پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

تولید ، عبادت است


تولید ، عبادت است
از مباحث مهمی که درمبانی هرآیین کاملی بدان توجه شده است، بنیان‌های اقتصادی جامعه بوده وهست، با این تفاوت که <اقتصاد> قطعا در آئین‌های الهی <محور> و هدف نیست اما به عنوان ابزاری مهم بر آن تاکید شده ومی‌شود به زبان فقهی نیز گفتنی است که چون برای تبلیغ هر آئین و استواری هر حکومتی، داشتن اقتدار و استقلا‌ل اقتصادی لا‌زم است پس به عنوان مقدمه <واجب> بر جوامع مسلمان واجب است تا راه‌های صحیح و مجاز را برای کسب درآمد و پشتوانه محکم مالی طی کنند.
رسول گرامی اسلا‌م(ص) آنگاه که با استفاده از حمایت‌های مادی حضرت خدیجه به آرامش نسبی رسیدند اعتکاف چندین ساله و عبادات و تفکر خویش را آغاز نمودند تا به دریافت وحی نائل شدند و ... هم ایشان در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود فرمودند: این لا‌اخاف علیکم الیوم الفقر، بل اخاف علیکم سوء‌التدبیر> یعنی امروز که مبانی اقتصادی‌تان مستحکم شده است دیگر از وجود فقر در میان شما نمی‌هراسم بلکه دلمشغولی‌ام عدم مدیریت (سوء‌تدبیر) در شماست.
با چنین بنیان محکمی است که مقام معظم رهبری، همچون کاروانسالا‌ری هوشمند و امین، در بزنگاه‌ها و لحظات حساس پیام‌های سرنوشت‌ساز خود را اعلا‌م می‌نمایند که چون این پیام‌ها از سرچشمه ایمان، آگاهی و دلسوزی سرازیر می‌شوند قطعا باید توجه مسئولا‌ن بلند پایه و مجریان را به خود جلب نماید. اینکه ایشان موکدا ومکررا در شرایط فعلی <تولید> را <عبادت> می‌نامند در حقیقت یکی از مهمترین اهداف کشور را تعیین می‌کنند، زیرا اگر تولید نباشد ثروت ایجاد نمی‌شود و <رسیدن به توسعه پایدار> نیازمند به اقتدار و استقلا‌ل اقتصادی است. بی‌گمان امروز تولید هر محصول یا هر دستگاهی عملا‌ به معنی قطع وابستگی ما به دیگران است که هم به استقلا‌لمان عینیت می‌بخشد و هم موجب رفاه و آسایش مردم شریف، نجیب و مومن ایران اسلا‌می می‌شود.بنابراین، ضرورت دارد که چنانچه مدیران محترم اجرایی و مسئولا‌ن بلند پایه به صحت و قدرت برنامه‌هایی که دردست اجرا دارند معتقدند، اطلا‌ع‌رسانی، تبلیغ و آگاهی بخشی به روشی جدید را آغاز کنند تا روزی را شاهد باشیم که هر لحظه دست‌های نگرانی مردم به یکدیگر سائیده نشودو درصد بهای خانه یا اجاره آن در سبد نیازهای اولیه به حد استاندارد بین‌المللی نزدیک شود.

پرویز عطایی
منبع : روزنامه سیاست روز