جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


شرایط عمومی بیمه نامه مسؤولیت حرفه ای پزشکان


شرایط عمومی بیمه نامه مسؤولیت حرفه ای پزشکان
▪ ماده ۱ - اساس بیمه نامه :
این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و بنا به پیشنهاد بیمه گذار که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد صادر گردیده است . آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود .
▪ ماده ۲ - موضوع بیمه :
عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند .
▪ ماده ۳ - تعاریف :
عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه بشرح زیر تعریف میگردد .
۱/۳ ) بیمه گر : شرکت بیمه ای است که نام و مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار را بر عهده دارد .
۲/۳ ) بیمه گذار : شخصی است که با تکمیل و امضاء پیشنهاد بیمه و پرداخت حق بیمه مقرر ، جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت حرفه ای خود را به بیمه گر محول می نماید .
▪ ماده ۴ - رعایت اصل حد اعلای حسن نیت :
بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد بیمه و پرسشنامه مربوط را تکمیل نموده و اطلاعات در خواست شده را بطور واقع و کامل در اختیار بیمه گر قرار د هد . در صورتیکه بیمه گذار در پاسخ به سئوالات بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری نموده و یا اظهارات خلاف واقع بنماید ، حسب مورد مشمول مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه خواهد گردید .
▪ ماده ۵ - تعهدات بیمه گر :
بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسؤولیت بیمه گذار ، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز ، نسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه ، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند .
۱/۵ - تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران ، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میگردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
۱/۱/۵ ) در صورتیکه بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذیصلاح به پرداخت دیه محکوم شود ، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت ، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات میباشد .
۲/۱/۵ ) در مواردی که مسؤولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد ، بیمه گر میتواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند .
۲/۵ ) تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط به اینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد .
۳/۵ ) چنانچه مسؤولیت موضوع این بیمه نامه بموجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد ، مسؤولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول می باشد .
▪ ماده ۶ - دفاع از دعاوی :
بیمه گر میتواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد . در این صورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسما به بیمه گر تفویض نماید .
▪ ماده ۷- وظایف و تعهدات بیمه گذار :
بیمه گذار موظف است :
۱/۷ ) حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه های بعدی آن را نقدا بپردازد مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد .
۲/۷ ) در انجام امور پزشکی کلیه ضوابط و مقررات و موازین حاکم بر این حرفه را رعایت نموده و وظایف خود را با دقت و صداقت انجام دهد .
۳/۷ ) اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام شده در مورد هر بیمار را نگهداری نموده و در صورت درخواست بیمه گر آنها را در اختیار وی قراردهد .
۴/۷ ) به محض اطلاع از هر گونه ادعای خسارت در خصوص مسؤولیت های موضوع این بیمه نامه ، مراتب را کتبا به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاری نماید .
۵/۷ ) بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسؤولیت خود ننموده و یا متعهد جبران خسارت نشود ، در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .
▪ ماده ۸ - استثنائات :
موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
۱/۸ ) انجام معالجه ، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار
۲/۸ ) مسؤولیتهای ناشی از انجام هر گونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب آور باشد .
۳/۸ ) انجام مداوا ، معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا بر خلاف قوانین و مقررات جاری باشد .
۴/۸ ) انجام هر گونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان
۵/۸ ) هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد .
۶/۸ ) هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع
▪ ماده ۹ - مدت بیمه نامه :
مدت این بیمه نامه یکسال شمسی است و تاریخ شروع و انقضاء آن در شرایط خصوصی مشخص میگردد .
▪ ماده ۱۰ - نحوه فسخ بیمه نامه :
بیمه گر و بیمه گذار میتوانند با اعلام کتبی یکماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . در صورت فسخ از سوی بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شده از بیمه نامه بصورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار ، بصورت کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه مسترد خواهد گردید .
▪ ماده ۱۱ - تمدید تعهد بیمه گر :
چنانچه پس از صدور حکم دایر بر محکومیت بیمه گذار ، مشارالیه با پرداخت خسارت توسط بیمه گر موافق نباشد و به حکم صادره اعترض نماید حداکثر تعهد بیمه گر محدود به محکوم به قبلی و هزینه های صرف شده تا تاریخ عدم قبول حکم از طرف بیمه گذار می باشد .
▪ ماده ۱۲ - محدوده جغرافیایی :
این قرارداد منحصرا در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسؤولیت حرفه ای بیمه گذار در خارج از محدوده مذکور هیچگونه تعهدی ندارد .
منبع : شرکت خدمات بیمه ۱۵ آبان