سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 18 May, 2021

ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونی
هدایای تبلیغاتی مدیرگیفت
دستگاه بسته بندی
کانال فلکسیبل
گیت کنترل تردد
مجله ویستا

ذرت دانه ای و علوفه ای


ذرت دانه ای و علوفه ای
ذرت گیاهی است ازخانواده Poaceae ، دگرگشن مخصوص نواحی گرم ومعتدل. مبدا آن آمریکای مرکزی وجنوبی است واحتمالاً توسط هجوم استعمارگران ویاتوسط زائران مکه وارد ایران شده است وسابقه کشت آن درقاره‌های اروپا ،آسیا، آفریقا واقیانوسیه چندان طولانی نیست. متوسط عملکرد این گیاه دردنیا بعد ازگندم وبرنج مقام سوم را درمیان غلات دارا بوده .
الف) کاشت
- زمینی را انتخاب کنیدکه امکان آبیاری به راحتی فراهم باشد.
- درکشت بهاره از اواسط فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ودرکشت تابستانه ازاول تا پانزدهم تیرماه می‌توان به کشت این گیاه دراستان اقدام کرد.
تذکر: ترجیحاً برای جلوگیری ازخسارت گرما درمرحلة گرده افشانی ازکاشت ذرت دانه ای SC۷۰۴ درزمانیکه گرده افشانی درمردادماه صورت می‌پذیرد اجتناب نمائید .فاصله زمانی کاشت تا گرده افشانی حدوداً ۶۰ روز است.
- ازبذر هیبرید ضدعفونی شده برای کاشت استفاده نمائید.
- برای کاشت می‌توانید ازردیفکارهای مکانیکی وترجیحاً ردیفکار پنوماتیک استفاده نمائید.
- ۲۰ کیلوگرم بذر را بافاصله خطوط ۷۵ سانتی متر ازیکدیگر وفاصله بوته های روی ردیف ۲۰-۱۸ سانتی متر کشت نمائید.
- برای دسترسی به سبز یکنواخت حتماً قبل ازکاشت مزرعه را آب‌تخت نمائید.
ب) داشت
- روزهای اول بعداز سبزشدن مزرعه را مورد بازدید قراردهید. درصورت مشاهده بوته های خشک شده، خاک پای بوتة خشک شده را کنارزده به‌طور حتم لاروهای سیمی یا اگروتیس را مشاهده می‌نمائید. درصورت بالا بودن خسارت نسبت به محلولپاشی ۳ کیلوگرم درهکتار سوین ویا طعمه پاشی با سم فوق اقدام نمائید.
کود مورد نیاز- برای مصرف کود بهتر است نسبت به تجزیه خاک مزرعه اقدام نمائید درصورت عدم دسترسی دریک توصیه عمومی ۳۰۰ کیلوگرم کودفسفات آمونیوم و ۲۰۰-۱۰۰ کیلوگرم پتاس قبل ازکاشت و ۴۰۰ کیلوگرم اوره (۲۰۰ کیلوگرم قبل ازکاشت+ ۲۰۰ کیلوگرم دردومرحله آبیاری به‌صورت سرک) داده شود. البته میزان کود مصرفی به میزان حاصلخیزی خاک ومحصول قبلی بستگی دارد.
▪ کنترل علف‌های هرز- برای کنترل علف‌‌های هرز درسه مرحله می‌توان اقدام کرد :
۱) از سم ارادیکان به میزان ۵ لیتر درهکتار چند ساعت قبل ازکاشت مصرف وبادیسک با خاک مخلوط نمائید.
ـ تذکر: وقتی خاک به اندازه کافی مرطوب باشد اثر پذیری علف‌کش بیشتر است.
۲) ازسموم آترازین به مقدار یک کیلوگرم درهکتار وآلاکلر( لاسو ) ۵-۳ لیتر درهکتار بعد ازکاشت تا قبل ازسبز شدن ذرت به‌صورت محلول‌پاشی درسطح مزرعه می‌توانید استفاده نمائید.
۳) از سم تو فوردی ( ۲.۴.D )به میزان ۵/۱-۱لیتر در هکتار بعد از کاشت وپس از سبزشدن ذرت زمانیکه ارتفاع گیاه۲۰-۱۵ سانتیمتر باشد، به‌صورت محلول‏پاشی در سطح مزرعه می‌توان استفاده کرد.
▪ آبیاری
بعد از کاشت در صورت فراهم بودن رطوبت مناسب وحرارت حدود ۲۰-۱۵درجه، بذور بعد از حدود ۷-۲روز سبز می‌شوند. با توجه به وضعیت آب وهوائی در صورت کمبود رطوبت از ۱۵روز بعد از سبز اقدام به اولین آبیاری نمایید.
- قبل از آبیاری دوم، حدوداً در مرحله ۶-۵ برگی که ارتفاع گیاه حدود۲۰-۱۵سانتیمتر می‌باشد، برای کنترل مکانیکی علف‌‌های هرز وهوا دهی پای بوته از فاروئر(پنجه غازی )جهت ایجاد فارو وسله شکن استفاده نمایید.
- آبیاری های بعدی تا مرحلة شیری شدن باتوجه به نیاز مزرعه حدوداً هر۱۵ روز یکبار ادامه خواهدداشت. تأمین آب مورد نیاز گیاه درمرحلة گرده افشانی ازاهمیت زیادی برخوردار است.
▪ آفات
اگر کشت بهاره داشته باشیم احتیاج به کنترل شیمیائی آفات کم احساس می‌شود ولی درکشت های تابستانه برای کنترل ساقه خوار‌ها (سزامیا وپیرائوستا ) وهمچنین کرم قوزه پنبه، دوبار به فاصله ۱۵ روز یکبار حدوداً از اواخر تیرماه اقدام به سمپاشی با سم نواکرون به میزان ۵/۱ –۱ لیتر درهکتار به همراه یک کیلوگرم لاروین نمائید.
ج) برداشت
- زمان برداشت مرحله ای است که لایه سیاه اطراف نوک دانه‏‌ها ظاهر می‌شود، این لایه نشان دهنده رسیدن فیزیولوژیک درذرت می‌باشد.
- پتانسیل عملکرد این گیاه درکشت بهاره ۱۲-۱۰ تن ودرکشت تابستانه ۸-۶ تن درهکتار می‌باشد.
▪ تولید علوفه
نتایج آزمایشات چندساله گذشته دررابطه با تولید ذرت علوفه ای دراستان نشان می‌دهدکه، بهترین رقم مناسب برای تولید علوفه نیز همان ذرت دانه ای SC۷۰۴ می‌باشدکه برای تولید علوفه مناسب باید میزان بذر مصرفی آن ۲۵-۲۰ درصد بیش ازمزرعه تولید دانه باشد به عبارت دیگردرکشت این رقم به منظور تولید دانه فاصله بذور روی ردیف حدود ۲۰-۱۸ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود، درحالیکه برای تولید علوفه فاصله بین بذور روی ردیف ۱۸-۱۵ سانتی متر توصیه می‌گردد.
- کلیه عملیات داشت مزرعه مانند مزرعه تولید بذر دانه می‌باشد.
- برای تولید علوفه نیز می‏توان اقدام به کشت بهاره و یا تابستانه کرد. درکشت تابستانه محدودیت زمانی مانند ذرت دانه ای خیلی محسوس نمی‌باشد. کشت ذرت دانه ای درتابستان، برای ممانعت ازبرخورد مرحله خشک شدن دانه با بارندگی‌های پائیزه، حداکثر تا ۱۵ تیرماه توصیه می‌گردد. حال آنکه ذرت علوفه ای را تا اواخر تیرماه نیز می‌توان کشت کرد.
▪ برداشت
مرحله برداشت ابتدای مرحله خمیری نرم دانه می‌باشد. مزرعه بوسیله کمباین مخصوص و یا چاپر، برداشت ومحصول به سیلو‌ها منتقل می‌گردد. البته ذرت علوفه‏ای قابلیت مصرف مستقیم را نیزدارد.
درصورت مدیریت صحیح ۸۰-۷۰ تن علوفه تر درکاشت بهاره و ۷۰-۶۰ تن درکاشت تابستانه می‌توان برداشت نمود. میزان ماده خشک علوفه بین ۱۲-۱۰ درصد می‌باشد.
طلوع حیات
http://www.eadam.blogfa.com


همچنین مشاهده کنید
سایت دیدارنیوزسایت فرادیدسایت انتخابخبرگزاری ایسناسایت الفروزنامه همشهریسایت انصاف نیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت نامه نیوزروزنامه جمهوری اسلامی