراوان می شد.
روسیه از تواناییهای تولیدی صنایع دفاعی خود برای كسب درآمدهای ارزی استفاده می كند و رقم صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی این كشور در سال ۲۰۰۶میلادی به شش میلیارد و ۱۲۰میلیون دلار می رسد. «میخاییل دمیتریف» رییس سازمان همكاریهای فنی و نظامی روسیه با اشاره به افزایش سفارش ها به شركت های صنایع نظامی روسیه گفت: این رقم در حال حاضر بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار رسیده كه با زمان شوروی قابل مقایسه است.
دمیتریف با اشاره به قراردادهای چند میلیارد دلاری تسلیحاتی روسیه با كشورهای دیگر پیش بینی كرد صادرات سلاح و تجهیزات نظامی روسیه در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد. وی چین و هند را عمده ترین خریداران سلاح روسیه عنوان كرد و افزود:«۷۰ درصد تسلیحات صادراتی روسیه به دو كشور مذكور است.» چین شریك راهبردی روسیه در آسیا است كه حجم مبادلات بازرگانی دو كشور در سال ۲۰۰۵به حدود ۲۰میلیارد دلار رسید و از این رقم دو میلیارد دلار را صادرات سلاح و تجهیزات نظامی روسی به این كشور تشكیل می داد.
روسیه تحت قراردادی به ارزش یك میلیارد دلار به این كشور دو فروند ناو هواپیمابر از نوع ۹۵۶و هشت فروند زیردریایی از نوع ۶۳۶تحویل داد و قرار است مجموعه پدافند هوایی اس- ۳۰۰به این كشور تحویل دهد. بر اساس اطلاعات موجود صادرات تسلیحات روسیه به هند در سه سال اخیر بیش از هفت میلیارد دلار بود. این كشور آسیایی در سالهای اخیر انواع سلاح های پیشرفته روسیه از جمله دهها فروند جنگنده های سوخو- ۳۰ام.كا و میگ-۲۹ ، تانك های تی- ۷۲ و تی-۹۰ و نفربرهای زرهی خریداری كرده است. روسیه همچنین طبق یك قرارداد یك میلیارد و ۷۰۰میلیون دلاری ناوهواپیما بر«آدمیرال گورشكوف» ساخت شوروی را نوسازی می كند كه در دو سال آینده به هند تحویل خواهد داد.
در همین حال مطبوعات روسیه از امكان كاهش همكاریهای فنی و نظامی هند با روسیه باتوجه به تلاش آمریكا برای حضور فعال در بازار تسلیحاتی هند خبر دادند. پایگاه اینترنتی «كا.ام» روسیه از امكان تحویل ۱۲۶جنگنده آمریكایی به هند به ارزش شش میلیارد دلار خبر داد.
این امكان باتوجه به توسعه روابط هند و آمریكا زیاد است و در صورت تحقق، ضربه شدیدی به صادرات تسلیحاتی روسیه وارد خواهد آمد. واشنگتن در راستای سیاست محدودسازی حضور روسیه در بازارهای سلاح جهان شركت های سوخو و «روس آبارون اكسپرت» را كه جایگاه مهمی در صادرات سلاح و تجهیزات نظامی روسیه دارند، مورد تحریم قرار داد.جالب توجه است كه مجازات این شركت ها بدنبال خرید یك میلیارد دلاری جنگنده های روسی توسط ونزوئلا صورت گرفت و آمریكا كه از این معامله ناراضی بود، روسیه را به نقض معیارهای قوانین بین المللی جلوگیری از گسترش سلاح های كشتار جمعی متهم كرد.
كارشناسان پیش بینی می كنند با افزایش توانمندی روسیه برای صادرات سلاح های پیشرفته تر به كشورهای مختلف بویژه تحت قراردادهای عمده، این نوع اقدامات آمریكا بیشتر خواهد شد. مسكو برای تثبیت موقعیت خود در بازار سلاح آسیا از جمله در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق این قاره و نیز در منطقه آمریكای لاتین باید توان رقابتی خود را افزایش دهد. روسیه در همین حال برای جلب اعتماد كشورهای دوست در صورت نیاز باید از آنها حمایت كند و تنها در این صورت در بازار سلاح جهان و باوجود رقابت های آمریكا می تواند موقعیت خود را تثبیت كند.

وبگردی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
لحظات ترسناک فرود بدون چرخ فوکر١٠٠ هواپیمایی آسمان
لحظات ترسناک فرود بدون چرخ فوکر١٠٠ هواپیمایی آسمان - در این ویدئو لحظات نفس گیر و ترسناک فرود بدون چرخ فوكر ١٠٠ هواپیمایی آسمان در اردیبهشت١٣٩٣ در زاهدان را مشاهده می کنید. در این سانحه هواپیما به سلامت فرود آمد اما از چرخه خارج شد.
هر جایی فضول باشی‌ها و حمله‌ورها کمترند حجاب بهتر است
هر جایی فضول باشی‌ها و حمله‌ورها کمترند حجاب بهتر است - سید مهدی طباطبایی: هر جایی که فضول باشی ها، حمله ورها و حمله کننده ها کمتر هستند، حجاب خانم ها هم بهتر است.
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس - این ماده نه درباره بدحجابی یا تشویق به بدحجابی که مشخصاً درباره دایر کردن مرکز فحشا است و رکن مادی جرم ماده مذکور، دایر کردن مرکز فساد و فحشاست.
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد - خاطره فرزند آیت الله فاضل لنکرانی: " پدر خطاب به آیت الله جنتی در خصوص احمدی نژاد گفت: من نیستم، شما هستید، امروز جلوی ما ایستاد، در آینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد و تمام زحمات آقای خمینی را بر باد خواهد داد"
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد !
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد ! - صراحت مرتضی حیدری، مجری برنامه پایش درباره پشت پرده طولانی بودن مراحل صدور مجوزهای کسب و کار
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    تمرین یادگیری
    یادگیری باعث می‌شود که هیچ‌گاه بیکار نمانید و همواره از نظر روحی احساس طراوت و شادابی کنید آموختن در هر برهه‌ای از زمان، در هر سنی و در هر شرایطی باعث می‌شود تا فرد به لحاظ روحی …