پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

همگرایی ICT و رسانه، مسئله این است


همگرایی ICT و رسانه، مسئله این است
بخش مشترک بین صنایع فناوری ارتباطات و اطلا‌عات)ICT (و همچنین رسانه شامل واحد فناوری اطلا‌عات )IT (مخابرات، انتشار و دیگر واحدهایی اطلا‌عاتی و سرگرمی‌می‌شود که رسانه با آن سر و کار دارد. هر یک از این دو صنعت از طریق یکی از سه روش یاد شده که با یکدیگر قابل قیاس نیستند،می‌توانند محاط شوند. در سطح افقی بین صنایع مختلف همگرایی‌های فراوانی وجود دارد که در سطح عمودی، ارتباط آن‌ها بین سطوح مختلف تکمیل می‌شود. این جدول همچنین نشان می‌دهد، بین این سطوح امکان انفصال تجزیه نیز وجود دارد.
● بررسی ادغام بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با رسانه
▪ دنیای کامپیوتر و ارتباطات
در دنیای متغیر امروزی که روز به‌روز بر تحولا‌ت صنعت فناوری ارتباطات و اطلا‌عات افزوده می‌شود و دستاوردهای فراوانی در آن معرفی می‌گردد، قانون‌گذاران مخابراتی و ارتباطی موظفند سیاست‌های خود را به صورت پویا و با توجه به تغییرات محیطی اتخاذ کنند. در این مقاله سعی می‌شود ارتباط منطقی بین صنعت فناوری ارتباطات و اطلا‌عات و همچنین قانون‌گذاری‌های این صنعت به درستی بررسی شود. باید توجه داشت، سیاست‌گذاری در حوزه مخابرات و ارتباطات باید با توجه به عوامل عینی انجام شود و در این میان، قانون‌گذاران خود را به امکانات موجود نظیر افزایش سرمایه‌گذاری در یک بخش به‌خصوص محدود نکنند. این نوع سیاست‌گذاری ممکن است با عوامل عینی آشکار نظیر عرضه یک سرویس ویژه در کشور برای رقابت با دیگر کشورها و یا یک عامل اجباری نظیر کاهش تاثیرگذاری عوامل سیاسی و ... اتفاق بیفتد. به هر حال باید این نکته را به خاطر سپرد، همگرایی واحدهای مختلف در سیاست‌گذاری‌های مخابراتی و ارتباطی، از داده‌های یک مجموعه و رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌های قانون‌گذار گرفته تا نبود منابع مناسب برای اجرای سیاست‌ها باید با دقت کامل انجام شود.
▪ صنعت، واحد‌ها و بخش‌های وابسته
صنعت در اصل به واژه‌ای اطلا‌ق می‌شود که برای جابجایی امکانات موجود برای مصرف مشتریان فعالیت می‌کند. به طور مفهومی، جابجایی و تعویض مهم‌ترین وظیفه‌ای است که در اختیار یک صنعت گذاشته می‌شود. در دنیای واقعی، بالا‌ترین درجه تعویض، جابجایی و جانشینی یک کالا‌ی به‌خصوص صنعت نامیده می‌شود. برای انجام اقدامات در این زمینه به صورت درست و صحیح، واحدهای ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا قانون‌گذاری‌ها به صورت صحیح انجام شود و مورد استفاده قرار گیرد. هر چه این قانون‌گذاری‌ها بهتر و بیشتر انجام شود، یک صنعت موفق‌تر عمل می‌کند و می‌تواند خروجی بیشتر و بهتری داشته باشد. بر این اساس، زمانی که چند واحد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، با یکی کردن سیاست‌های خود می‌توانند تاثیرات بیشتری را بر یک صنعت باقی بگذارند.
▪ جنبه‌های همگرایی: همگرایی– انفصال ICT و رسانه
بخش مشترک بین صنایع فناوری ارتباطات و اطلا‌عات)ICT (و همچنین رسانه شامل واحد فناوری اطلا‌عات )IT (مخابرات، انتشار و دیگر واحدهایی اطلا‌عاتی و سرگرمی‌می‌شود که رسانه با آن سر و کار دارد. هر یک از این دو صنعت از طریق یکی از سه روش یاد شده که با یکدیگر قابل قیاس نیستند، می‌توانند محاط شوند.
در سطح افقی بین صنایع مختلف همگرایی‌های فراوانی وجود دارد که در سطح عمودی، ارتباط آن‌ها بین سطوح مختلف تکمیل می‌شود. این جدول همچنین نشان می‌دهد، بین این سطوح امکان انفصال تجزیه نیز وجود دارد.
▪ بی‌طرفی فناوری
به طور کلی، هر دو جنبه افقی و عمودی جدول بالا‌ یک مبحث مهم برای مذاکره در حوزه قانون‌گذاری مخابراتی و ارتباطی محسوب می‌شود. به طور کلی باید توجه داشت که مبحث تجهیزات – سخت‌افزار و انتقال – نرم‌افزار (در بحث ارتباطات و در اصطلا‌ح علمی تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا، زیرساخت‌ها و خدمات وابسته نامیده می‌شود) در اصل با یکدیگر همگرایی دارند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، کشورها معمولا‌ با شبکه‌های وابسته به خطوط ثابت مخابراتی، شبکه‌های مخصوص تلفن‌همراه، خطوط کابلی و شبکه‌های زمینی انتشار برنامه‌های تلویزیونی به صورت متفاوت برخورد می‌کنند که این تفاوت‌ها بیشتر در زمینه قانون‌گذاری و اعمال قوانین صورت می‌گیرد. با این وجود، در حال حاضر یک جریان کلی برای قانون‌گذاری و اجرای این قوانین در کشورهای مختلف دنبال می‌شود و حوزه فناوری ارتباطات و اطلا‌عات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا این روزها می‌کوشد با وضع قوانین جامع برای کشورهای عضو، تاکید بیشتری بر قوانین جدید مبنی بر بی‌طرفی فناوری داشته باشد.
▪ پی‌آمد محتوا
همگرایی سطوح افقی جدولی که در بالا‌ ترسیم شد، در لا‌یه‌های محتوا نیز تاثیر خواهد داشت. نوع محتوایی که در این فرآیند شکل می‌گیرد، با توجه به فرم‌دیجیتالی آن برای صنایع مختلف متفاوت است و به زیرساخت‌های متفاوت نیاز خواهد داشت. این امر می‌تواند در نحوه دسترسی عموم کاربران و ظرفیت‌های بازار برای پذیرفتن تولیدات جدید تاثیرگذار باشد. اما باید توجه داشت که جریان یاد شده در فرآیند قانون‌گذاری مخابراتی و ارتباطی مشکلا‌ت فراوانی را به وجود می‌آورد که باید پیش از عرضه محصول به بازار تمامی‌آنها حل شود. این قوانین باید در فضای وب قرار گیرد و یا باعث فسخ یک قانون عمومی‌شود؟
از دیگر مواردی که می‌تواند در دسترسی کاربران به اطلا‌عات مفید یا مضر تاثیر داشته باشد، می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد که از مهم‌ترین آنها تبلیغات سیاسی محسوب می‌شود که از طریق ابزار اینترنت صورت می‌گیرد. کشورها چگونه می‌توانند این جریان را تعدیل و کنترل کنند؟ مشکل دیگری که هنوز در این زمینه باقی مانده است، آماده‌سازی رسانه برای تولید و انتشار اخبار و برنامه‌ها محسوب می‌شود، که بر حوزه اینترنت تاثیر چندانی ندارد.
▪ همگرایی بخش‌های مختلف فناوری
این بخش تاکید می‌کند که افراد توجه بیشتری بر جنبه‌های تکنولوژیکی در فرآیند همگرایی ICT و رسانه داشته باشند. کارشناسان در این بخش بر تغییرات تکنولوژیکی و ایجاد شرایط جدید برای تولید، جمع‌آوری، توزیع و مصرف سرویس‌های ارتباطی تاکید دارند. تغییرات تکنولوژیکی بزرگی که در این حوزه صورت می‌گیرد، باعث تسهیل همگرایی میان صنعت فناوری ارتباطات و اطلا‌عات و همچنین رسانه می‌شود و این فرآیند را دیجیتالی می‌کند. این فرآیند در اصل فرصت‌های جدیدی را برای توسعه و خلق سرویس‌های مختلف مخابراتی به وجود می‌آورد و سرویس‌های سنتی را به‌روز می‌کند. بر این اساس گفته می‌شود که برای مثال، خدمات اینترنتی که از روش‌های سنتی در اختیار کاربران قرار می‌گرفت، با روش‌های جدید در بازار رسانه‌ای آینده عرضه می‌شود و با توجه نیازهای روزافزون مردم در سراسر جهان رشد می‌کند. این اقدام باعث می‌شود تا ظرفیت شبکه برای پاسخ‌گویی به کاربران خانگی افزایش یابد. این جریان، فرآیند تکنولوژیک را بین بخش‌های مختلف رسانه نمایان می‌کند و نشان می‌دهد که این بخش‌ها چگونه می‌توانند با یکدیگر همگرا و مرتبط شوند.
▪ قوانین اقتصادی برای واحد‌های فناوری
بیشتر شرکت‌هایی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلا‌عات کار می‌کنند، خدمات چندرسانه‌ای گسترده‌ای را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند که معمولا‌ با استانداردهای تعریف شده هماهنگی چندانی ندارد. در این شرایط، قیمت خدمات ارایه شده را مراکز فعال در حوزه ICT تعیین می‌کنند و به همین خاطر کاربر می‌تواند یک سرویس به‌خصوص را با قیمت‌های متفاوت از جانب شرکت‌های مختلف دریافت کند. مراکز قانون‌‌گذاری مخابراتی می‌توانند با تعیین قیمت‌های ثابت برای سرویس‌های مشابهی که از سوی مراکز ارتباطی و اطلا‌عاتی ارایه می‌شود، امکان بروز هرگونه تخلف را در این زمینه از بین ببرند.
در یک بازار رقابتی، مرکز رگولا‌توری می‌تواند با تعیین یک قانون واحد امکان عرضه سرویس‌های مختلف با قیمت‌های ارزان‌تر را برای شرکت‌ها فراهم آورد و به آن‌ها امکان دهد با ارایه خدمات بهتر، تعداد مشترکان خود را افزایش دهند. در یک بازار رقابتی ممکن است عوامل مختلفی روی قیمت‌های تعیین شده برای یک سرویس مخابراتی یا ارتباطی تاثیر بگذارند. این مسئله نقش رگولا‌توری را پررنگ‌تر خواهد کرد تا با تعیین قوانین ثابت و جامع، از افزایش قیمت خدمات به خاطر مسایل حاشیه‌ای جلوگیری کند.
▪ ساختار قانون‌گذاری در رگولا‌توری
باید توجه داشت که ساختارهای قانون‌گذاری در رگولا‌توری مهم‌ترین عامل در تایین درآمدها و هزینه‌های اپراتورهای مخابراتی محسوب می‌شود. قیمت‌هایی که رگولا‌توری برای سرویس‌های مختلف مراکز مخابراتی در نظر می‌گیرد، دو حالت دارد: نخست آنکه برای هر یک از سرویس‌ها قیمت واحد در نظر گرفته می‌شود تا با پرداخت هزینه‌های مشخص، کاربران بتوانند از آن سرویس استفاده کنند. روش دوم تعیین یک قیمت واحد برای چند سرویس است که کاربر می‌تواند با پرداخت این هزینه، امکان استفاده از چند سرویس را برای خود فراهم کند. هر گونه افزایش قیمت در سرویس‌های مخابراتی باید با هماهنگی رگولا‌توری انجام شود.
مراکز تنظیم مقررات رادیویی و مخابراتی معمولا‌ با توجه به وضعیت بازار در آینده و وضعیت کنونی اپراتورها، برای افزایش یا کاهش هزینه سرویس‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیم‌گیری‌ها که در ایجاد رقابت سالم بین اپراتورها تاثیر فراوان می‌گذارد، می‌تواند امکان دسترسی کاربران به سرویس‌های بیشتر را فراهم کند. رگولا‌توری برای تعیین قیمت‌ها باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
- استفاده از فناوری‌های مختلف برای ارتقای کمی و کیفی سرویس‌ها
- توجه به هزینه منابع داخلی که مورد استفاده قرار می‌گیرند
- نزول یا صعود وضعیت اقتصادی کشور در آینده که می‌تواند روی مراکز مخابراتی تاثیرگذار باشد
▪ ایجاد تعادل در تعرفه‌های مخابراتی
طی چند سال گذشته اپراتورها و رگولا‌توری‌ها سعی کرده‌اند هزینه استفاده از سرویس‌های مخابراتی را به حداقل ممکن برسانند. در این شرایط، استفاده از برخی سرویس‌ها نظیر مکالمات تلفنی با فواصل دور و .... نیز با پرداخت هزینه‌ها کم برای کاربران ممکن بوده است. مراکز رگولا‌توری باید توجه داشته باشند که کاهش هزینه استفاده از سرویس‌های مخابراتی همیشه مفید نخواهد بود و در برخی مواقع می‌تواند مشکلا‌تی را به همراه داشته باشد. مراکز رگولا‌توری باید با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها در مورد کاهش یا افزایش هزینه سرویس‌ها تصمیم گیری کنند و از این طریق تعادل را برقرار سازند.
آنچه که امروز در مراکز تنظیم مقررات مخابراتی و رادیویی مورد توجه قرار می‌گیرد، ایجاد تعادل مجدد در قوانین و ساختارهایی است که از پیش تعیین شده. باید توجه داشت که قوانین نیازمند بازبینی هستند و تنها با بررسی‌های جدید می‌توانند کارایی خود را حفظ کنند.
ایجاد تعادل در تعرفه‌های مخابراتی می‌تواند از روش‌های زیر برای جامعه مفید باشد:
- ایجاد بستر مناسب برای استفاده از سرویس‌های مختلف مخابراتی
- شناسایی و پاسخ‌گویی به نیاز مخاطبان
- ارتقای کیفی سگنال‌های مخابراتی و بهبود وضعیت خطوط تلفن برای افرادی که در مناطق دور دست به سر می‌برند
- ایجاد رقابت سالم برای اپراتورها و مراکز مخابراتی فعال در بازار
▪ بررسی‌های جهانی برای تعیین قیمت
مراکز رگولا‌توری می‌توانند با بررسی وضعیت مخابراتی دیگر کشورها، تصمیمات بهتری را در مورد قیمت سرویس‌ها اتخاذ کنند. امروزه بیشتر شرکت‌های مخابراتی برای خود مدل‌های مالی تعریف می‌کنند تا از این طریق بهتر بتوانند در بازارهای رقابتی حضور یابند. این مدل‌های اقتصادی و مالی که به صورت حساب‌شده دنبال می‌شود و وضعیت شرکت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص می‌کند، می‌تواند به عنوان الگوی مناسب در دیگر کشورها به کار برود.
بومی‌سازی الگوهای مالی که در شرکت‌های مخابراتی جهان به کار گرفته می‌شود از جمله اقداماتی است که مراکز رگولا‌توری می‌توانند آن‌ها را انجام دهند. رگولا‌توری‌های سنگاپور، آمریکا و بریتانیا از جمله مراکز تنظیم مقررات رادیویی و مخابراتی محسوب می‌شوند که با استفاده از الگوهای مالی شرکت‌های مخابراتی مختلف موفق شده‌اند سطح درآمد خود را افزایش دهند.
▪ سرویس‌های جدید برای افزایش درآمد
مراکز رگولا‌توری می‌توانند با وضع قوانین برای راه‌اندازی سرویس‌های جدید، امکان کسب درآمد بیشتر را برای خود و اپراتورها فراهم کنند. از جمله سرویس‌هایی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است می‌توان به خدمات پخش برنامه‌های تلویزیونی روی تلفن‌همراه اشاره کرد. تلویزیون موبایلی در صنعت بی‌سیم در اروپا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این زمینه اپراتورها، تولیدکنندگان گوشی و تولیدکنندگان برنامه‌های محتوایی به منظور انتشار شبکه‌های تلویزیونی، بازی های ویدیویی و سرگرمی‌های دیگر و به‌دست آوردن سود بیشتر با هم دست همکاری داده‌اند.البته در حال حاضر پخش برنامه‌های تلویزیونی روی تلفن‌همراه در بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی وجود دارد و به زودی این سرویس در آمریکا نیز راه‌اندازی می‌شود. ولی با این حال این سرویس آن‌طور که انتظار می‌رفت توسط مردم استقبال نشده است.
منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا