یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

تاثیر برخی از عوامل خاکی و اقلیمی موثر بر تشکیل مالی سول ها در منطقه دشت روم استان کهگیلویه و بویر احمد


تاثیر برخی از عوامل خاکی و اقلیمی موثر بر تشکیل مالی سول ها در منطقه دشت روم استان کهگیلویه و بویر احمد
دشت روم با ارتفاع ۲۰۹۰ متر از سطح دریای آزاد و ۱۰۲۹ میلی متر بارش سالانه در جنوب غرب شهرستان یاسوج واقع گردیده است. در این تحقیق خصوصیات اقلیمی و خاکی مؤثر بر گسترش پوشش علفی و تشکیل و تحول افق سطحی مالیک مورد مطالعه قرار گرفت. برای پاسخ به این سؤال که "کدامیک از عوامل اقلیمی و خاکی بیشترین تأثیر را برمقدار کربن آلی در خاک سطحی و بالطبع بر تشکیل و تحول افق سطحی مالیک دارد؟" عوامل زیادی بررسی شده اند. در این مطالعه گروهی از شاخصهای اقلیمی و خصوصیات خاکی مؤثر بر تولید ماده آلی و معیارهای این افق شناسایی شدند: مقدار زیادی بارندگی در طول سال سبب گسترش پوشش علفی شده است. ارتفاع زیاد منطقه از سطح دریا با افزایش مقدار بارش سالانه و کاهش میانگین دمای هوا باعث افزایش قابل ملاحظه ای در ماده آلی در خاک شده است. بخش رس خاک از طریق تشکیل کمپلکسهای آلی - معدنی و جذب سطحی مواد هوموسی به حفظ ماده آلی در خاک کمک می کند. همچنین این عوامل در تأمین معیارهای افق سطحی مالیک ( رنگ تیره، کربن آلی زیاد، پایداری نرم، ساختمان قوی اسفنجی، و ) نقش مهمی را ایفا می کنند.
سهراب صادقی
علی ابطحی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی