دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

پس از برکناری «تیموشنکو» از نخست وزیری اوکراین (در این روز ۱۰ سپتامبر)


پس از برکناری «تیموشنکو» از نخست وزیری اوکراین (در این روز ۱۰ سپتامبر)
در پی بركناری بانو «یولیا تیموشنكوYulia Tymoshenko» نخست وزیر دولت «انقلاب نارنجی» اوكراین كه هشتم سپتامبر ۲۰۰۵ صورت گرفت، پیش بینی شده است كه جامعه این كشور كه بیش از پیش دچار انشعاب شودو به همین لحاظ قدرت های جهانی تحولات آن را زیرذره بین قرار داده اند. دولت بانو تیموشنكو متهم به سوء استفاده های مالی شده بود. انشعاب میان هواداران روسیه و نارنجی های اوكراین همچنان ادامه داشت كه تغییر دولت صورت گرفت كه با این تغییر، نارجی ها هم در آستانه انتخابات پارلمانی (بها ۲۰۰۶) در معرض انشعاب و تفرقه قرار گرفته اند. دولت آمریكا و دولتهای اتحادیه اروپا خواهان ادامه حكومت «انقلاب نارنجی ها» هستند كه با كمك همین دولت ها روی كار آمده اند تا اوكراین را از روسیه دور سازند. مناطق شرقی اوكراین روس هستند كه تمایل به مسكو دارند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز