دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

هیتلر


هیتلر
▪ هیتلرـ آدولف(۱۸۸۹ـ۱۹۴۵میلادی):
هیتلردراتریش متولّدشد.وی فرزندکارمنداداره گمرک بود.کودکی رابافقروتنگدستی گذراندودرسال ۱۹۱۲پس ازپایان تحصیلات ابتدایی به مونیخ آمدوواردارتش گردید.پس ازجنگ جهانی دوم ترفیع درجه یافت وحزبی رابه نام حزب نازی؛ تقویت کرده؛ به ریاست آن انتخاب گردید.هیتلرمرام خودرابرپایه عقایدضدّمارکیستی وحمایت ازناسیونالیسم آلمان قراردادودرسال۱۹۳۴حاکم مطلق العنان آلمان گردید.وی پس ازچندی؛به فکرتوسعه قدرت افتاد.این خوشی زیردل زدنهاکاررابه جایی رسانیدکه درسال ۱۹۳۹باحمله به لهستان؛آتش جنگ جهانی دوم رابرافروخت وباعث کشتاربیرحمانه میلیون ها انسان گردید.بااتّحادبادولت های ایتالیاواتریش متّحیدن رابوجودآوردوعاقبت دراین جنگ خانمان سوزمغلوب ودرسال۱۹۴۵به زندگی خودپایان داد.
http://poshtibani-maghalena.blogfa.com/post-۵۹.aspx
منبع : مطالب ارسالی