چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

ترانه خوانـدن تا ترانـه بـودن


ترانه خوانـدن تا ترانـه بـودن
ترانه خوانـدن تا ترانـه بـودن
ستایش کردن تا ستایش شـدن
شفاعت شدن تا شفاعت کردن
یادگار بودن تا یادگـاری شـدن
خاطـره بودن تا خاطـره شـدن
زمیـنـی بودن تا آسمانی شدن
نــیـلـی بــودن تـا سـرخ شـدن
و...
سوژه یـافـتن تـا سـوژه شـدن

فاصله ماست تا شهدای رسانه
فاصله ماست تا صادق نیلی و علیرضا برادران
فاصله ماست تا همه آنهایی که سه سال پیش پرواز را به ما آموختن

یادشان گرامی – راهشان پررهرو

امیرحسین یزدان پناه
منبع : مطالب ارسال شده